Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 298 43939 741558 703491 19363 8684 530 57815 6191 872 718260 0324 377 375255 158370 1822 411 670405 68314 8241 313 064281 81236 21919 827-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 427 7312 108188 436168 1479 4211 660 3011 416260 01950 2631 986 22825 381123 440442 874275 6624 860189 83833 5585 7785 374-
1.1.2. Verejná správa1 090 42195727 58925 798955370 16050597 92910 140214 8437 3335 130260 6194 13913954 9707 5361 679122-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 780 28736 676342 678297 24853 4922 500 11713 6981 514 770199 6292 176 304222 444241 6121 708 177125 8829 8251 068 256240 71828 76114 331-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 393 46415 776165 351112 90625 201901 4216 282651 09169 108864 90799 55493 090837 75547 6314 955378 567101 97217 8977 564-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 237 02420 032144 415120 35422 1711 464 5326 852789 256116 6521 111 668115 793111 308604 25336 6404 276429 328130 4309 0636 251-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 583 0173 70222 8358 3393 044176 48958760 91712 945150 07729 02713 25958 7332 12338925 87812 3362 337547-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 846 42914 83086 68095 95511 8401 014 7415 868612 52287 944871 70771 73584 958362 53523 0943 248385 955107 5515 2665 215-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 807 5781 50034 90016 0607 287273 302397115 81715 76389 88415 03113 091182 98511 42363917 49510 5431 460489-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 051 28285332 72154 3506 031130 25356459 11813 845142 3666 66136 432261 36041 339590254 8958 1091 795514-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)98 511141869 636893 911015 3052757 3634367834 80827335 46620560-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 843 90212 785107 576209 3355 7331 031 007399654 93525 492919 85851 872223 290968 928163 0184 765322 404136 4446 0601 139-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 703 82760249 79223 421216546 66317964 44310 037394 45332382 066378 03780 1991 18721 76849 634807348-
1.2.1.1. do 1 roka 318 36211 3571 014147 369011 933566207 682049 83117135 36502 748246660-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 948203 95012 906616 78824 4011 45934 519048733 50810 8096952117184-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 265 51758244 4859 501196522 50617748 1098 012152 25232331 748344 35834 0251 18118 06849 271724344-
1.2.2. Verejná správa 1 744 67811 92638 03885 6355 427340 031146312 12310 893259 23513 45255 115421 72351 4432 73491 92139 9144 922710-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 395 39725719 746100 27990144 31374278 3694 562266 17038 09786 109169 16831 376845208 71546 89633281-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)58 90801960953002951 41282781256 063150001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 232 78558257 29421 364829287 128142209 6177 719354 6129 0569 763193 0337 25521545 69927 3711 106687-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 456 160259 6587 58513042 297070 1601 205194 5271 4926 548103 4621 091415 8991 88419320-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 62455647 63613 779699244 831142139 4576 514160 0857 5643 21589 5716 16421229 80025 487912667-
1.5. Zahraničné aktíva 3 894 6103 336157 564186 57315 765913 4542 553185 880133 300928 88455 108397 880120 294334 13333 655389 81632 7093 7065 763-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 4257724 1554 6581 44926 8655250 53663734 6414 3101 28470 8232 5473054 6262 223542131-
1.7. Ostatné aktíva3 798 5542 56936 209158 3223 821892 074400312 84295 7551 561 72745 19046 439361 91025 4611 199216 04036 8771 719905-
1.8. Celkom31 336 86759 785921 5201 071 45291 4687 682 05919 1623 286 526522 9658 228 509420 7021 049 1144 126 784944 16154 9792 290 893517 43649 35228 452-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 847 89243 762510 399626 42253 8544 492 79012 8802 120 570179 2573 923 727275 345397 9082 326 324444 56021 2631 074 585308 36435 88112 841-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 726 7332 141182 522115 19818 0861 387 4071 783569 97336 7921 914 25995 335171 133767 872203 2808 717150 94390 32710 9652 363-
2.2.2. Ústredná štátna správa 190 8796664 0602 49520617 64985650 2702 14536 23610 56517 10424 6824 1211858 2027 6783 758986-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 930 28040 955323 817508 72935 5623 087 73410 2411 500 327140 3201 973 232169 445209 6711 533 770237 15912 362915 440210 35921 1589 492-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 293 90820 271142 688131 1209 0311 412 8416 688509 16086 705570 86265 849100 887742 837150 4925 665281 80548 1678 8406 795-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 093 55118 714178 41398 55223 6891 061 3402 803923 22026 404709 963100 85596 016341 36068 5075 945264 162161 50612 1032 305-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 306 02410 52790 31521 41621 674268 7252 282274 77016 074150 16586 27354 574111 10150 9533 96361 46875 6446 1001 564-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov399 8022 90929 6475 72265037 636193186 1955 42526 16712 5159 11853 3872 6353079 27613 7864 234287-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 387 7255 27758 45171 4141 365754 979328462 2554 905533 6312 06732 324176 87214 9191 675193 41872 0761 769454-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 211 9711 970614270 2112 842609 87175037215 643632 4372 2219 789298 3936 966151358 840686215392-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 119 0411 270614270 1512 034531 009750514 863632 4372 2219 788290 1606 663111356 072682211388-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 93170106080878 86203677800018 233303402 768454-
2.2.3.4. REPO operácie330 85002 1028 84603 682067 57511 56859 9705202 979151 18011 19460110 633000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)476 7698027984605 27608 3483 520327 54567643 11410 06974 58723102 1732579-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 471 6613 651197 96060 2115001 139 7171313 89684 4131 120 5971 47159 548889 67248 055412462 28887 2911 978117-
2.4.1. do 1 roka 5)394 519194 54410 4845219 332013 56515 479273 19118 6151 7559 814036 4411 0991280-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)178 8771585 3282 350124 606011 6512 43752 63302 14764 6292 62708 8551 404503-
2.4.3. nad 2 roky3 898 2653 474188 08847 3774471 095 7791288 68066 497794 7731 47048 786823 28835 614412416 99284 7881 800114-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 392 5698 54098 10962 17914 878436 5842 646426 33425 950505 13859 114131 116386 08455 7759 868116 85750 4822 9152 843-
2.6. Zahraničné pasíva3 276 7621 80665 766159 79920 390607 8653 081141 561123 891807 34858 250363 308144 334290 90322 020417 27747 0252 13810 535-
2.7. Ostatné pasíva 3 871 2141 94649 007161 9951 846999 827554275 817105 9341 544 15425 84654 120370 30130 2811 185219 88622 1016 4142 037-
2.8. Celkom31 336 86759 785921 5201 071 45291 4687 682 05919 1623 286 526522 9658 228 509420 7021 049 1144 126 784944 16154 9792 290 893517 43649 35228 452-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt