Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 168 20346 950532 150518 01969 4684 503 19021 2331 684 302280 6954 465 315223 075312 9002 427 215420 28015 1651 326 303254 61127 08919 778-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 444 0942 413163 187152 74114 7811 562 9794 945267 38559 5992 034 3347 052138 679489 575278 8674 144215 39232 6355 2126 741-
1.1.2. Verejná správa1 098 0751 02529 04033 205851353 88048389 99513 225219 4519 8111 240272 0673 41120859 1278 1521 92094-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 626 03443 513339 923332 07353 8362 586 33115 8051 326 922207 8712 211 530206 212172 9811 665 573138 00210 8131 051 784213 82519 95812 943-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 277 29016 606160 362114 88124 280906 6486 951532 67374 538921 11590 47258 234800 82558 9184 310398 27183 63910 1436 726-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 315 53225 906151 181155 07321 6261 528 3077 312716 513122 0691 125 503107 79492 545620 21741 0454 918454 008119 4668 8705 412-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 597 6774 79519 9578 1682 792176 96262861 40614 110152 77625 48211 46181 2262 43440620 37811 5422 034454-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 953 29819 71496 925131 69311 7351 085 5076 339554 07791 955886 87367 43077 114362 53626 5993 931416 11998 5175 5364 520-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 764 5561 39734 29915 2127 099265 838345101 03016 00485 85414 8823 970176 45512 01258117 5119 4081 300438-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)920 9391 00128 27257 2937 907148 3491 53961 22011 242101 3717 81021 850240 07836 0741 574182 23210 708945805-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)112 26801094 827223 027016 5152263 5411373514 4541 9631217 2731200-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 216 08612 74396 869179 8223 597929 222351507 28629 861824 54357 950232 879788 519173 6564 045283 17679 2268 5292 014-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 212 18584133 52010 173266411 03915331 2969 943289 33416598 791230 03673 34281219 0901 639942661-
1.2.1.1. do 1 roka 244 83207681 54102 24305 337304125 314070 10410237 03601 7191362226-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 47 790101 193440510 45022 18064920 20201 1725 2865 409072639189-
1.2.1.3. nad 2 roky 919 56283131 5598 192261398 34615123 7798 990143 81816427 515224 64830 89781216 6451 464703646-
1.2.2. Verejná správa 1 780 54011 39250 53186 7193 046362 438131278 85114 726251 38514 11166 947436 03656 4812 71294 37640 6327 2331 214-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 223 36250912 81882 930285155 74567197 1395 192283 82443 67467 141122 44743 833521169 71036 955353139-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)46 43300250930323234 75924748465 51434 9731300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 172 67848444 02521 470721301 037152121 11411 825390 0207 7619 772180 0007 80359648 36025 511937728-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 409 631387 9447 75633739 489020 556560209 7876966 99196 2591 06419915 5122 3036569-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny760 63044636 07713 667384261 278152100 52511 202180 2337 0652 78183 7416 73939732 84821 208872659-
1.5. Zahraničné aktíva 4 267 0305 542137 483191 61513 5171 006 8051 070192 253118 1371 025 81043 395478 181126 249369 31325 499496 47422 7353 4248 249-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)204 4267176 0464 5731 46928 3964847 96988535 5603 9523 10761 7832 5414444 1451 880471321-
1.7. Ostatné aktíva3 626 8482 66837 656157 9572 250896 463386275 514114 4141 374 03649 86649 256335 69123 3101 644267 21635 7661 154840-
1.8. Celkom30 701 70569 104854 2291 073 48391 0207 665 20623 2412 828 440556 0508 150 044386 0231 086 8433 919 5021 002 41747 3972 430 646419 74241 60331 932-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 930 13050 992504 841619 63145 7014 577 39814 2521 943 921194 9014 080 837249 711328 6242 396 150462 64624 7671 093 213281 69329 24013 180-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 307 1092 441155 73185 10510 1011 267 780513449 33039 4111 905 203114 564119 027730 291193 7667 058160 54259 6584 4541 032-
2.2.2. Ústredná štátna správa 162 9331 0127 7851 65317611 29379742 8593 42722 0405 7074 34544 5042 4252125 3546 6691 645311-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 460 08847 538341 325532 87335 4243 298 32512 9421 451 732152 0632 153 594129 439205 2521 621 355266 45517 496927 317215 36623 14111 837-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 408 70428 032177 956162 11911 4801 705 48810 058684 169111 468741 58877 762118 827898 927196 95711 236372 01865 98513 1549 348-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 566 95316 873158 40176 51922 072990 5852 030710 18021 417765 37048 89170 144269 13059 6515 429186 147148 5249 6711 704-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 085 9559 66082 51120 34120 557262 9371 464224 24313 363140 51640 08432 83079 20540 1153 38436 91569 9263 974880-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov357 5102 27225 8151 91544344 576315151 2053 07543 5597 6118 98041 6384 0334495 27811 2263 907389-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 123 4894 94150 07554 2631 072683 072251334 7324 979581 2951 19528 334148 28715 5031 596143 95467 3711 790435-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 211 6012 6324 918293 5021 872599 75185424815 823610 7702 64110 073301 2626 903221358 003759316785-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 132 2601 8404 918292 9861 509537 273854615 058610 7702 64110 073295 7074 288123352 092759316780-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace79 341792051636362 47802427650005 5552 615985 911005-
2.2.3.4. REPO operácie272 83005073302 501057 1353 35535 8661456 208152 0362 94461011 1499800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)523 514588212 13703 45108 2723 438310 08751172 9115 94893 5711119 8922 990560-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 777 6054 272160 05063 3506301 017 6729231 83593 8601 013 1225 34450 039621 79039 764460449 22524 7391 123277-
2.4.1. do 1 roka 5)263 582803 77514 5726528 511016 43510 744164 75705 4522 3506 377010 38432220-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)95 066513 9202 817019 765013 72765024 00902 78612 2342 4762012 5214381-
2.4.3. nad 2 roky3 418 9574 141152 35545 961565969 3969201 67382 466824 3565 34341 801607 20630 911440426 32024 7031 098196-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 446 8929 23781 56160 96721 743479 0202 920310 43333 587548 30681 12397 721448 23262 0264 094136 64257 2484 6204 214-
2.6. Zahraničné pasíva3 444 4472 90152 641162 29221 670616 5235 690112 335107 442864 43927 075483 509126 445316 19216 973475 31835 1341 83413 601-
2.7. Ostatné pasíva 3 579 1171 64455 054155 1061 276971 142370221 644122 8221 333 25322 25954 039320 93728 218992266 35617 9384 731660-
2.8. Celkom30 701 70569 104854 2291 073 48391 0207 665 20623 2412 828 440556 0508 150 044386 0231 086 8433 919 5021 002 41747 3972 430 646419 74241 60331 932-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt