2021

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2020 2021
12p 1 2p 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 75 636
75 629
76 142


Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 26 171
26 523
27 079


Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 65 043
65 047
65 148


Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 32 813
30 394
30 930


Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 31 942
31 494
31 794


p - predbežné údaje