2021

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2020 2021
12p 1 2 3 4 5 6 7 8p 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 75 636
75 629
76 142
76 495
76 916
77 391
77 369
77 960
78 341
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 26 171
26 523
27 072
26 862
27 843
28 010
28 422
28 622
28 710
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 65 043
65 047
65 148
65 898
65 406
65 846
66 457
67 062
67 951
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 32 813
30 394
30 937
30 635
31 446
31 967
32 068
32 826
34 550
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 31 942
31 494
31 794
31 697
31 105
31 197
31 707
31 171
32 362
p - predbežné údaje