Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 761 68664 873593 083652 63943 5235 238 50326 3481 617 074415 3945 790 780170 335388 7142 475 923511 71520 1651 434 350243 93629 14318 008-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 111 2543 159177 235197 08215 2241 902 4336 487338 147166 5732 729 83811 370205 701651 754333 4876 805312 36036 6995 6285 180-
1.1.2. Verejná správa991 27096525 67035 897326287 18743771 70316 332212 1611 3301 606267 7642 47915857 0527 9321 64992-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 659 16160 749390 178419 66027 9733 048 88319 4241 207 224232 4892 848 781157 635181 4071 556 405175 74913 2021 064 938199 30621 86712 736-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 496 91820 457189 827148 86613 4441 101 8127 467459 97291 9501 131 07168 98960 656655 22776 4474 779370 40670 5419 7266 189-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 900 08838 986171 792198 49412 8781 747 1239 218695 623134 0281 360 51681 87292 296634 38750 6006 411519 711119 84810 9755 054-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 714 8266 64018 35611 2881 768201 06985592 21616 401182 21917 01414 111109 9663 83040815 93618 5082 967537-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 498 13230 514118 061173 1528 5971 290 3828 046515 33899 9611 098 33353 00576 055386 24834 9825 393486 67694 3206 5514 192-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 687 1301 83235 37514 0542 513255 67231788 06917 66679 96411 8532 130138 17311 78861017 0997 0201 458325-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 120 2151 29328 54067 1851 646191 6382 73938 2725 508268 1256 72627 656262 99646 1522 011156 9688 9131 1651 494-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)141 95312235 11858 310013 3581 00289 068468073 7942 551217 853400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 768 01610 12373 942142 4557 149778 314436405 66322 598877 52155 787224 723677 313182 9093 911207 76287 5417 1621 393-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 060 6731 02524 54312 567693367 9977113 5508 608314 872654125 89076 80993 56346016 5861 582981186-
1.2.1.1. do 1 roka 315 251091144642 56301 157148147 763099 35915062 010136970030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 33 319015032193 508446817723 54801 3134622 842274791010-
1.2.1.3. nad 2 roky 712 1031 02523 48211 800680361 9266711 9258 283143 56165425 21876 19728 71142015 4101 581981146-
1.2.2. Verejná správa 1 514 1438 70538 60249 6146 127258 338360227 2619 653204 03623 00055 527460 67248 2043 01860 15753 0475 643979-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 193 20139410 79780 274329151 9795164 8524 337358 61332 13343 306139 83241 142434131 01932 912538228-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)37 83700009002031 963113 813731 8203728000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 174 94248141 59023 474331303 2001 590112 63711 867432 1785 6656 749155 9317 40270452 25617 209826501-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 371 330279 7237 0921841 5001 30021 6962 283193 4174224 77467 5771 18322718 8111 26800-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny791 96245531 81416 341313261 43629090 8529 584227 7505 2431 97588 3546 21947733 44515 941633501-
1.5. Zahraničné aktíva 5 230 6086 339120 703167 4879 9801 103 029555228 498166 7491 720 45024 472542 975160 990437 14014 733505 77914 2973 5671 807-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 5359017 2265 1842 54028 97615643 1751 33939 7625 5115 22675 8583 3736333 9132 708492334-
1.7. Ostatné aktíva3 250 0083 64249 10662 7722 689993 508294282 86674 1101 010 56855 47078 015298 20522 2702 441285 15926 592943576-
1.8. Celkom33 450 60486 360885 6511 054 00666 2108 445 62029 3782 689 912692 0599 903 222317 2471 250 2113 844 2871 166 62942 6242 489 246392 28342 13322 616-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 203 07763 907566 112705 72342 3245 076 14319 8961 856 356241 3075 197 527208 154342 7132 763 156500 30023 8051 232 829288 49233 08816 064-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 958 2933 307153 864116 2967111 313 526743401 43566 6782 468 48319 826106 071866 974174 8722 061202 67455 1173 3211 228-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 0691 2626 7271 74348413 7711 23816 2483 48735 5758 1304 61946 2335 2704335 7882 833660577-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 088 71559 339405 521587 68441 1293 748 84617 9151 438 673171 1422 693 469180 198232 0231 849 949320 15821 3111 024 367230 54229 10714 259-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 370 46542 402263 732219 69520 1852 253 04414 1021 052 192144 6581 095 24095 194177 7931 186 200263 61815 509366 668108 95321 13411 580-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 029 98814 260137 14440 99818 162914 6882 440363 38212 129784 51783 03939 579207 99943 6485 352229 398119 8577 2761 715-
2.2.3.2.1. do 1 roka 854 1397 61476 88811 17115 301230 9631 639116 2585 596144 32942 46026 24933 90527 3382 90628 00476 2223 293871-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov233 5641 87316 2867391 57657 23640357 51877644 0256 0874 68719 8502 9386894 22410 9522 447455-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 942 2864 77243 97029 0881 285626 489398189 6065 757596 16334 4928 643154 24413 3721 757197 17032 6831 536389-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 389 4882 6774 543326 9832 752579 8921 3739889 290701 1911 79510 502306 30811 563285425 8411 732697964-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 336 2872 5434 273325 3972 033542 9971 3736439 210701 1911 79510 456301 7289 341100419 7101 732696957-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace53 2021342701 58671936 89503458000464 5802 2221866 131017-
2.2.3.4. REPO operácie298 77401028301 222022 1115 065112 5211704 149149 4421 3291652 460000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)576 423003 76702 19103 725254346 667395100 2441 847108 624698 377209540-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 637 3127 058132 52471 6593941 067 526688240 043155 1971 098 5465 99750 626302 73054 370369434 78214 166479136-
2.4.1. do 1 roka 5)322 76862 67518 574923 237118 33631 322184 95606 1195 61017 270014 653000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)53 53525461 315010 168155 7861 54423 33801 7592 2622 960403 800000-
2.4.3. nad 2 roky3 261 0107 051129 30351 7703851 034 121672215 921122 331890 2525 99742 748294 85834 140329416 32914 166479136-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 556 77410 62180 99374 43411 790613 6634 586267 36352 399641 85356 36389 868376 97761 0164 325146 68452 2355 0183 377-
2.6. Zahraničné pasíva4 386 4242 41445 996139 62510 127754 7823 69497 028157 7381 635 52123 233578 07984 123412 04812 261401 59822 9901 2882 055-
2.7. Ostatné pasíva 3 090 5942 35960 02658 7981 575931 315514225 39785 164983 10823 10588 681315 45430 2711 795264 97614 1912 206984-
2.8. Celkom33 450 60486 360885 6511 054 00666 2108 445 62029 3782 689 912692 0599 903 222317 2471 250 2113 844 2871 166 62942 6242 489 246392 28342 13322 616-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt