SDDS Špeciálny štandard zverejňovania údajov

Medzinárodný menový fond v dôsledku mexickej finančnej krízy vypracoval v priebehu roku 1996 tzv. „Špeciálny štandard zverejňovania údajov“ (Special Data Dissemination Standard). Ide o informačný projekt konštituovaný na báze dobrovoľnosti, ktorého cieľom je štandardizovanie makroekonomických dát členských krajín MMF. Zúčastnené krajiny sa v ňom zaväzujú poskytovať fondu metaúdaje a sumárne metodiky za 17 údajových kategórií, ktoré vypovedajú o ich fiškálnom, reálnom, finančnom a zahraničnom sektore (metaúdaje a sumárne metodiky jednotlivých zúčastnených krajín sú zverejnené v elektronickom Bulletine MMF „Dissemination Standards Bulletin Board“, k dispozícii je aj slovenský preklad metaúdajov a sumárnych metodík Slovenskej republiky). Taktiež sa zaväzujú sledovať a zverejňovať tieto údajové kategórie v "štandardom" predpísanom rozsahu, periodicite a včasnosti. Slovensko k projektu pristúpilo rozhodnutím vlády z 27. augusta 1996. Gestorom, t.j. národným koordinátorom je Štatistický úrad SR (prevádzkujúci tzv. „národnú sumárnu stránku údajov - national summary data site“), s ktorým na zhromažďovaní predpísaných dát spolupracuje Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR. Národná banka Slovenska má v gescii tieto údajové kategórie: analytické účty bankového sektora, analytické účty centrálnej banky, úrokové sadzby, medzinárodná investičná pozícia, výmenné kurzy, platobná bilancia, zahraničná zadlženosť a medzinárodné rezervy.

Súčasťou SDDS je aj „Kalendár prvého zverejnenia údajov“ (predstihový kalendár pre údajové kategórie SDDS v gescii Národnej banky Slovenska: január - jún 2019).

Dňa 7.10.1999 Medzinárodný menový fond zverejnil na DSBB oficiálnu informáciu, že Slovenská republika spĺňa všetky podmienky SDDS pre rozsah, periodicitu, včasnosť údajov a pre zverejňovanie predstihových kalendárov.