Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 714 06157 466545 514622 19257 5934 974 83622 8441 660 428368 6035 189 883194 553311 4302 484 917449 59818 6431 447 738237 06028 04719 312-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 592 9072 940163 976207 10414 7281 860 2574 474349 369140 3502 407 6168 019146 177613 967286 8535 930336 72928 2885 7166 162-
1.1.2. Verejná správa1 011 15887124 46035 737739305 28150278 04913 825205 2865 3431 568267 4062 50814457 7789 2751 90765-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 109 99553 655357 078379 35142 1262 809 29817 8681 233 010214 4282 576 981181 191163 6851 603 544160 23712 5691 053 231199 49620 42413 085-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 348 09818 476168 845131 98017 886995 7627 282478 75981 5851 024 14281 44152 698741 66468 8235 018374 85574 5869 4066 356-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 622 97033 899160 442177 79819 1911 636 6048 314698 528128 3661 242 94192 57690 657632 61146 7245 568508 824115 7319 8805 274-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 658 5326 46918 3769 3002 326192 95876877 87315 273165 01921 21813 04097 0773 24335617 33314 3062 465493-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 243 03725 987107 680154 93510 9461 184 6767 216527 14096 246995 29958 02175 198376 94931 1054 659475 47093 8266 0334 366-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 721 4021 44334 38613 5635 919258 97033093 51516 84782 62313 3372 419158 58512 37655316 0217 5991 382415-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 028 6941 27026 76564 8435 043171 6242 27343 5934 473242 9937 12420 006224 73743 6751 981155 3779 1651 1371 453-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)110 230101 0264 73185 308212 128366 906473244 5321 013214 1751410-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 619 4209 92975 698151 9903 444789 336417456 78022 539791 66116 858221 702600 280142 5853 515239 85983 4296 6841 356-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 959 92881421 46412 102290357 6739613 3918 595282 346390107 61172 39963 66558016 740626916190-
1.2.1.1. do 1 roka 276 75501154 24801 50001 817137144 560084 53725538 09551 371111040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 45 2920309223143 646047213537 68804751042 069307513812-
1.2.1.3. nad 2 roky 637 88181421 0407 631276352 5279611 1028 323100 09839022 59972 04023 50154615 294614774178-
1.2.2. Verejná správa 1 511 4178 61243 28758 8313 000284 287308260 8018 580192 58413 92061 873397 40044 4092 48275 91247 6895 1771 019-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 148 07450310 94781 057154147 37613182 5885 364316 7312 54852 218130 48134 511453147 20735 114591147-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 06001360106087345 247111 217674 903181 382000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 164 18835940 70422 245359305 164276119 3229 142406 9936 0488 694163 3508 44664848 54721 973857702-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 390 050289 8127 617036 525528 719185198 9464626 80379 4242 22922817 2141 781165-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny760 24633230 84214 592359268 41827190 5308 955197 2645 5861 89183 9266 21742031 33317 693628637-
1.5. Zahraničné aktíva 4 389 9526 788114 873175 0949 4691 017 0821 086185 70446 8411 279 95023 748462 448154 065381 60520 198485 53417 0383 5143 292-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)190 7926816 4374 9043 10327 4776136 1741 27236 6534 0113 72556 5202 7785273 7441 889413303-
1.7. Ostatné aktíva2 476 0883 03839 26056 9942 765632 627276242 83713 073881 11650 03539 181270 51418 6472 338190 12431 181721657-
1.8. Celkom30 607 55078 263822 4991 033 42476 7327 746 62824 9622 701 331461 4728 631 503295 2681 048 3983 729 7131 008 56045 8882 416 927392 57040 23625 618-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 846 31058 427528 043680 56742 2564 778 69616 5381 880 311216 9624 577 945174 744302 6492 586 836446 60622 7481 187 929278 14730 75314 310-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 571 9363 310145 553128 0692 2531 238 074782466 84256 0772 163 30231 91589 103836 974148 4863 167198 37052 9693 5961 222-
2.2.2. Ústredná štátna správa 124 0329787 6241 2714159 06686714 5973 29925 5879 5776 45629 6563 5363014 5294 304624526-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 150 34254 139374 866551 22739 5883 531 55614 8891 398 872157 5862 389 056133 252207 0901 720 206294 58419 279985 030220 87426 53312 562-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 481 85335 081235 327197 05415 6141 992 72512 333921 374134 180908 95581 663143 6191 082 013233 37114 031343 03587 82318 25010 246-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 130 62715 598135 36046 90421 659951 8091 882447 94414 340748 45349 61447 793220 35348 8614 914230 612131 5817 7071 355-
2.2.3.2.1. do 1 roka 917 0769 18276 06713 41618 389237 3001 336142 0577 882143 56945 04724 55849 13029 9713 00240 52069 0153 164844-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov255 8951 47614 4631 1781 95560 04928179 11596135 5121 8785 49523 9054 7794455 29715 1062 861243-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 957 6564 94044 83032 3101 315654 460265226 7725 497569 3722 68917 740147 31814 1111 468184 79547 4601 681268-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 306 8093 4604 072307 2502 315584 1326742059 066659 5311 80010 627301 11811 434229407 9211 332577961-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 247 2372 5314 016305 4091 982542 48067468 992659 5311 80010 535296 1118 73555401 4131 332575953-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace59 572928561 84133341 65201997400925 0072 6991746 508018-
2.2.3.4. REPO operácie231 05201071902 890029 349072 1171755 051116 7229181053 46213700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)561 90428515 61602 28606 5433 314357 87768784 5303 77589 461697 233377560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 429 4395 100121 11771 1325021 014 04888229 18588 9541 045 1045 23251 013327 07947 565477407 52214 635374293-
2.4.1. do 1 roka 5)314 941871 21620 3211817 544024 12113 354200 82507 5744 0999 394016 3698110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)75 7871078272 309017 682658 16550526 56603 4793 1446 339406 5280031-
2.4.3. nad 2 roky3 038 7114 906119 07448 502484978 82223196 89975 095817 7135 23239 960319 83631 832437384 62514 626363262-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 554 30910 03477 62370 51517 968576 7743 329286 14623 545608 69569 51482 294443 47962 9063 964145 78460 1284 9133 770-
2.6. Zahraničné pasíva3 845 2342 61541 659149 18214 456739 2574 552109 398114 0931 182 96425 044479 296102 667337 35816 927488 58226 9441 4906 635-
2.7. Ostatné pasíva 2 370 3542 05954 00656 4121 550635 567455189 74814 604858 91820 04748 616265 87724 6641 704179 87712 3382 650610-
2.8. Celkom30 607 55078 263822 4991 033 42476 7327 746 62824 9622 701 331461 4728 631 503295 2681 048 3983 729 7131 008 56045 8882 416 927392 57040 23625 618-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt