Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 163 30146 030536 334536 37367 3264 534 73618 6241 685 477293 5354 380 496222 890336 1342 417 659415 39415 1521 335 848255 14327 61619 038-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 390 7472 033167 786170 05615 4661 592 3682 490256 57670 1531 937 7917 202157 051484 628275 4574 166204 25729 2645 6195 946-
1.1.2. Verejná správa1 112 46798529 27235 131869364 00846094 50012 955220 5148 8221 481267 4933 52320460 7388 8101 74579-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 660 08743 012339 276331 18650 9912 578 36015 6741 334 401210 4272 222 191206 866177 6021 665 538136 41410 7831 070 853217 06820 25313 013-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 296 19516 605160 060114 00124 363903 5416 873538 00173 773915 59890 54461 208801 27759 0834 251416 69885 26410 4516 823-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 306 66225 397150 212154 03121 3171 523 2807 265719 829121 7481 119 319108 21993 272618 87940 6434 906455 023121 2438 8855 469-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 595 7704 71120 1488 2562 781176 87563059 79114 030152 75425 50111 45880 4932 52140820 78611 4292 061461-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 943 62819 27495 662130 70411 5401 079 8366 286558 31891 691880 28767 72077 461361 82626 2773 907416 499100 1555 5054 565-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 767 2641 41234 40215 0716 996266 569349101 72016 02786 27814 9984 353176 56011 84559117 7389 6591 320443-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)930 1631 01028 85954 9085 290146 9661 53459 35514 886116 3807 95822 725241 18234 8291 614179 82410 541916719-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)127 07201458 246224 573017 2182170 8941474014 2001 8601219 3082100-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 334 83512 84298 160183 8044 103967 726373528 79731 015864 05053 269231 207802 911177 5644 096284 00378 5288 8911 989-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 264 12688034 0649 692259448 57213532 48710 444311 18516193 050226 16673 94098018 4971 966897625-
1.2.1.1. do 1 roka 247 541075973003 26606 537470136 494062 23311535 28601 2991122400-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 53 087101 5903351011 17632 36576924 00411 2085 5345 2975713391810-
1.2.1.3. nad 2 roky 963 49787031 7158 627249434 13013223 5859 205150 68716029 609220 51733 35797516 4851 814639615-
1.2.2. Verejná správa 1 848 29111 49251 11789 9053 555368 700176291 93115 129270 84214 77470 386453 15957 8302 63496 93539 5297 6351 240-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 222 41947012 97984 207289150 45462204 3795 442282 02338 33467 771123 58645 794482168 57137 033359124-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 360002501210522838 88224786255 50934 7391300-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 178 61948944 25122 145857306 853147123 48811 651383 7497 1769 143182 2199 60157947 96626 254976743-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 412 399387 9757 93650140 994019 850566209 0105827 29298 42598119315 4962 4166369-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny763 86745136 27114 162356265 591147103 60511 085174 7396 5941 85183 7948 62038532 47021 839912674-
1.5. Zahraničné aktíva 4 480 7565 213145 005196 52014 6801 090 3703 032189 767127 3481 157 65646 322451 144126 937372 72524 057491 20623 9053 3429 043-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)204 3136965 9984 6161 43728 5315147 82381036 0243 9153 00261 4282 6604314 1731 830460315-
1.7. Ostatné aktíva3 861 0392 79738 311174 4903 020928 151386288 063127 1901 500 43049 05549 449350 28526 1801 601282 77736 2011 164762-
1.8. Celkom31 273 22468 068868 0591 117 97691 4257 856 48822 6122 863 421591 7778 361 287382 6521 080 8643 941 4621 009 63245 9192 450 711421 87542 44931 891-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 971 11749 629507 465634 25446 7184 585 56914 9191 962 999201 7474 043 121256 285336 3892 401 161467 80423 7461 097 631280 00229 72813 760-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 368 0872 191161 42693 31711 0151 295 4481 371473 91039 6051 886 246125 357126 202727 415192 3906 298159 55559 0294 5131 419-
2.2.2. Ústredná štátna správa 198 9821 2938 0042 50917810 83396345 0973 78425 7414 5404 31171 4242 0912216 8036 9552 4481 007-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 404 04746 146338 035538 42835 5253 279 28812 5851 443 992158 3582 131 134126 388205 8761 602 322273 32317 227931 273214 01722 76811 334-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie5 325 73126 462175 084164 53611 4181 689 8489 683664 762107 701724 26672 464118 003888 572197 00210 836369 52562 54412 7288 782-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 565 34917 120158 38678 39222 252984 9432 069718 63621 018744 53451 17872 761274 82262 1545 492185 222150 6059 6641 809-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 071 3749 94782 95620 92520 462251 6661 538215 56812 932132 77641 34535 25381 70042 6453 55038 64771 4663 9191 013-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov362 3682 23625 1982 04171342 695275153 8883 06745 3088 6498 83543 5573 0674385 00912 2033 970346-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 131 6064 93750 23255 4261 077690 582256349 1805 019566 4501 18428 673149 56516 4421 504141 56666 9371 775450-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 215 3422 5644 485293 9421 855597 93583321615 890609 8662 6019 949298 9839 119218364 776768376743-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 133 2661 7844 485293 5051 483533 365833615 137609 8662 6019 949293 2445 763121359 020768376738-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace82 076780043737264 57002107530005 7393 356975 756005-
2.2.3.4. REPO operácie297 6260801 55806 562060 37813 74952 4681455 163139 9455 04868011 75010000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)534 209598310 79104 05307 2873 582331 83949766 1316 18891 3831239 4212 721520-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 833 4334 151161 61162 2786371 069 8507227 25994 5401 018 4471 49153 016620 15339 556385452 43826 1401 171259-
2.4.1. do 1 roka 5)276 755183 80013 6046129 106015 00711 485178 26906 4565755 564012 73816320-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)99 554504 2822 440018 994013 44669526 99802 54912 7862 7442014 4706168-
2.4.3. nad 2 roky3 457 1254 083153 52946 2345761 021 7507198 80682 360813 1801 49144 011606 79231 248365425 23026 1171 138191-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 438 3059 24081 20065 05921 790478 8712 871316 93733 167535 51571 390103 894447 02061 1863 976136 25557 8964 6794 209-
2.6. Zahraničné pasíva3 648 8642 94059 604172 92920 805708 7114 406114 059126 126953 08230 513464 324130 226318 47816 585472 33236 4581 77912 995-
2.7. Ostatné pasíva 3 847 2962 04958 096172 6651 4751 009 434409234 880132 6151 479 28322 47657 110336 71431 2251 104282 63418 6595 040668-
2.8. Celkom31 273 22468 068868 0591 117 97691 4257 856 48822 6122 863 421591 7778 361 287382 6521 080 8643 941 4621 009 63245 9192 450 711421 87542 44931 891-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt