Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 947 40641 379547 408477 35563 9224 408 04616 2561 780 810268 8424 342 952241 647359 9192 413 663378 78215 0911 266 277274 85832 02218 177-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 217 0922 524181 526151 41310 1111 541 7421 919242 35154 7491 958 15216 630127 360460 889253 2255 242166 00132 8035 8954 560-
1.1.2. Verejná správa1 092 94994027 09625 646931364 80150295 90811 790215 2347 5202 943268 6634 34214557 2937 4931 65942-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 637 36637 915338 786300 29652 8802 501 50313 8351 442 551202 3032 169 566217 497229 6161 684 111121 2159 7041 042 983234 56224 46813 575-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 336 78015 909164 003114 79225 247900 6666 355606 86768 569861 59296 51188 075838 93646 7844 881377 18999 33413 9237 147-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 223 60020 954144 124123 56722 1011 466 4816 872767 452117 0251 121 057113 879106 967599 86937 2874 388429 120127 6838 8655 910-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 570 1533 84921 3747 9572 994175 49557960 26613 171145 46627 95712 34157 0992 20339024 42311 8722 205513-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 861 35115 66587 835100 75611 7721 020 2425 910598 39688 405885 80870 80783 380361 17623 7133 365388 300105 5705 2994 952-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 792 0961 44034 91514 8547 335270 744383108 79015 44989 78315 11511 246181 59411 37163316 39710 2411 361445-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)977 6271 02530 49253 1775 460128 92360751 94016 658129 9126 77033 929240 14136 850429231 6757 4401 679520-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 362281658 760725 433116 2925157 0053396415 16629764 99910610-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 708 49712 728109 999202 9257 0571 020 558874608 88729 597913 77853 918233 101900 252159 9314 503316 234125 1527 6821 322-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 626 32963248 79523 398186526 67718956 39910 685379 718323103 951331 76675 2821 15021 41844 609737414-
1.2.1.1. do 1 roka 327 47502 2741 116438 624010 481522196 714071 2415133 18802 9871321020-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 104 374194 20212 928814 46212 9781 46744 894067914 3487 8185041989120-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 194 48061342 3199 354135503 59118842 9408 696138 11032332 031317 36734 2761 10018 01244 388623414-
1.2.2. Verejná správa 1 775 44711 58941 17183 6325 297349 572517303 28212 841278 11115 18952 274419 45755 2162 599100 14337 1666 606784-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 306 72250720 03395 8951 574144 309168249 2066 071255 94938 40676 876149 02929 433753194 67343 377339124-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 985002060211002648 0097306395 1491401305-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 248 31856355 82320 2391 321289 957144219 8329 710360 4097 74810 077192 2727 91323042 56327 7851 107626-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 461 631268 4347 79471042 021067 7871 442201 1426487 118104 8281 086416 2802 16912320-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny786 68753747 38912 445611247 936144152 0458 268159 2677 1002 95987 4446 82722626 28325 616984606-
1.5. Zahraničné aktíva 4 013 7753 950155 386187 26314 139955 1212 564191 839136 195963 37052 820417 722110 831338 50728 467412 49132 6853 6416 784-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)202 2067673 8544 6611 37726 2595451 99666934 8503 7751 21562 8212 4713184 3622 122505130-
1.7. Ostatné aktíva3 411 9772 41438 080147 0553 388812 260348274 51994 9481 292 85544 80438 030384 93923 4871 183215 90935 6741 190894-
1.8. Celkom30 585 75661 800910 5501 039 70591 2017 512 41220 2393 127 881539 9827 956 223404 7161 060 3744 064 816916 24149 8052 257 441498 28646 14827 936-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 650 87344 559504 018625 22552 0684 483 99513 6782 043 449188 8123 918 226255 625380 5562 311 751428 56120 2891 039 525295 62132 02612 890-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 517 8471 757173 931112 66617 3751 347 5191 892510 12136 5911 881 12377 856161 403767 843187 8086 828141 81380 1849 1322 004-
2.2.2. Ústredná štátna správa 181 0443034 0962 64411216 41191248 0442 45543 2927 78213 33724 0801 8971685 4218 0401 456594-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 951 98242 498325 991509 91534 5813 120 06510 8741 485 284149 7661 993 811169 987205 8161 519 828238 85613 293892 291207 39721 43710 292-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 410 95422 323141 899134 7159 5811 446 4607 356528 48193 534584 31065 347101 915767 013158 1796 203278 60348 2939 2717 471-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 021 91918 085179 37195 27322 5231 056 4122 632890 16625 803725 346101 18890 549322 98063 8446 405248 727158 40511 8872 323-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 214 76510 03790 60720 54520 675276 5152 133199 77816 118149 46987 33651 997105 10945 5434 35952 75374 4585 7601 573-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov450 5332 67530 9623 65362638 099178236 1624 56827 34411 7148 52957 9092 2323907 20513 6394 342306-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 356 6205 37457 80271 0751 222741 798321454 2265 117548 5332 13830 023159 96216 0691 656188 76970 3081 784444-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 225 2792 0893 366275 6952 477611 99088636315 024634 9571 9949 764300 7947 320179356 903699280498-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 133 6791 3693 366275 5961 846533 754886614 300634 9571 9949 763292 9106 907111354 446695279494-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 60072109963178 23603577240017 884413682 457414-
2.2.3.4. REPO operácie293 83001 3554 23205 203066 27415 40549 1981 4583 588129 0419 5135058 058000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)468 6927416270404 01308 2403 207321 48177854 0418 99264 29121402 3903569-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 297 9583 812194 03261 7164851 090 4191282 20988 7811 101 9541 44458 835828 81848 918350454 07580 3811 602125-
2.4.1. do 1 roka 5)368 33636 31710 98212216 617011 18115 982260 624146 0782 58510 784026 4994441040-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)140 2911635 4282 397118 50509 8312 27054 79503 01731 5322 64608 6231 0284014-
2.4.3. nad 2 roky3 789 3313 646182 28748 3373621 055 2971261 19770 529786 5351 43049 740794 70135 488350418 95378 9091 458111-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 452 1828 98299 68559 82018 999439 0762 688434 07326 159512 83264 387126 634420 99757 4786 381113 86553 3314 0552 740-
2.6. Zahraničné pasíva3 266 6512 45764 609143 13918 181573 8893 362128 392125 791825 96461 873397 504128 988289 67421 321424 26145 2371 74510 266-
2.7. Ostatné pasíva 3 449 4001 91748 044149 1011 468921 020510231 518107 2321 275 76620 60942 804365 27027 3191 250225 71521 3266 6851 846-
2.8. Celkom30 585 75661 800910 5501 039 70591 2017 512 41220 2393 127 881539 9827 956 223404 7161 060 3744 064 816916 24149 8052 257 441498 28646 14827 936-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt