Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 381 76639 407560 507487 54766 5194 536 84315 4721 881 684268 0804 450 050249 918372 5262 400 128411 01815 7981 305 869283 90336 49620 208-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 525 2182 104191 012169 37212 7331 664 0621 389261 89459 0392 071 08819 284128 046432 285280 6755 814187 21833 2605 9425 577-
1.1.2. Verejná správa1 090 21295928 05724 962969371 24749697 18010 160215 5837 3785 194260 3984 22313854 1227 4701 677122-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 766 33536 344341 438293 21352 8172 501 53413 5871 522 610198 8812 163 379223 256239 2861 707 445126 1209 8461 064 529243 17328 87714 509-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 399 50115 607164 629113 12625 422903 9186 190653 13068 781859 038100 01592 554838 92248 0334 999383 357103 78018 0017 702-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 229 01319 870143 130116 24622 3031 461 8576 843794 610116 4801 107 681116 117109 513604 03536 4314 255429 625130 9479 0706 294-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 586 2253 67322 3418 3813 076178 42758762 20112 954149 95829 18013 17059 0202 14638625 93512 4442 347547-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 838 63114 69286 04892 01811 9161 012 7705 858616 15187 778867 91371 88283 240362 90222 9123 234386 166107 8905 2615 249-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 804 1571 50534 74115 8477 311270 660398116 25815 74889 81015 05513 103182 11311 37363517 52410 6131 463498-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 037 67685333 49754 1685 009131 81255159 48113 593137 4366 70736 378259 50241 402590246 6858 2091 803512-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 151151829 673853 947015 3882959 2244178444 98725524 86223830-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 893 48012 763107 979212 0926 0161 039 058386660 30924 861935 02151 892231 694976 705166 4234 680321 412136 0516 1391 094-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 736 13055850 75323 600218549 16916565 30110 079405 20636487 878383 83883 5981 18522 88150 473864307-
1.2.1.1. do 1 roka 341 60411 6281 108146 923011 888609221 793254 57017138 86302 6961 246920-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 125 716203 97512 923617 61525 0511 46232 398147639 70811 034694279185-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 268 81053745 1509 569198524 63116348 3628 008151 01536132 832343 95933 7011 17919 24349 148754302-
1.2.2. Verejná správa 1 755 33111 97437 49988 0835 684344 226141313 24410 321260 44213 36956 492423 20852 6502 64191 09939 3074 951709-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 402 02023219 727100 409114145 66380281 7644 461269 37338 15987 324169 65930 175854207 43246 27132478-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)58 08301960960002855 7048337122882170001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 223 39555856 93020 854844284 126142209 1257 601350 3539 1299 782192 4397 82421445 41826 9181 138652-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 226259 6727 65413542 424070 7411 199193 9891 4986 550104 5491 105415 5811 90419620-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny766 17053247 25813 200709241 702142138 3846 402156 3647 6313 23287 8906 71921129 83725 014942632-
1.5. Zahraničné aktíva 3 949 3213 257162 572181 70916 554935 4972 418181 155132 169981 72957 328385 558116 509335 34333 344386 69733 8043 6785 972-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)210 1537754 1444 6291 53126 7925250 42464334 5544 1841 28770 8252 5522974 6602 241563130-
1.7. Ostatné aktíva3 765 7242 53237 422173 5434 405861 614408308 75594 9811 557 40044 41845 256360 32425 3381 303210 70835 6241 694883-
1.8. Celkom31 481 20159 292929 5731 080 37895 8667 684 89018 8793 291 456528 3628 364 811416 8771 046 4434 117 053949 37955 6542 274 037518 54449 70728 945-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 941 02743 636515 888634 74954 3544 492 99412 8062 129 663177 7183 981 578271 528402 1422 335 730447 75320 8381 076 213307 41336 02313 295-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 809 8101 769182 746117 65218 2981 388 6251 773580 42736 9221 977 37991 000175 485768 675202 0618 401156 87290 66911 0562 575-
2.2.2. Ústredná štátna správa 180 3968364 37511 57915618 11588943 5951 91121 32310 56717 13026 7244 0761857 9447 2953 696950-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 950 82041 031328 767505 51835 9003 086 25410 1441 505 641138 8851 982 876169 961209 5271 540 331241 61612 253911 397209 44921 2719 770-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 274 64620 057146 301127 2488 7461 401 6526 642509 90985 804566 01665 18699 795744 436152 0675 664278 06448 0399 0207 023-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 118 24319 023180 35599 77224 2381 070 6382 806928 76326 503715 551101 88296 897343 39170 4085 907259 474160 60712 0282 369-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 333 53610 74592 12722 20622 086275 1372 289291 09016 074150 58386 66955 485112 13851 5453 93459 31676 1395 9731 624-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov393 3332 95829 6175 73171537 916193176 8725 59826 47113 1049 33353 7462 8563119 70713 9064 298281-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 391 3745 32058 61171 8351 437757 585324460 8014 831538 4972 10932 079177 50716 0071 662190 45170 5621 756464-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 218 9271 950640269 1122 916610 95769637315 700638 2762 2439 758298 6876 857148359 714675224378-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 124 6641 248640269 0522 195531 336696314 903638 2762 2439 757290 3286 377112356 608671220374-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace94 26370306072179 62103707970018 359480373 106444-
2.2.3.4. REPO operácie339 00501 4719 38603 007066 59610 87863 0336503 077153 81712 28453314 14512800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)502 461793331 38905 74608 2143 691348 98167346 49410 18974 29523402 1172680-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 507 5553 584201 61460 5264931 142 8151319 67584 3641 134 0501 57159 797897 40849 109412461 72188 3092 105119-
2.4.1. do 1 roka 5)407 924245 23611 6434520 777015 42916 050284 57518 7471 3358 674033 2281 9292310-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)189 4851635 1472 355125 406012 4452 76352 17001 66372 7104 12409 0411 451464-
2.4.3. nad 2 roky3 910 1453 398191 23146 5284471 096 6321291 80165 551797 3051 57049 387823 36336 311412419 45284 9291 828115-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 387 9468 48196 23462 00116 165436 3242 640424 43925 746506 72657 969132 089383 61555 6369 678116 11450 5383 5512 810-
2.6. Zahraničné pasíva3 343 8661 72168 004147 90521 547646 4532 951140 938134 678850 49759 274353 116141 523292 67023 313407 90249 2052 16910 658-
2.7. Ostatné pasíva 3 798 3481 79047 500173 8083 307960 558481268 527102 1651 542 97925 86252 805348 58829 9161 180212 08720 9625 8341 983-
2.8. Celkom31 481 20159 292929 5731 080 37895 8667 684 89018 8793 291 456528 3628 364 811416 8771 046 4434 117 053949 37955 6542 274 037518 54449 70728 945-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt