Archívne údaje - ESA 95

Metodika

ŠFÚ predstavujú finančné štatistické údaje, ktoré vytvárajú integrálnu súčasť systému národných účtov. Tieto údaje reprezentujú finančné pozície (stavy) a finančné transakcie jednotlivých sektorov v ekonomike, a taktiež medzi uvedenými sektormi a zvyškom sveta. Dáta o finančných stavoch poskytujú vyčerpávajúci prehľad o finančnom bohatstve a úrovni zadlženia finančných inštitúcií, domácností, podnikov a všeobecnej vlády. Údaje o finančných transakciách poskytujú informáciu o čistom nadobudnutí finančných aktív respektíve o čistom vytváraní finančných záväzkov.

Výkazníctvo pre potreby zostavovania ŠFÚ je založené na tzv. šesť-sektorovom prístupe v súlade s metodikou ESA95, pričom jednotlivé sektory sú zoskupené do troch hlavných ekonomických oblastí: nefinančné sektory (vláda, nefinančné spoločnosti, domácnosti vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam), finančné sektory (centrálna banka, ostatné peňažné finančné inštitúcie, ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích spoločností a penzijných fondov, pomocné finančné inštitúcie, poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy) a zvyšok sveta. Finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike sú vo ŠFÚ zobrazené pomocou siedmych základných finančných nástrojov: menové zlato a zvláštne práva čerpania, obeživo a vklady, cenné papiere okrem akcií, pôžičky, akcie a ostatné podiely, poistno-technické rezervy a ostatné pohľadávky/záväzky. ŠFÚ sú veľmi užitočné pre potreby spätnej kontroly konzistentnosti údajov menovej a bankovej štatistiky, platobnej bilancie, kapitálového trhu a štatistiky všeobecnej vlády.

Na úrovni EÚ sú ŠFÚ publikované na stránke Európskej centrálnej banky ako súčasť integrovaných účtov eurozóny (EAA - Euro Area Accounts). EAA predstavujú prepojenie nefinančných a finančných účtov eurozóny, to znamená prepojenie tvorby produkcie vo výrobnom procese, jej rozdelenie a následnú spotrebu s použitím nespotrebovanej časti produkcie (úspory) v podobe finančných tokov.

Metodika ŠFU

Štvrťročné finančné účty za národné hospodárstvo

Časové rady - stavy

Časové rady - transakcie

Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

2014 I.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2007 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2006 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2005 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2004 I.Q II.Q III.Q IV.Q

Komentár k štvrťročným finančným účtom

2014 I.Q
2013 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2012 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2011 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2010 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2009 I.Q II.Q III.Q IV.Q
2008 I.Q II.Q III.Q IV.Q