Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 001 51357 262551 074638 21857 9435 040 76723 3921 655 118383 4855 302 772197 044319 0362 488 940476 78218 5071 479 076241 10928 00519 193-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 793 1161 694163 357210 05915 0751 914 7324 847344 866152 9442 474 49411 594157 458611 425309 7755 666366 47932 9305 6716 090-
1.1.2. Verejná správa1 007 71386124 96038 039736302 07549777 74613 825206 4155 2091 493264 5272 50514557 0559 2581 87684-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 200 68354 707362 757390 12042 1322 823 96018 0481 232 506216 7162 621 863180 241160 0851 612 988164 50212 6961 055 542198 92120 45813 019-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 388 01818 749170 552137 62718 0901 004 9757 260479 81782 4521 036 72881 04651 246745 61170 1165 047380 13774 0019 3416 230-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 641 91834 564162 360181 98519 0481 641 6688 419699 218128 9221 252 51192 38389 372634 18646 8085 614504 431115 93610 0175 290-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 665 6236 55718 63910 9682 315191 27478680 16015 513167 56821 14813 10698 5643 35236017 13314 4802 535503-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 257 18126 517108 816157 22710 8831 193 8697 300526 23796 6001 002 13557 82573 898377 08131 3644 700471 15593 7276 0904 374-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 719 1141 48934 90513 7905 850256 52533392 82116 80982 80813 4102 368158 54112 09255416 1437 7301 392413-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 047 6491 38528 63065 3294 975172 0022 36742 4905 338256 7496 76419 123228 89744 6982 033154 0598 9701 1001 498-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)123 084101 2155 176185 315110 980275 877473414 2952 877216 9151400-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 621 4329 96275 122146 8635 843786 103405445 50723 087793 45016 521217 340618 068141 7063 672242 32586 1686 8061 154-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 945 18985521 93410 741321358 4077712 5238 684270 658415105 71373 67961 83360216 96570994588-
1.2.1.1. do 1 roka 263 78001594 00501 62501 953141135 983182 3248036 09651 29591040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 41 292027423302 53304565434 9120565762 046226713812-
1.2.1.3. nad 2 roky 640 11785521 5016 503321354 2497710 1148 48999 76341422 82473 52323 69157515 60369980376-
1.2.2. Verejná správa 1 501 8248 59142 48357 1165 332278 361316250 6968 732180 90413 56359 347418 67142 5052 62475 39649 7595 267943-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 174 41951610 70579 006190149 33512182 2885 671341 8882 54352 280125 71837 368446149 96435 700594123-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)54 9290340096090346 462111 278665 489181 382000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 198 02735940 88822 350509310 825291118 5859 089434 3405 9578 533164 4278 52267448 71121 963926720-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 396 420279 7757 391040 768528 355191203 4173776 76078 9571 19222817 1401 769160-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny787 33533131 06214 924509269 84128690 1568 896219 7565 5801 77385 4707 33044631 57117 695696660-
1.5. Zahraničné aktíva 4 643 8857 765120 263175 4899 5921 053 1891 285189 92847 0221 444 29621 862471 172160 074392 19720 521504 36517 0723 5902 675-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 6526736 5344 9762 97327 6636235 7731 29536 7503 9913 72856 6212 7815383 6111 873404283-
1.7. Ostatné aktíva2 583 3983 10741 68459 0072 983664 180298253 67614 544916 86450 63342 662279 07022 3482 769197 52229 976710596-
1.8. Celkom31 293 84479 127835 5991 046 90279 8437 882 82325 7322 698 682478 5268 974 934296 0221 063 7483 767 2681 049 82446 7002 476 992398 16140 44124 622-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 031 26759 536528 539686 10745 1464 816 24617 3931 875 985213 1934 645 763173 496309 5542 624 877466 56123 2891 193 635284 22031 01614 473-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 606 8493 540146 239127 0932 1261 232 434663460 59754 2192 175 66128 21893 125862 755160 4663 200195 00655 0323 5501 112-
2.2.2. Ústredná štátna správa 133 1271 3587 1701 2932 77710 37294414 7623 20930 0519 8866 73029 2903 6933654 7324 241651809-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 291 29154 638375 130557 72140 2433 573 44015 7861 400 626155 7652 440 051135 392209 6991 732 832302 40219 723993 897224 94726 81512 552-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 626 39335 773237 635203 41616 4772 045 98213 111934 867133 968938 85982 941146 4701 095 051240 46514 379350 55192 02518 63710 144-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 096 92615 369133 26945 48321 338942 8331 887438 46412 620750 66950 42347 361213 49848 8384 999225 536131 4187 5861 462-
2.2.3.2.1. do 1 roka 897 5138 97175 00211 70318 111229 4521 331138 2716 195142 39545 80024 65247 37729 5573 19338 66770 1783 114929-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov247 4751 47013 5841 2361 87258 68429175 62389036 4412 0825 24721 3304 7554304 85414 7442 799258-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 951 9374 92844 68332 5441 355654 697265224 5705 535571 8332 54117 462144 79114 5261 376182 01546 4971 673275-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 315 6283 4964 122308 8182 428583 0087882079 177663 5581 85210 538300 3639 830240414 1651 383591946-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 256 9052 5664 066307 0212 084542 06978869 105663 5581 85210 447295 4077 09357407 7561 383590938-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace58 724930561 79734440 93902017200914 9562 7371836 409018-
2.2.3.4. REPO operácie252 3430104401 617027 088086 9651765 330123 9203 2691053 64512000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)562 66818513 28802 02006 3393 316360 20165485 4433 47890 142697 233359570-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 443 7075 091123 17369 7003941 031 08498224 37390 4711 039 1445 33050 713321 95448 308477418 71913 999364296-
2.4.1. do 1 roka 5)299 039882 71417 595820 6101019 50113 949185 55107 2952 2479 813019 649910-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)71 3741078102 530015 779657 28636926 61603 2812 7815 389406 2870034-
2.4.3. nad 2 roky3 073 2944 896119 64949 575386994 69523197 58676 153826 9775 33040 137316 92633 106437392 78313 990363262-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 544 87910 08077 13071 58617 980576 9133 376282 30923 840611 20369 95582 841433 21664 0283 963145 75859 1204 8913 734-
2.6. Zahraničné pasíva4 263 6492 57547 000160 85414 788809 9134 495109 828131 4181 430 98026 382488 968108 680352 71316 970521 29327 5251 4605 629-
2.7. Ostatné pasíva 2 447 6741 82759 70655 3671 535646 647370199 84816 288887 64320 20546 229275 06328 0721 933190 35412 9372 653490-
2.8. Celkom31 293 84479 127835 5991 046 90279 8437 882 82325 7322 698 682478 5268 974 934296 0221 063 7483 767 2681 049 82446 7002 476 992398 16140 44124 622-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt