Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 700 42162 909578 074653 43244 2615 250 35226 4351 618 492418 5715 775 389171 447384 1952 427 678506 24519 4411 448 884241 60029 26817 472-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 097 6471 994168 821197 99115 7751 917 1756 417337 173171 6802 752 7269 841199 363609 461330 6276 266321 96334 3305 8584 636-
1.1.2. Verejná správa992 16497924 40235 847329289 08456770 64415 871214 3376251 818268 2232 38515256 6748 0971 69171-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 610 60959 936384 851419 59428 1573 044 09319 4511 210 675231 0202 808 326160 981183 0141 549 994173 23313 0231 070 247199 17221 71912 765-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 493 82020 217187 387150 01713 5241 096 6487 630461 59791 3371 126 15369 49162 802660 27876 4474 725369 66670 9819 7306 213-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 864 64438 448170 447196 57612 9841 732 7519 124699 627133 3051 343 05684 78791 870631 46850 0526 309518 623119 21510 8065 043-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 710 3696 64918 66611 1701 732200 14187092 04916 311179 54018 03613 941108 6013 82940016 05818 2192 891532-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 461 77930 001116 196171 1018 5701 276 7557 951516 95699 4091 082 72254 74475 719383 55534 4435 302485 52293 9666 4774 184-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 692 4961 79835 58514 3052 682255 85530390 62217 58580 79412 0072 210139 31211 78060717 0437 0311 437327-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 107 9701 25926 97167 3591 641205 2192 69636 7215 377254 1016 65527 369254 44844 6461 987158 6318 9701 1841 508-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)144 17712495 64379 475012 7251 00285 017479743 8022 089223 327600-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 764 1999 65875 939144 3017 368783 742474415 99822 966861 46730 950229 094676 420186 2933 855214 04391 7607 2241 366-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 036 1551 04024 46310 274732368 4367712 5818 540297 814631122 42174 63794 19350917 0271 569984189-
1.2.1.1. do 1 roka 316 784093147902 78001 449133149 502095 70615064 7631283901030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 34 4800162327103 148541017525 26901 5494732 39224527009-
1.2.1.3. nad 2 roky 684 8911 04023 3709 468722362 5087210 7228 232123 04363125 16674 01427 03847315 6611 569974150-
1.2.2. Verejná správa 1 536 3678 21940 49253 1526 292263 275392236 06610 036193 86221 40960 084463 65250 2633 01361 58856 7285 725956-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 191 67739910 98480 875344152 0315167 3514 390369 7918 91046 589138 13141 837333135 42833 462516221-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)39 177005015003032 696114 0421192 01121117010-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 157 97048441 55323 509333303 1691 590110 27411 983419 3265 5636 275152 4717 32472752 89218 832822492-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 369 3372610 0597 1801841 9441 30321 6162 283190 0604194 78067 0231 17922719 3421 86600-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 95145831 44116 288315260 96928788 5719 700218 2145 1441 49585 4486 14549933 55016 966630492-
1.5. Zahraničné aktíva 5 259 1457 473122 715166 0369 8591 122 502756219 830159 7861 737 42124 924524 519163 471444 81215 644517 71914 8203 6332 235-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)226 9119027 1935 1512 51828 64915243 2641 56139 8715 4915 18375 3763 3836323 9172 630477338-
1.7. Ostatné aktíva3 646 1623 75453 70870 3162 5791 156 918324298 53293 4631 100 97961 51084 148323 97824 2712 634338 67128 074939591-
1.8. Celkom33 793 98785 180879 1811 062 75066 9208 645 48229 7342 706 388708 3319 967 149299 8911 237 4583 819 5151 174 34042 9532 576 244397 71542 36622 496-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 154 54263 017558 656714 87243 2395 077 38619 6981 863 669239 7745 189 026184 085333 8812 735 680495 67423 4031 247 441291 00533 27916 194-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 973 3723 482150 541127 2241 5711 306 298694404 12868 4742 463 76818 314105 794880 084171 7922 017207 24056 0513 4811 236-
2.2.2. Ústredná štátna správa 138 1568746 8441 58747012 7671 12316 3213 16031 0896 4334 14536 8585 2014265 8112 838692573-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 043 01458 661401 271586 06141 1983 758 32117 8811 443 220168 1402 694 169159 338223 9421 818 738318 68120 9601 034 390232 11529 10614 385-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 323 92740 132260 768217 69319 6372 237 20414 1021 050 425143 0211 089 09994 117171 4411 180 168261 66015 275369 931108 70321 08711 580-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 032 62714 560136 20941 47918 719921 1862 430372 54413 152782 83463 25938 382207 99944 1745 236235 157121 6907 3401 837-
2.2.3.2.1. do 1 roka 878 8067 90276 88712 02215 872233 5241 669119 8736 514151 90145 26824 77735 61527 9472 90632 23476 5523 311882-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov235 0991 86915 6577841 54559 83937859 69875142 1195 0384 69219 8082 8396114 40611 2002 496547-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 918 7224 78943 66528 6731 302627 823383192 9735 887588 81412 9538 913152 57613 3881 719198 51733 9371 533408-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 397 4473 9684 256326 8862 812582 9921 3499349 291704 7151 79210 750306 87011 260269425 8191 723680968-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 339 7783 0043 948325 2562 312544 6591 3496049 211704 7151 79210 710302 1696 83888419 6471 723680961-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace57 6699643081 63050038 33303308000404 7014 4221816 172007-
2.2.3.4. REPO operácie289 01403833016 939019 3172 676117 5211703 369123 7011 5871803 483000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)590 123006 29602 17005 598259351 610390102 3531 968111 569697 481304570-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 632 0836 733130 21670 6003901 072 718692234 665153 4951 099 8516 00948 568302 28253 937351437 41713 612390136-
2.4.1. do 1 roka 5)319 47953 46017 587323 127117 13427 688185 19305 9714 42316 718018 164500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 42596171 713010 740155 2971 60524 27801 7602 0413 177404 133000-
2.4.3. nad 2 roky3 257 1806 719126 13951 3003871 038 851676212 234124 202890 3806 00940 837295 81834 042311415 12013 607390136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 542 45410 52080 47873 82511 689607 2734 595267 40252 449638 56060 76890 835368 07361 0854 216145 19654 0294 9733 352-
2.6. Zahraničné pasíva4 408 1012 42545 395131 92610 084782 0223 988102 872159 4441 614 93024 193564 21187 277416 06413 014421 35323 8861 3262 232-
2.7. Ostatné pasíva 3 466 6832 48564 43665 2311 5181 103 913761232 182102 9101 073 17224 44697 610324 23536 0111 900317 35614 8802 342582-
2.8. Celkom33 793 98785 180879 1811 062 75066 9208 645 48229 7342 706 388708 3319 967 149299 8911 237 4583 819 5151 174 34042 9532 576 244397 71542 36622 496-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt