2016

Menové agregáty a ich protipoložky

Menové agregáty a hlavné protipoložky menového agregátu M3
(v mil. EUR, hodnoty sú ku koncu obdobia)

  2015 2016
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11p 12p
Národný príspevok k menovému agregátu M3 53 704 53 360 53 691 54 009
54 468
55 194
55 200
55 670
55 657
55 834
55 873
56 085
56 594
Tuzemské pohľadávky voči verejnej správe eurozóny 17 556
18 452 17 610 18 136
18 381
18 665
18 843
18 938
18 979
19 057
18 856
18 597
18 542
Tuzemské pohľadávky voči ostatným sektorom eurozóny 44 640
44 708 44 805 45 039
45 301
45 513
45 807 46 773
47 114
47 444
47 966
48 517
48 662
Zahraničné aktíva voči nerezidentom eurozóny 11 654 10 990 11 627 12 223
12 200
12 627
13 756 13 587
13 721
14 902
14 919
15 249
15 878
Zahraničné pasíva voči nerezidentom eurozóny 5 641
5 288 5 734 5 875
6 087
6 217
6 113 5 920
5 656
5 742
5 856
5 570
5 791

p - predbežné údaje