Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 884 73041 972550 811497 08464 7774 406 66615 9901 754 838265 6014 351 366237 842344 6092 392 744390 90613 7891 234 498271 79131 86317 583-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 215 4332 063180 529152 48311 1761 530 0691 292250 51149 8021 993 47414 616134 812452 202260 8643 796131 34835 6736 4714 252-
1.1.2. Verejná správa1 096 56293627 17627 458890361 24549296 65312 070221 9197 6572 558266 2493 88614258 6406 9111 65129-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 572 73538 974343 106317 14352 7112 515 35214 2061 407 674203 7292 135 973215 569207 2391 674 293126 1569 8511 044 510229 20723 74013 302-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 302 55316 096167 289115 56325 469904 5346 531582 93369 256870 42795 99373 829837 74148 3034 911368 11895 30213 3426 916-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 193 11021 867144 965130 70321 8501 475 5906 932757 908118 1151 089 612112 49199 807599 23837 9534 483430 255126 7388 8195 785-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 572 7254 05421 3178 2952 929174 95759260 21413 456147 99027 62311 96858 2282 23438623 50712 2972 168510-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 836 59616 44588 829107 28711 6701 029 9035 969592 38589 112850 98870 20280 110360 95324 2313 468390 529104 3205 3384 857-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 783 7901 36834 81915 1217 251270 730371105 30915 54790 63414 6667 729180 05711 48862916 21910 1211 313418-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)972 79898530 75362 7715 321129 66374048 15916 317113 8556 84333 117233 52239 443451241 5967 0821 579601-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)104 26626998 106705 565018 6754162 0792404843 79045864 5418510-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 682 59912 510112 893203 9586 4081 020 5671 251604 20632 433908 02449 027235 826877 765162 4984 928321 870118 8297 8101 796-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 575 08770647 19823 465173516 42519351 16410 785370 242264109 432312 34171 3961 43522 00936 569811479-
1.2.1.1. do 1 roka 330 42502 2051 152810 162011 792369193 285078 4084028 90103 3376371290-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 99 178241 16913 018813 26712 6621 71442 551045914 2659 1185177281162-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 145 48568143 8249 295157492 99619236 7108 702134 40626430 565298 03633 3771 38417 90035 851667477-
1.2.2. Verejná správa 1 801 04711 32745 92586 5944 640360 224803311 10414 946265 81110 39954 404424 43555 1932 638105 81639 0916 6251 072-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 306 46547719 77093 8991 595143 918255241 9386 702271 97138 36471 990140 98935 909855194 04543 169374245-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)43 335001940263002139 0074392173 42480005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 237 56358155 22620 8451 732297 253145199 2689 583363 9087 6088 825190 0159 58623743 14627 9811 004620-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 449 102347 9127 8321 18742 697058 196623199 2286387 121103 9461 196716 1872 15511825-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny788 46054747 31413 013545254 556145141 0728 960164 6806 9701 70486 0698 39023026 95925 826886595-
1.5. Zahraničné aktíva 4 200 0064 005155 001189 75514 1351 028 6003 013190 447135 0101 015 37951 212435 646116 209352 93728 205433 78034 9383 6218 113-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 5387373 8704 6861 36626 7825452 61466934 9293 7741 20863 0052 4933964 2882 052490125-
1.7. Ostatné aktíva3 633 8482 49839 114160 8973 208876 893316283 144107 5971 387 72746 13352 122368 23122 6471 155243 88936 3461 139791-
1.8. Celkom30 885 08262 303916 9151 077 41791 6237 657 02420 7683 084 518550 9108 100 340395 6001 078 6244 007 987944 49248 7142 280 954491 93345 92729 032-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 712 19845 315512 176643 57750 9074 539 74914 1222 019 853186 2003 943 190240 333358 1002 292 888454 85520 3591 048 633296 77931 69013 472-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 533 5852 133179 636112 83116 4751 376 7751 943499 63938 6101 938 54159 722147 254720 624202 6706 558142 78678 3087 1121 968-
2.2.2. Ústredná štátna správa 194 6386054 0307 86510016 60999233 7822 73433 2938 06413 07854 6391 9081706 6076 2442 6111 306-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 983 97642 578328 510522 88134 3323 146 36511 1871 486 432144 8561 971 356172 547197 7681 517 625250 27713 631899 240212 22721 96610 198-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 529 86722 728145 820139 7889 6921 485 8427 786562 63792 346611 10566 26894 740780 730167 8536 472262 94655 7029 8777 536-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 932 83517 675176 99294 61522 2821 044 4702 551860 18923 910678 036102 12089 590312 67965 5716 219266 233155 83411 7532 116-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 203 29410 04590 66423 29720 241278 7432 045195 16714 956150 52387 47450 978101 11746 7074 12847 70072 5755 5281 406-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov439 8822 33929 4903 32379937 453180229 0463 97326 02912 4798 93254 4691 99739611 29612 9764 424281-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 289 6605 29256 83867 9951 242728 274326435 9764 981501 4842 16729 680157 09316 8671 694207 23770 2831 801429-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 1962 1754 197278 4052 358607 68385037614 875630 0472 0209 774297 4956 711195361 462691336546-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 130 0011 4404 197278 2521 762530 244850614 176630 0472 0209 774290 2006 386113358 966691336541-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace90 195735015359677 43903706990007 295325812 496015-
2.2.3.4. REPO operácie301 07801 50110 07308 370063 23013 72552 1682 1393 664126 72110 1427468 599000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)464 979761511 04503 92907 4143 133317 45579457 6397 86762 79718202 3973566-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 209 9893 805190 59060 7474031 084 0154260 80588 8611 105 0892 64658 450782 26147 451350452 76569 7811 811155-
2.4.1. do 1 roka 5)359 09926 22612 0135119 358012 25614 646250 783175 8153 01510 336023 800688930-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)135 0801632 3441 008019 657010 4282 28553 25802 82628 9942 502010 7378123234-
2.4.3. nad 2 roky3 715 8113 640182 02047 7263521 045 0004238 12171 930801 0482 62949 809750 25234 613350418 22868 2811 686121-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 462 7638 80799 92461 98019 737460 1652 842422 82827 458513 04570 998116 640414 96057 7474 852116 34757 3244 1812 928-
2.6. Zahraničné pasíva3 344 9172 48965 344150 40118 813601 7513 371129 747128 337847 28060 898423 816131 759291 11721 641411 42344 2521 70110 777-
2.7. Ostatné pasíva 3 690 2341 81148 730159 6671 763967 415429243 871116 9211 374 28119 93163 979378 25230 5251 330251 78621 4006 5091 634-
2.8. Celkom30 885 08262 303916 9151 077 41791 6237 657 02420 7683 084 518550 9108 100 340395 6001 078 6244 007 987944 49248 7142 280 954491 93345 92729 032-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt