2021

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2020 2021
12p 1 2 3 4p 5 6 7 8 9 10 11 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 75 636
75 629
76 142
76 495
76 916
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 26 171
26 523
27 072
26 862
27 843
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 65 043
65 047
65 148
65 898
65 406
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 32 813
30 394
30 937
30 635
31 446
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 31 942
31 494
31 794
31 697
31 105
p - predbežné údaje