Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 362 60961 148571 732646 12746 5105 186 97024 7091 633 626412 0805 591 499174 994360 5432 406 660494 49519 4961 421 863238 50228 81717 304-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 959 9971 996169 847202 26514 0791 933 9435 099350 819170 1432 627 06610 760182 634595 299323 2646 208316 03434 6035 9174 656-
1.1.2. Verejná správa990 0791 07623 79335 17379289 45057871 41015 847212 1759151 498267 1542 41814057 8788 3091 71188-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 412 53358 075378 092408 68932 3522 963 57719 0321 211 397226 0902 752 258163 319176 4111 544 207168 81313 1481 047 951195 59021 18812 560-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 423 55519 794182 405143 74016 8701 065 1177 516464 07388 7421 091 19370 25260 834675 88672 3094 999364 78070 6779 5346 044-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 776 67437 130167 063190 28213 4741 695 8878 833699 522131 3091 315 17386 46290 428627 56749 9536 070515 947116 25710 5305 023-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 689 6576 63018 62410 8491 796196 79080588 89115 767172 57318 30113 595105 0333 63237916 37615 6822 764513-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 389 43728 821113 095164 6248 6681 242 0847 726520 45898 0751 061 24155 94974 661380 56133 4565 103482 74493 7696 3304 152-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 697 5801 67935 34414 8093 010257 01330290 17317 46781 35912 2122 172141 97312 86558816 8276 8071 435358-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 083 9481 13827 65668 9621 989194 8942 68236 2835 034264 9266 55824 792236 56244 3252 078153 5778 6461 1251 495-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)128 345139675 708187 679011 5181 00280 965463574 1912 222213 6471000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 680 1079 54074 629147 1147 156773 630362438 09124 640815 38724 677213 110659 906171 0413 702217 98589 6806 8971 252-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 984 99290624 04710 310419367 1745912 7659 019273 927620107 50172 95386 24959016 0051 432850130-
1.2.1.1. do 1 roka 283 73709451 11901 92302 776242135 816081 8575058 28311713100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 37 168022632393 278019311928 48101 1694762 68028177009-
1.2.1.3. nad 2 roky 664 08790622 8768 868410361 973599 7968 658109 63062024 47572 42725 28655115 1151 431850121-
1.2.2. Verejná správa 1 525 0848 21739 77954 1586 435260 061298254 31911 135185 70120 45360 804445 75446 6792 77466 91854 0315 464908-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 170 03141710 80382 646302146 3955171 0074 486355 7593 60444 805141 19938 113337135 06234 217583214-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)31 3000011073082027 034112 1811191 64812129000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 169 87144841 52121 218480303 8831 590108 94112 020431 4065 74610 587151 8496 93471951 99318 859835490-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 384 5612710 0047 178742 3591 30319 9062 279204 0984157 32167 3581 24322719 0711 75300-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny773 89342131 46413 998473261 27828788 9479 741216 5505 3313 26684 4915 69149232 92217 106605490-
1.5. Zahraničné aktíva 4 895 6237 514120 427165 8419 7251 084 298917210 416165 3721 495 83423 720497 543148 581432 59716 322494 27115 0563 4342 477-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 4379006 9015 0752 55328 00213144 5201 49838 6284 1515 28972 5273 3825983 6892 548477342-
1.7. Ostatné aktíva2 757 2573 21843 73157 5082 425744 477279252 84371 075911 67353 41945 771294 97619 8312 679223 10828 079782582-
1.8. Celkom32 118 21582 768858 9421 042 89568 8498 121 33327 9902 688 520686 6889 311 461286 7211 135 0253 734 6191 129 92743 5282 413 038392 72541 24222 445-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 675 18761 761548 606699 46242 5264 970 07818 0641 881 335240 6794 964 055173 067326 4352 679 525474 56823 3071 214 207285 61032 35515 312-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 823 8873 764147 313118 3241 9771 281 929687427 69268 7902 360 66118 486106 821856 004164 2812 312205 84453 1493 361984-
2.2.2. Ústredná štátna správa 135 7251 3146 7881 58628912 09453815 7023 49226 44210 8766 66434 2074 8323695 5032 703773605-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 715 57556 683394 505579 55240 2603 676 05516 8391 437 941168 3972 576 952143 705212 9501 789 314305 45520 6261 002 860229 75828 22113 723-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 024 24038 276255 119216 94218 0462 147 38813 8081 023 872140 2551 023 05788 766159 6741 134 649250 97014 978347 606102 00920 25611 202-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 056 70814 585135 35344 35119 691932 5202 008395 21712 842774 91752 98837 734211 92442 5775 165235 534126 1157 3301 564-
2.2.3.2.1. do 1 roka 878 9107 98177 41713 51816 726232 1991 320130 7166 521135 91446 71224 00238 77128 0523 12132 52876 5053 082822-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 8931 72114 9881 1621 53363 24937064 19169938 8212 4574 37519 7781 9134433 51111 7572 650409-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 942 9054 88242 94829 6711 432637 072318200 3105 622600 1823 8199 357153 37512 6121 601199 49537 8531 598333-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 362 4373 8234 008318 2562 493584 7731 0233539 214690 4311 77010 795304 92610 643287416 2981 634635957-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 306 6902 8633 671316 5012 077547 1501 02349 136690 4311 77010 755300 1957 70295409 9831 634634949-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 7479613371 75541637 62303497800404 7312 9411926 315018-
2.2.3.4. REPO operácie272 18902533011 374018 4996 08688 5471814 747137 8151 2651953 422000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)551 500007 35802 06507 376265335 79746982 6052 408105 805696 891331610-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 584 0835 783127 75273 2693861 065 303377231 138151 1311 080 7265 62947 849302 56849 343392427 53314 599147136-
2.4.1. do 1 roka 5)299 76081 01219 393221 106119 85422 837178 41104 5473 25313 548015 784500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)59 855397602 281011 55845 8501 60927 05702 5391 6912 442403 985000-
2.4.3. nad 2 roky3 224 4685 737125 98051 5953841 032 639372205 434126 685875 2585 62940 763297 62433 353352407 76414 594147136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 538 29110 49280 48669 26814 130595 3564 838269 18551 477634 74560 84991 784375 15061 2544 156149 18454 5874 9343 370-
2.6. Zahraničné pasíva4 162 4322 63146 136134 82110 227770 7474 209107 151158 9761 415 14725 828529 25593 865407 90213 600411 94524 1901 3772 931-
2.7. Ostatné pasíva 2 606 7242 10055 96258 7171 580717 784502192 33584 160880 99120 87957 097281 10331 0552 004203 27813 4092 368696-
2.8. Celkom32 118 21582 768858 9421 042 89568 8498 121 33327 9902 688 520686 6889 311 461286 7211 135 0253 734 6191 129 92743 5282 413 038392 72541 24222 445-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt