Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 28.02.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1028,0 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 72634,2 ( -2486,2 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5254,9 ( 14,2 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5255,2 ( 14,2 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 3605,3 ( 1740,3 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 22927,6 ( 1255,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 2805,9 ( 1735,7 ) 3.1 V cudzej mene 22226,5 ( 1255,2 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 799,4 ( 4,6 ) 3.2 V slovenských korunách 701,1 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 21007,5 ( 7139,8 ) 4 Emitované cenné papiere 29000,0 ( 4100,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 38566,7 ( -25,7 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 10173,0 ( -3,5 ) 4.2 Ostatné 29000,0 ( 4100,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 28393,7 ( -22,2 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 77064,9 ( 6093,5 )
6 Cenné papiere 180585,3 ( -6850,2 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 23514,4 ( -10273,3 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 180585,3 ( -6850,2 ) 5.2 Ostatné 53550,5 ( 16366,8 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 10410,0 ( -7008,0 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 1406,7 ( -6362,8 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9003,3 ( -645,2 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 35044,8 ( -236,0 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 7316,8 ( -330,5 )
8 Ostatné aktíva 13526,6 ( 628,0 ) 7.2 Ostatné 27728,0 ( 94,5 )
8.1 Úvery klientom 450,9 ( 7,5 ) 8 Čisté obchodné imanie 11382,4 ( 913,7 )
8.2 Ostatné 13075,7 ( 620,5 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,7 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 913,7 ( 913,7 )
AKTÍVA SPOLU 263719,1 ( 2646,4 ) PASÍVA SPOLU 263719,1 ( 2646,4 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 96148,6
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -10410,0
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 39017,6
Hrubé zahraničné pasíva 27481,7
Hrubé zahraničné aktíva 211505,8