Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 567 90864 304577 907653 97143 6515 237 80226 4821 607 256419 7425 662 737169 305376 4882 449 134502 41220 2691 440 058243 41929 02017 742-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 988 4602 786165 877197 73915 2141 913 6606 397328 480170 9192 636 35610 360194 614638 372325 1356 988323 18536 4035 5794 920-
1.1.2. Verejná správa985 55297023 75735 811329283 85657070 51316 114212 4576211 540269 3622 44415456 8298 0931 67395-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 593 89660 548388 273420 42128 1083 040 28619 5151 208 263232 7092 813 924158 324180 3341 541 400174 83313 1271 060 044198 92321 76712 727-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 479 34120 622188 877149 47413 5181 099 8767 609461 24092 7121 113 18769 17361 757658 38076 0934 789366 60170 6099 7366 169-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 882 39038 695171 842198 08812 9121 739 9359 174697 176133 6251 351 41282 43092 436632 65650 4396 351519 714119 38110 8595 051-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 712 1886 64019 02411 2541 743201 03887291 45616 314180 75217 13514 118108 9603 82140516 04918 4202 914534-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 478 16330 236117 106172 4928 5401 283 0778 001515 84099 6401 090 05253 30376 102384 26634 7695 344486 53093 9066 5074 190-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 692 0391 81935 71214 3422 629255 82030189 88017 67180 60811 9922 216139 43011 84960217 1357 0561 437327-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 085 3731 22027 50467 2501 672190 8912 73037 4515 368255 8226 67525 327246 05946 1751 986156 3998 9291 1731 507-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)146 78812515 60769 584012 3951 00393 505468164 3012 126217 330400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 781 6069 65275 035143 7947 287784 002473413 70722 986859 57954 348231 735680 249186 7893 812208 98089 3277 1991 364-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 041 5321 02724 49511 174762367 9537613 3708 543296 307628127 44275 99394 20553016 2641 563973188-
1.2.1.1. do 1 roka 316 749088845142 64601 20297145 8590100 67815064 2121251001030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 7850152338103 286549117726 40801 4564702 49121470109-
1.2.1.3. nad 2 roky 688 9981 02723 45510 385748362 0217111 6778 269124 04062825 30875 37327 50249715 2841 562963149-
1.2.2. Verejná správa 1 531 1398 23139 56552 0916 182263 939392234 14710 138194 76822 00256 470466 82249 7112 96561 49354 3775 713961-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 208 93539310 97580 529343152 1105166 1904 305368 50431 71847 823137 43442 873316131 22333 386513215-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)34 450001014402031 253111 0731051 7963728000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 80348141 72123 435333302 5991 590111 43311 906430 6225 6247 233155 9067 47271852 41617 643825494-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 375 150279 6307 0891841 8291 30020 7142 280197 5274184 86567 2211 17922718 9481 86600-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny786 02245432 03816 305315260 51329090 6329 626222 0955 2062 36888 6856 29349133 46815 777632494-
1.5. Zahraničné aktíva 5 258 5826 669121 050178 34110 0671 106 987606226 813164 2541 701 78424 875542 786163 908452 83115 153520 56215 2943 5871 937-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)226 8229027 1845 1572 54928 73015443 2691 32339 5635 5515 18175 6063 3916313 8852 706479336-
1.7. Ostatné aktíva3 477 2253 69351 21766 6472 6011 090 181312291 43186 6261 065 45256 74674 989316 72223 3412 450314 72827 716946605-
1.8. Celkom33 519 37885 700874 1151 071 34366 4838 550 44529 6182 693 909706 8389 790 990316 4561 239 4833 841 6321 178 03043 0702 540 657396 10642 05622 474-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 074 48263 391554 923709 32342 3755 046 64919 7881 842 180241 0825 163 579205 851334 7922 727 991496 94723 6531 238 544289 96933 08215 781-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 907 4563 466150 217119 5497281 299 726706382 24570 3762 441 40517 738103 790878 015169 4842 027206 87355 4733 3221 231-
2.2.2. Ústredná štátna správa 147 4181 0116 1181 33646412 1761 30815 1293 64234 1388 3924 17342 7925 2144525 5923 298633573-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 019 60758 914398 588588 43841 1833 734 74717 7741 444 806167 0642 688 036179 721226 8291 807 184322 24921 1731 026 079231 19929 12813 977-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 320 41040 432257 384219 29219 8552 235 49313 9701 057 795142 0681 084 22594 665173 4021 177 558265 48715 454363 666109 10621 23911 338-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 045 55714 485136 70042 32618 521915 9922 447368 75712 582787 02283 06339 823207 39443 7365 295233 684120 3997 2351 669-
2.2.3.2.1. do 1 roka 867 2807 83976 70312 16915 541231 4141 661119 0406 025148 59043 35926 09234 52227 4452 89630 77475 9793 241841-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov232 5061 86415 8947461 65557 33239658 69974842 5405 4604 65819 8662 8526614 42210 9992 458446-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 945 7714 78344 10329 4111 325627 246390191 0185 809595 89234 2449 073153 00613 4391 739198 48833 4211 536382-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 396 6213 9974 449326 8172 777581 7241 3579399 299704 6791 82310 554306 25411 738294426 4931 694654970-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 339 3843 0324 179325 2412 034543 9811 3576049 219704 6791 82310 508301 6457 213114420 3351 694653963-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace57 2379642701 57674337 74303358000464 6094 5251806 158007-
2.2.3.4. REPO operácie257 0180553301 538017 3153 115112 1101703 050115 9781 2881302 236000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)571 574005 32802 30303 797256335 832392101 9691 982111 003698 377209560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 643 5896 656131 63071 8123891 077 803690238 532153 6331 092 8706 00949 983303 58855 039351439 77214 283390137-
2.4.1. do 1 roka 5)319 90662 37318 492324 977117 43229 120179 72206 2595 57018 538017 409500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 20525611 728010 699155 8461 55024 17601 7122 1122 495404 270000-
2.4.3. nad 2 roky3 268 4776 649128 69651 5923861 042 127674215 254122 963888 9726 00942 012295 90634 006311418 09314 278390137-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 549 99710 57280 49374 02111 693611 3054 564268 43752 243642 10355 96891 391370 77161 0934 279146 66152 8754 9983 368-
2.6. Zahraničné pasíva4 356 2802 44743 650147 50410 500779 2324 034108 275162 3031 535 59223 976575 96688 141419 32112 969413 38824 0731 2992 143-
2.7. Ostatné pasíva 3 323 4562 63563 41963 3551 5261 033 153542232 68897 3211 021 01424 26085 382349 15934 6271 750293 91514 6972 2311 045-
2.8. Celkom33 519 37885 700874 1151 071 34366 4838 550 44529 6182 693 909706 8389 790 990316 4561 239 4833 841 6321 178 03043 0702 540 657396 10642 05622 474-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt