Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 524 52339 704569 139502 91769 4474 577 00315 6821 919 992265 1144 413 439250 413382 5052 422 981415 53815 2201 338 509290 11136 80920 142-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 449 1422 469198 176175 67113 0261 588 3671 695266 05856 4132 024 13817 711131 001440 569281 9095 114204 82535 9886 0125 490-
1.1.2. Verejná správa1 101 78296228 68727 7291 000372 235490100 08510 075214 5967 4255 736263 4804 19113555 6487 6341 675120-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 973 59836 273342 276299 51755 4212 616 40113 4971 553 849198 6262 174 705225 277245 7681 718 932129 4389 9711 078 036246 48929 12214 532-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 446 36715 784164 894114 48026 029909 2956 157666 86368 340868 232101 22893 048849 29548 9835 102384 593105 85318 1907 667-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 243 03619 540143 018118 04022 7241 456 0886 834806 265116 0111 103 042116 865110 440606 71436 3424 228435 906131 8689 1116 366-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 589 5243 61622 6728 5253 167178 54458662 90212 906151 17629 39113 44759 4122 12338425 68812 5992 386551-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 840 10714 40085 54993 45712 1051 006 1585 842620 72687 445861 99572 45483 662364 09322 7063 201392 476108 5805 2585 308-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 813 4051 52534 79716 0587 452271 386406122 63715 66089 87115 02013 331183 20911 51364317 74210 6891 466507-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 189 01193434 10757 6856 572246 26250665 47614 251150 2016 78041 039257 99343 845638252 3528 5541 815500-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 186152549 312954 756015 2432853 2304061 2404 93026925 18521560-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 959 99713 158108 387212 2486 0111 042 575368676 47424 796959 97453 299235 787984 069169 2894 867327 084135 5526 0591 105-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 767 24746951 07123 052235557 94515069 9759 695409 94936694 324388 11986 8331 33122 93349 938863343-
1.2.1.1. do 1 roka 351 69451 4261 268117 144012 288634224 580060 6109840 384102 904244880-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 125 911193 57812 938617 59725 2301 35831 847128640 17811 58511 001259245-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 289 64344446 0678 846218533 20414852 4577 703153 52236533 428347 84334 8641 32019 02849 435751338-
1.2.2. Verejná správa 1 785 35912 46337 33687 9535 648336 189131319 20910 722282 60114 75054 108428 24152 9952 60796 78838 7404 879678-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 407 39122719 980101 243128148 44187287 2904 379267 42438 18387 355167 70929 461929207 36346 87431884-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 907019870956003247 1151563281102 090140001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 246 37655457 10820 656995282 183142208 9107 408373 2478 6249 985192 0408 40521748 39126 3671 143599-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 468 770259 7857 28213341 858069 6491 136206 6017026 581104 7041 084317 1261 90519621-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny777 60652847 32313 374862240 325142139 2616 272166 6467 9223 40487 3367 32121431 26524 462948578-
1.5. Zahraničné aktíva 3 994 9923 325162 686182 68518 621952 7902 507223 640130 677939 04958 161392 410125 465338 80132 194385 98342 2603 7385 790-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)209 5127834 1224 6231 53426 5805250 16563234 5614 0271 29670 6592 6062944 7162 294568129-
1.7. Ostatné aktíva3 978 7892 42940 465140 1004 314951 097420321 42399 7931 639 01644 39344 551376 54427 8301 041247 56636 1321 675959-
1.8. Celkom31 964 39959 952941 9261 063 318100 9217 833 18419 1723 400 605528 4518 406 401419 0751 066 8684 171 869964 56253 8462 351 542532 71349 99328 724-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 063 68844 119518 756645 09256 3854 519 46712 8262 175 872178 3753 978 562273 905409 2782 354 165452 50720 2211 078 769309 03336 35613 097-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 744 0902 581189 332121 99918 7201 301 2181 851593 88837 2621 941 37396 594182 213783 448207 8668 087156 01589 85411 7892 757-
2.2.2. Ústredná štátna správa 235 5776304 0448 7159428 77481755 1521 77857 6777 25317 17829 5971 7831849 2059 4173 278890-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 11 084 02240 908325 380514 37837 5713 189 47510 1581 526 832139 3351 979 512170 058209 8871 541 120242 85811 950913 549209 76221 2899 450-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 270 77819 740143 154130 0108 0551 382 3806 661518 87686 740568 65064 21198 710743 559158 0415 452279 03848 4499 0526 616-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 131 22919 236179 910100 64026 0741 080 5212 796929 50427 058713 913103 05498 419341 34267 8355 724262 603160 55812 0422 477-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 348 00510 65891 42721 72621 692274 1282 284308 06916 295147 42887 03456 145113 08948 9863 78662 93376 2936 0321 718-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov378 8173 19329 8785 55986339 729193157 6445 87526 94413 86610 06153 8863 5523008 95214 0734 250293-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 404 4065 38558 60573 3553 519766 664319463 7914 888539 5412 15432 213174 36715 2971 638190 71870 1921 760466-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 216 0251 932532268 8663 442613 23070137715 734633 6662 2169 705298 6986 137132359 835627195357-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 119 7771 233532268 8052 640531 665701014 913633 6662 2169 704290 1705 963113356 642623191353-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace96 24869906180281 56503778210018 528174183 193444-
2.2.3.4. REPO operácie465 99101 78414 8620113 344078 0759 80363 2835773 053157 52110 84564312 07312800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)486 8531203521 50005 73807 8533 688333 76079845 63610 22075 30120601 6602289-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 590 9623 588204 08360 1644911 165 9631335 67081 8241 146 3201 37266 940911 12249 556412471 51289 8032 142118-
2.4.1. do 1 roka 5)418 1131094 46711 6664319 403018 32216 412288 98818 7751 34010 003036 6551 6892410-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)194 8821625 1742 236126 139015 4152 56851 34102 82075 3162 75809 0081 886584-
2.4.3. nad 2 roky3 977 9673 317194 44246 2624471 120 4211301 93362 844805 9911 37155 345834 46636 795412425 84986 2281 843114-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 391 6588 33698 22459 19215 135435 7932 597422 17625 365521 91756 726131 735381 89354 5119 925113 74550 7263 6622 748-
2.6. Zahraničné pasíva3 410 9931 92266 533155 86725 233655 7423 189178 468132 793810 78559 033361 060149 702300 62822 141426 26659 5482 08310 589-
2.7. Ostatné pasíva 4 020 2441 86853 978141 5033 6771 050 481559280 566106 4061 615 05727 24152 219364 76732 059942261 25021 9435 7282 083-
2.8. Celkom31 964 39959 952941 9261 063 318100 9217 833 18419 1723 400 605528 4518 406 401419 0751 066 8684 171 869964 56253 8462 351 542532 71349 99328 724-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt