Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 900 64141 791546 961491 16764 4124 399 52415 8811 767 327271 9244 341 331238 733359 9812 397 713387 27013 8221 243 060270 80331 28617 655-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 208 1522 248179 446151 61010 5841 526 4451 303246 03553 2661 987 01714 463140 273451 291258 3093 918139 44732 5295 6854 283-
1.1.2. Verejná správa1 087 27194826 72326 268913358 18148796 79312 150216 0067 7532 493268 5524 05514157 1486 9901 63931-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 605 21838 596340 792313 28952 9152 514 89814 0911 424 499206 5082 138 308216 517217 2151 677 870124 9069 7631 046 465231 28423 96113 341-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 316 27715 906165 437114 90525 541907 0966 492590 16669 501872 11696 21780 933834 06648 7634 845367 15296 66513 5176 959-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 195 48521 616145 001129 50221 9671 473 1496 909766 541117 8991 085 022112 978101 411599 07837 7784 466430 320127 2258 8225 801-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 572 7663 99521 3888 2802 946175 06858960 76313 421147 50427 72611 89158 0122 23438923 48612 3882 181506-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 829 99216 24388 589105 97411 7231 026 5275 946594 23488 991846 93370 45380 956360 54924 1003 441390 501104 6405 3204 872-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 792 7261 37835 02415 2487 298271 554374111 54415 48790 58514 7998 564180 51711 44463616 33310 1971 321423-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)994 3691 04730 20359 9985 336128 65768850 18919 057124 5907 07734 331240 91338 081446244 2507 3051 622578-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 084261508 885705 996017 6035156 5802455403 81328564 7439010-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 704 00012 482112 106202 6067 6241 021 0951 222605 86633 725919 86449 184232 852892 226156 2514 824323 726119 0607 6461 640-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 591 95963147 73823 694175520 38719354 27610 817371 421307106 584322 04270 1551 35422 81238 152796425-
1.2.1.1. do 1 roka 321 97202 2851 2361310 699012 052325187 382075 5394028 49103 4683051370-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 98 894201 25513 018813 26812 1681 66742 926044914 2938 8105086679142-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 171 09461044 1989 440154496 42019240 0568 825141 11330730 596307 70932 8541 30518 47837 768646423-
1.2.2. Verejná správa 1 809 69711 36944 49485 2185 834354 929852312 97316 593279 34410 54453 914425 24854 9112 653104 85438 4156 4861 067-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 302 34448319 87493 6941 615145 779177238 6176 315269 09938 33372 354144 93631 185817196 06042 493364148-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)45 388002000265001940 6563387-503 89940005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 236 09060955 34620 7841 739292 278145199 8449 673365 6617 4989 636190 5259 32023143 52727 6411 018615-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 448 420267 9667 8421 19542 277058 107631199 3926407 119103 5781 152316 1892 15313020-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny787 67058447 38012 942544250 001145141 7379 042166 2696 8582 51786 9478 16822827 33825 488887595-
1.5. Zahraničné aktíva 4 111 4464 156151 580193 64813 614997 8493 161196 419133 568971 34751 379426 032114 486349 92328 034432 05132 9783 6907 531-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 2717433 8704 6371 36526 5795452 71167034 9473 7651 20262 8582 4783954 3172 061493126-
1.7. Ostatné aktíva3 539 1592 41038 563160 8352 973851 647335282 741102 3651 322 57146 75453 720371 51522 0511 065241 08036 5541 156824-
1.8. Celkom30 739 49962 191908 4261 073 87791 7277 589 23720 8003 104 910551 9407 996 377397 3171 083 8094 029 270931 19648 3762 287 265489 09745 28928 395-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 722 76245 169505 096637 24951 8594 522 25114 1102 026 932190 3773 967 910239 225367 8292 299 295443 96820 2871 054 832291 73731 35213 285-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 525 7172 019174 988111 22617 2181 370 1421 992481 08839 9531 946 73360 178152 943735 671197 4006 593142 58875 5607 5901 835-
2.2.2. Ústredná štátna správa 214 8774024 0654 96114215 03799649 1703 00348 8897 06314 31449 4651 8161765 5436 6281 9071 301-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 982 16842 748326 043521 06234 4993 137 07211 1221 496 674147 4211 972 288171 984200 5721 514 159244 75213 518906 701209 54921 85510 149-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 528 31622 761145 607141 0839 9131 475 3267 698561 97992 010612 28167 27096 780780 536167 0566 286270 26454 2309 8007 436-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 938 12617 831176 30094 87222 2031 048 6652 561865 32824 046676 782101 02390 451316 45861 3036 289265 522154 59811 7192 176-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 192 77810 11389 54022 29820 231277 9912 066194 58614 776147 64186 67251 973101 33643 6414 21547 77870 9195 5361 466-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov444 3892 40529 9463 38673338 157173230 1574 09326 05312 1758 81256 4042 03038311 35113 4464 403281-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 300 9595 31256 81469 1881 239732 517322440 5855 177503 0882 17629 666158 71815 6321 691206 39370 2331 780429-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 9892 1563 082277 7802 383607 88686339414 872631 1592 0259 747298 3896 424189362 046721336537-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 131 3751 4233 082277 6381 770531 102863614 163631 1592 0259 747290 9636 201112359 531721336532-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 614733014261376 78403887090007 426223762 515015-
2.2.3.4. REPO operácie294 73701 0547 32705 195068 97316 49352 0661 6663 594118 7769 9697558 869000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)449 708741511 02903 94007 4402 955306 65878853 4738 14562 50018402 2693468-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 235 8443 836191 14461 6344101 085 4872269 98988 8171 096 7332 63857 941800 93148 484351453 46872 3101 523147-
2.4.1. do 1 roka 5)356 49836 46712 3784919 816012 01714 594246 44385 2413 53511 164024 062628930-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)135 4081632 4031 021919 856010 5722 52953 10602 94428 8012 467010 5878903228-
2.4.3. nad 2 roky3 743 9383 669182 27448 2353521 045 8152247 40071 694797 1842 63049 756768 59534 853351418 81970 7921 398119-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 455 0778 67099 90961 61219 544456 5372 813424 02227 073512 33970 637120 695411 00057 8474 788115 28855 2644 1402 899-
2.6. Zahraničné pasíva3 276 2692 50462 792151 84018 220574 1303 401130 800129 108805 01463 265420 989128 943290 23921 526415 23746 2861 65810 317-
2.7. Ostatné pasíva 3 599 8371 93849 334160 5131 694946 892474245 727113 6101 307 72320 76462 882380 95628 1581 240248 44021 2316 5821 679-
2.8. Celkom30 739 49962 191908 4261 073 87791 7277 589 23720 8003 104 910551 9407 996 377397 3171 083 8094 029 270931 19648 3762 287 265489 09745 28928 395-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt