Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 20.02.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1028,0 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 75120,4 ( 1898,6 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5240,7 ( 35,8 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5241,0 ( 35,8 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 1865,0 ( 158,1 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 21672,4 ( 617,2 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 1070,2 ( 145,7 ) 3.1 V cudzej mene 20971,3 ( 617,2 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 794,8 ( 12,4 ) 3.2 V slovenských korunách 701,1 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 13867,7 ( -673,6 ) 4 Emitované cenné papiere 24900,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 38592,4 ( -269,0 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 10176,5 ( -246,9 ) 4.2 Ostatné 24900,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 28415,9 ( -22,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 70971,4 ( 3799,2 )
6 Cenné papiere 187435,5 ( 1624,8 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 33787,7 ( 4967,3 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 187435,5 ( 1624,8 ) 5.2 Ostatné 37183,7 ( -1168,1 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 17418,0 ( -5058,3 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 7769,5 ( -5572,4 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9648,5 ( 514,1 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 35280,8 ( -1325,0 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 7647,3 ( -1288,2 )
8 Ostatné aktíva 12898,6 ( -908,6 ) 7.2 Ostatné 27633,5 ( -36,8 )
8.1 Úvery klientom 443,4 ( 10,7 ) 8 Čisté obchodné imanie 10468,7 ( 0,0 )
8.2 Ostatné 12455,2 ( -919,3 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,7 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 0,0 ( 0,0 )
AKTÍVA SPOLU 261072,7 ( -32,5 ) PASÍVA SPOLU 261072,7 ( -32,5 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 108908,1
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -17418,0
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 39035,8
Hrubé zahraničné pasíva 26212,3
Hrubé zahraničné aktíva 209461,7