Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 982 74741 491556 303478 89763 8464 442 92816 3241 787 035262 1824 315 405243 455374 6942 401 667379 50215 3071 274 089278 02332 63518 964-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 253 2192 726190 441153 8289 8581 573 0561 994236 44948 7681 940 51117 964141 347461 147252 1335 514171 12734 6546 4265 275-
1.1.2. Verejná správa1 095 26294227 61524 074935369 46950595 05911 781216 6847 2202 963265 4094 25514559 0337 4631 66842-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 634 26637 822338 247300 99553 0532 500 40313 8251 455 527201 6332 158 210218 271230 3841 675 111123 1149 6481 043 929235 90624 54113 647-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 345 27216 004163 721114 32925 234901 8556 359611 91268 353859 91596 85489 383841 88346 9854 860376 58699 82813 9987 212-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 220 57220 769143 501122 71522 1901 464 8246 865770 512116 8611 118 029114 215106 979599 93437 0544 353428 853128 1158 8615 942-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 567 9073 79420 9607 9673 004173 83557760 46513 107144 66928 13812 58857 1742 11339024 45611 9482 213510-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 861 04315 50887 561100 10411 8191 019 4295 904602 66788 328883 64070 94882 867361 39123 5263 340387 819105 9105 3024 981-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 791 6211 46834 98014 6447 367271 560384107 38015 42689 72015 12911 524181 36911 41562416 57810 2571 346451-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)968 0271 02130 54555 2465 557128 05360056 85216 374122 2396 77833 388228 16138 781429233 9557 8741 682493-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 392284788 704725 671016 2514458 0274246345 13129654 5359010-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 763 59712 464108 372205 5115 5161 021 327916611 78730 200941 19052 659235 554922 656160 8244 419311 813129 5477 5451 298-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 675 69460748 56823 273155529 60613760 68010 478395 001317102 182355 96477 1271 10521 26548 120712397-
1.2.1.1. do 1 roka 343 20202 1121 13508 514010 890530212 433069 29210434 14302 8231 1211050-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 112 582194 37112 887814 64714 0981 38346 620089718 5458 4955045795100-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 219 91058842 0859 251147506 44513645 6928 565135 94831731 993337 31534 4891 05517 98546 904598397-
1.2.2. Verejná správa 1 769 55311 37239 91885 9995 268348 569410297 27613 795286 73913 81551 940415 58052 5472 59699 07137 3706 500788-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 318 35148519 88696 23993143 152369253 8315 927259 45038 52781 432151 11231 150718191 47744 057332113-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)53 2340192250224003248 9467282543 421120705-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 236 91055755 71920 273882285 401146214 1988 205360 1507 73410 038192 6608 15221943 15127 6531 122649-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 462 056268 5267 80727142 270067 8771 478201 0816717 123105 4911 008416 2602 02112220-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny774 85453147 19312 466611243 131146146 3216 727159 0697 0632 91587 1697 14421526 89125 6321 000629-
1.5. Zahraničné aktíva 4 030 7504 094157 178182 68814 987959 3592 614184 312131 2051 009 50353 276414 971107 974334 00128 014402 84732 9993 6557 073-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)208 3147723 8464 6891 39526 2505352 02664634 8053 7871 20468 8502 5103164 3722 154509130-
1.7. Ostatné aktíva3 467 9822 38739 728150 8003 434827 526306287 68996 4471 323 21344 56838 290369 90024 8511 317219 85235 6631 185827-
1.8. Celkom30 743 11561 765921 1651 043 08190 0557 563 01520 3633 137 043528 9188 033 212405 4831 075 0344 063 758913 26349 6022 255 714506 04546 65228 947-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 683 63644 384513 870628 36351 8384 503 74913 9122 038 181185 9593 920 039261 361389 0722 291 511423 84220 3421 051 592299 38832 57113 661-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 568 0001 586181 357111 90217 3391 357 9361 835509 59338 1281 897 04985 314169 206762 747181 6867 003148 08985 3049 5782 349-
2.2.2. Ústredná štátna správa 177 6061814 3128 81011017 9171 12445 9752 46732 7667 18714 56123 0021 9901637 1787 0291 7201 113-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 938 03042 617328 201507 65134 3893 127 89610 9531 482 613145 3641 990 224168 860205 3051 505 762240 16613 176896 325207 05521 27410 199-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 377 46722 058146 269130 7089 1361 451 0087 310518 59790 514573 51664 728101 760752 891157 7585 994279 83648 8769 0697 439-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 034 01018 477177 72796 81422 7971 055 6242 739895 56825 243726 937101 14791 194324 92765 0386 410251 675157 48611 9422 265-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 214 30410 36289 42619 81321 064272 4242 233201 26215 526149 20986 88152 679105 55746 4634 35956 51573 1865 8301 515-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov454 4312 74230 8085 05952738 501182237 2604 67727 54112 1428 36457 6062 3123917 60014 0794 329312-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 365 2755 37357 49371 9421 206744 699324457 0465 040550 1872 12430 151161 76416 2631 660187 56070 2211 784438-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 220 2212 0822 466274 8912 456613 25190436714 969631 4031 9959 686300 8876 770170356 473693263495-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 128 4201 3642 466274 8111 795534 986904614 240631 4031 9959 685292 8676 343111354 001690262491-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 80271908066178 26503617290018 020427592 472314-
2.2.3.4. REPO operácie306 33201 7395 23808 013068 08114 63858 3689902 665127 05710 6006028 341000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)484 6638220259504 23608 3483 181337 42177052 8629 17165 07620302 4113768-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 344 8003 716194 51461 0014171 098 4961289 11086 2841 100 7331 44460 857859 24948 109350455 00983 7661 617126-
2.4.1. do 1 roka 5)376 93736 15410 1375517 619011 78916 266264 444127 6002 58510 969028 2579361110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)151 7931655 6432 353119 793010 7862 26956 15203 01738 5233 57408 4231 0413913-
2.4.3. nad 2 roky3 816 0703 547182 71748 5113611 061 0841266 53567 749780 1371 43250 240818 14133 566350418 32981 7891 467113-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 430 7559 01699 32859 15616 977438 5052 748433 53226 898511 15862 309127 424405 35457 0696 304115 47752 6384 0482 814-
2.6. Zahraničné pasíva3 293 2732 82265 384141 44619 258587 3583 291124 275120 480864 34958 706399 350128 183288 52220 968409 99146 5831 73010 577-
2.7. Ostatné pasíva 3 505 9891 74647 867152 5201 565930 671411243 597106 1161 299 51220 89345 469370 29030 6451 434223 64521 2596 6481 701-
2.8. Celkom30 743 11561 765921 1651 043 08190 0557 563 01520 3633 137 043528 9188 033 212405 4831 075 0344 063 758913 26349 6022 255 714506 04546 65228 947-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt