Dáta za zvolené obdobie

Dekádna bilancia aktív a pasív Národnej banky Slovenska k 10.02.2001

AKTÍVA   PASÍVA
Položka aktív Suma [mil. Sk] Zmena* Položka pasív Suma [mil. Sk] Zmena*
1 Zlato 1028,0 ( 0,0 ) 1 Emisia obeživa 73221,8 ( 143,6 )
2 Vklady v MMF v cudzej mene 5204,9 ( -34,5 ) 2 Záväzky voči MMF v cudzej mene 5205,2 ( -34,5 )
3 Vklady v zahraničných bankách a medzinárodných inštitúciách v cudzej mene 1706,9 ( -234,2 ) 3 Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodným inštitúciám 21055,2 ( 4418,9 )
3.1 Vklady v zahraničných bankách 924,5 ( -226,3 ) 3.1 V cudzej mene 20354,1 ( 4418,9 )
3.2 Vklady v medzinárodných inštitúciách 782,4 ( -7,9 ) 3.2 V slovenských korunách 701,1 ( 0,0 )
4 Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene 14541,3 ( 9748,9 ) 4 Emitované cenné papiere 24900,0 ( 0,0 )
5 Pohľadávky voči tuzemským bankám 38861,4 ( -22,9 ) 4.1 V zahraničí v cudzej mene 0,0 ( 0,0 )
5.1 Pohľadávky z refinancovania 10423,4 ( -3,8 ) 4.2 Ostatné 24900,0 ( 0,0 )
5.2 Ostatné pohľadávky 28438,0 ( -19,1 ) 5 Záväzky voči tuzemským bankám 67172,2 ( -4215,4 )
6 Cenné papiere 185810,7 ( -5584,8 ) 5.1 Peňažné rezervy bánk 28820,4 ( 2027,0 )
6.1 Zahraničné v cudzej mene 185810,7 ( -5584,8 ) 5.2 Ostatné 38351,8 ( -6242,4 )
6.2 Štátne v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6 Záväzky voči štátnemu rozpočtu 22476,3 ( 4553,9 )
6.3 Ostatné v slovenských korunách 0,0 ( 0,0 ) 6.1 Účet štátu Slovenskej republiky 13341,9 ( 3033,1 )
7 Majetkové účastiny 144,8 ( 0,0 ) 6.2 Štátne fondy 9134,4 ( 1520,8 )
7.1 Zahraničné v cudzej mene 24,8 ( 0,0 ) 7 Ostatné pasíva 36605,8 ( -1008,6 )
7.2 Ostatné 120,0 ( 0,0 ) 7.1 Vklady klientov 8935,5 ( -455,0 )
8 Ostatné aktíva 13807,2 ( -14,6 ) 7.2 Ostatné 27670,3 ( -553,6 )
8.1 Úvery klientom 432,7 ( 2,6 ) 8 Čisté obchodné imanie 10468,7 ( 0,0 )
8.2 Ostatné 13374,5 ( -17,2 ) 8.1 Vlastný kapitál 10468,7 ( 0,0 )
8.2 Ostatné vlastné prostriedky 0,0 ( 0,0 )
AKTÍVA SPOLU 261105,2 ( 3857,9 ) PASÍVA SPOLU 261105,2 ( 3857,9 )
* - Zmena oproti predchádzajúcej dekádnej bilancii.

Ing. Marián Jusko, CSc. v.r.
guvernér
Ing. Anna Pastuchová, PhD. v.r.
vrchná riaditeľka úseku informatiky

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

Rezervné peniaze centrálnej banky 102042,2
Čisté domáce pohľadávky verejnému sektoru -22476,3
Hrubé domáce pohľadávky súkromnému sektoru 39294,1
Hrubé zahraničné pasíva 25559,3
Hrubé zahraničné aktíva 208316,6