Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 796 97961 154564 935601 84248 5454 981 05024 6071 622 581374 9085 412 610190 919332 9002 388 417476 97319 8031 383 139239 66628 13018 128-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 511 0772 973166 554163 62715 1731 785 5465 449337 507135 3432 495 01313 454153 871570 984309 6026 748296 65335 1595 5155 405-
1.1.2. Verejná správa991 48299724 82635 92484291 98858869 02814 833213 6916 5121 178264 6202 42114154 0568 3491 75491-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 294 42057 184373 555402 29133 2882 903 51618 5701 216 046224 7322 703 906170 953177 8511 552 813164 95012 9141 032 430196 15820 86112 632-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 393 06019 477179 012138 52916 6661 039 4607 402464 78988 0331 077 21576 99061 335689 90371 6974 916362 42771 0489 3516 064-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 747 45836 561166 368191 01213 5611 683 4338 755700 210130 7581 299 93287 38891 995626 74549 4145 912513 891116 44510 3925 016-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 684 0736 66618 56010 9211 813195 72781586 89315 831172 29218 49213 601102 5193 41336916 83515 4522 686510-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 362 28428 271112 666165 8458 7181 231 3957 632521 26297 7891 046 15556 56476 208379 28633 0644 970480 34193 9536 2574 123-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 701 1001 62535 14214 2463 030256 31130892 05517 13881 48512 3322 186144 94012 93757316 7157 0401 449383-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 039 2901 13227 34066 8283 040174 6192 41139 4945 940253 5226 52824 126231 79642 1262 085145 6358 6481 1171 550-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)114 605138365 926186 004111 548273 238463974 3681 712110 4771800-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 527 6759 63074 706152 9436 891766 246359426 56422 486740 45620 461203 563634 365152 6193 638216 97786 3356 9471 266-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 924 27391223 11112 548377360 1567510 4709 178249 25448699 06069 15872 13557214 851940828126-
1.2.1.1. do 1 roka 244 65504611 57101 15401 657145121 337072 3683045 23511681400-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 41 71502373 24102 927020520530 55701 0551073 001281371014-
1.2.1.3. nad 2 roky 637 90391222 4137 736377356 075758 6088 82897 36048625 63769 02123 89953314 033935828112-
1.2.2. Verejná správa 1 457 0368 29240 74258 6276 212260 856278241 8288 574166 08616 06756 970422 99643 2742 70065 57150 3455 560962-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 146 36542610 85381 768302145 2346174 2664 734325 1163 90847 533142 21137 210365136 55535 050559178-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)39 0240090168056434 907111 52682 19312130000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 143 02842441 41421 375480304 530291106 70411 804407 6145 84810 908153 8907 07170649 03019 236831509-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 380 278279 9727 377542 118520 1402 289199 3094287 37570 1891 26022817 6381 862144-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny751 33739731 39013 959475262 16428686 4769 515197 5485 4203 53383 7015 81147831 39217 374602465-
1.5. Zahraničné aktíva 4 619 4986 922110 743166 6629 3431 033 402600208 652154 4681 297 58019 290509 228160 155419 28717 025483 94515 7483 4932 007-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)193 0366946 8975 0202 41128 4006834 7361 40738 6174 0793 94657 5702 7735653 1851 859411276-
1.7. Ostatné aktíva2 552 2283 18040 91654 0252 305662 197281245 90363 414878 60751 98639 867274 69516 4072 662184 91028 712815607-
1.8. Celkom30 871 46482 003839 6081 001 88169 9777 775 99326 2072 645 192628 4928 810 390292 5951 101 9353 669 1021 077 32344 4112 321 316391 55740 62622 792-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny18 086 89861 924543 303664 94142 7844 857 39518 0201 843 491234 6834 701 364178 114302 8912 623 642455 27323 1671 181 290283 12031 94315 318-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 441 7083 866144 161100 0541 9271 213 807725406 59266 7242 158 39621 91590 653827 007154 4592 399189 94452 8853 4841 070-
2.2.2. Ústredná štátna správa 117 7631 7547 02487630611 27375515 6223 28621 61212 4877 05520 9844 8293904 8632 585666661-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 12 527 42756 304392 118564 01140 5513 632 31516 5401 421 277164 6732 521 356143 712205 1831 775 651295 98520 378986 483227 65127 79213 587-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie6 884 35238 222253 041206 75617 8142 120 51613 500990 866139 853995 97689 575154 4151 121 325237 58514 756343 20098 48719 98111 027-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 060 13414 395135 00844 00020 160929 6342 078405 81513 182782 71452 18536 490202 66546 8625 189228 956127 6187 3161 613-
2.2.3.2.1. do 1 roka 879 6568 06078 71612 21617 120220 0351 428133 3526 920149 11946 41622 41336 98631 0973 22930 95374 5713 093966-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 9091 43913 1721 0981 57363 01434766 70869740 0032 1374 45618 7412 1024233 25511 9152 648315-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 945 5694 89743 12030 6861 467646 585303205 7555 565593 5923 6329 621146 93813 6631 537194 74841 1321 575332-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 328 9723 6874 040313 2522 547581 4049623518 903673 1271 77110 673301 93810 732263412 1851 547495947-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 273 2182 7353 984311 4552 130543 58896258 825673 1271 77110 534297 3767 65878405 8621 547495939-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace55 754952561 79741737 816034678001394 5623 0741866 323008-
2.2.3.4. REPO operácie253 969029330761024 2452 73569 5391813 605149 7238061702 142000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)552 32003211 25302 37206 7692 983321 26752597 3813 181100 125695 942342790-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 495 1925 369124 02073 3953921 034 035382228 380140 0351 052 0095 53848 203299 68448 671391420 29814 085148135-
2.4.1. do 1 roka 5)292 160471 43418 509418 8851121 67518 488178 83105 0041 79611 277016 195500-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)62 559396972 403013 03905 7991 24726 60202 4941 4563 014405 730000-
2.4.3. nad 2 roky3 140 4735 284121 88952 4833881 002 111371200 906120 300846 5765 53840 705296 43234 380351398 37314 080148135-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 526 08610 47179 82371 64413 938599 0663 588269 38852 803619 74659 44490 683380 21360 1374 284144 88254 6174 8073 408-
2.6. Zahraničné pasíva3 864 2882 74641 264128 69811 496672 4363 818114 914125 3701 282 30427 540511 918110 400385 02914 598396 90627 8181 3943 456-
2.7. Ostatné pasíva 2 346 6811 49351 16651 9501 367610 689399182 25072 618833 70021 43450 859251 98228 0881 902171 99811 5752 256475-
2.8. Celkom30 871 46482 003839 6081 001 88169 9777 775 99326 2072 645 192628 4928 810 390292 5951 101 9353 669 1021 077 32344 4112 321 316391 55740 62622 792-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt