Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Späť na tabuľku

Vybrať


1. Nové obchody
1.1. Vklady
1.1.1. Domácnosti (S.14+S.15)1.1.2. Nefinančné spoločnosti (S.11)


1.2. Úvery
1.2.1. Domácnostiam (S.14+S.15)1.2.2. Nefinančným spoločnostiam (S.11)
Vybrané hodnoty:

  Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody 2)

  (v percentách za rok; úrokové miery za nové obchody sú priemerom za referenčné obdobie; úrokové miery za stavy predstavujú stav ku koncu referenčného obdobia, pokiaľ nie je uvedené inak)

  Graf sa nezobrazuje z dôvodu chýbajúcich údajov, alebo nulových hodnôt.

  Poznámky:
  1) Údaje za eurozónu sa skladajú z údajov tých členských štátov EÚ, ktoré v príslušnom období prijali euro. Údaje za Slovinsko sú uvedené v agregátoch eurozóny od januára 2007, údaje za Cyprus a Maltu od januára 2008, údaje za Slovensko od januára 2009 a údaje za Estónsko od januára 2011. Údaje krajín za obdobie pred ich vstupom do eurozóny nemusia byť plne porovnateľné s údajmi po ich vstupe.
  2) Údaje od júna 2010 nemusia byť plne porovnateľné s údajmi pred týmto dátumom v dôsledku metodickej zmeny, ktorá vyplynula z nariadenia ECB/2008/32 a ECB/2009/7 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/18) spolu s ďalšími zmenami v štatistických postupoch v niektorých členských krajinách eurozóny.
  3) Pre túto kategóriu nástrojov sa nové obchody a stavy zhodujú. Vykazuje sa stav ku koncu referenčného obdobia.

  ZFS – začiatočná fixácia sadzby