Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 186 27040 386564 478499 47662 9184 497 46615 5741 853 090258 6994 329 135253 577367 0062 405 245404 89114 4111 305 109278 86435 94420 081-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 351 9292 423193 787174 8449 1171 622 2731 399253 11946 9961 946 44125 110122 182447 958276 1754 446187 87231 8485 9385 742-
1.1.2. Verejná správa1 102 9571 06229 35226 354952378 12250097 86710 202218 2997 3405 110258 4574 08913956 0337 3931 685122-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 731 38436 900341 339298 27852 8492 497 07113 6751 502 104201 5012 164 395221 127239 7141 698 830124 6279 8261 061 204239 62328 32114 217-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 377 02615 786164 611114 50425 023899 7146 251648 12968 992860 38298 89692 365831 35147 1334 962379 957101 47917 4917 522-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 232 99820 243143 696119 72521 9731 465 8396 869785 947116 8501 110 601115 113110 855603 65036 4954 292431 911129 8969 0426 199-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 576 4183 74622 0548 2593 000175 71458861 26513 001145 75428 58913 04758 7142 11438625 67312 1922 322546-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 853 83715 00687 03197 20511 7411 017 4515 885610 19688 157874 84171 53584 726362 26323 1943 268388 854107 2225 2625 173-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 802 7431 49234 61114 2617 232272 674396114 48615 69290 00614 98913 082182 67311 18763817 38410 4821 458480-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 020 95785732 88254 8815 782127 31755452 57415 631134 4096 68735 739258 97140 652565243 6548 0171 785494-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 403141529 168734 201015 4513059 0034287544 85934875 68223030-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 827 59812 651106 606207 6705 6801 027 381503634 66425 352933 76852 176224 567968 891158 8654 626319 654138 5266 0181 161-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 687 03358049 31123 391211539 29217663 54110 228387 17431885 181376 26677 5451 11821 61550 293793358-
1.2.1.1. do 1 roka 320 42611 4581 046146 918011 637548209 710053 13816431 68002 9791 074600-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 859203 77712 888815 31514 1841 41136 823040631 37611 5666943118184-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 247 74756044 0769 457189517 05917547 7208 269140 64131831 637344 72634 2991 11217 69349 101715354-
1.2.2. Verejná správa 1 764 97911 80637 42885 8805 378342 727238305 83110 540280 59513 76153 073425 48649 5992 65293 90841 1854 891709-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 375 58626419 86798 39991145 36289265 2924 584265 99938 09786 313167 13931 721856204 13147 04833494-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 817019360724003051 03182881383 530130005-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 234 26358756 86021 319847287 491143213 1407 899353 2479 1469 463190 7277 95421646 73527 3831 106637-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 600269 5067 58412742 871070 5951 271196 5761 5066 547101 4511 129416 3291 88619220-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny776 66356147 35413 735720244 620143142 5456 628156 6717 6402 91689 2766 82521230 40625 497913617-
1.5. Zahraničné aktíva 3 946 0813 709158 391183 35015 793935 5842 424182 237137 929986 34154 182383 725119 778333 69932 153380 32232 8183 6465 576-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)209 0377714 1934 6771 39126 8915250 75664034 6514 2041 27169 3802 5283084 6062 177540128-
1.7. Ostatné aktíva3 840 9152 67735 231160 5715 037894 742458302 19698 4151 599 07845 38242 773371 02025 8201 164217 46337 1361 751875-
1.8. Celkom31 299 24860 782925 7781 077 09791 6687 670 27919 1533 236 084528 9648 287 251418 6721 029 0874 125 177937 29252 8922 273 165516 90249 00628 467-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 761 77244 863513 269635 45352 9004 484 45413 0302 086 749181 4863 900 378272 250389 8482 317 696446 05421 2311 059 492307 11135 50813 017-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 684 0161 999181 518120 64517 7021 375 2461 773552 24338 2401 908 57193 434164 127767 906200 1848 381151 83689 53310 6782 311-
2.2.2. Ústredná štátna správa 165 5054974 2193 9569415 17683449 4622 11425 06310 54116 08215 7284 1611846 9596 6873 747979-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 912 25142 367327 532510 85235 1043 094 03210 4231 485 044141 1321 966 744168 275209 6391 534 062241 70912 665900 697210 89121 0839 727-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 311 43120 887147 960132 4469 0821 419 4316 911509 45787 181571 05764 987101 356755 856150 1805 837271 15348 8488 8027 033-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 082 62319 492177 38999 20423 4111 057 0992 729911 02425 149721 122100 67795 453337 57472 9906 052259 887161 35112 0212 279-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 280 05711 29788 86522 28421 512267 0072 209254 59514 930148 15684 92054 665109 46455 6394 06459 15575 2396 0561 532-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov413 4172 90530 1295 09258738 285188197 1605 30027 43713 6308 79054 8772 5342968 12313 8624 222288-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 389 1495 28958 39571 8281 312751 807332459 2694 919545 5292 12731 998173 23314 8171 691192 60972 2501 743459-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 204 5031 988415270 8682 611609 83578337315 483626 7572 0759 834297 1116 885157358 376692260415-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 112 0291 286415270 8071 955531 041783514 718626 7572 0759 833288 9906 534110355 775688257411-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace92 47570206165678 79403687650018 121351472 601434-
2.2.3.4. REPO operácie313 69401 7688 33407 667064 19013 31947 8085362 996143 52111 65462011 281000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)474 9038228074404 74408 3463 393331 81668440 8149 84371 65721102 2632576-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 448 6893 647199 03060 5275001 131 0771306 30484 2211 112 3951 47360 286891 16447 332382461 37587 0061 968117-
2.4.1. do 1 roka 5)384 339204 88110 8765220 523012 53615 361265 69339 5321 3559 250032 6631 4711230-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)177 5851585 0422 319123 486012 4482 40654 77402 48861 5932 59308 8981 323554-
2.4.3. nad 2 roky3 886 7653 469189 10747 3324471 087 0681281 32066 454791 9281 47048 266828 21635 489382419 81484 2121 790113-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 398 3778 62197 72362 53115 018436 9652 666430 32826 148505 49759 105131 135386 56056 8758 047117 16551 0782 9152 861-
2.6. Zahraničné pasíva3 293 6661 73668 250156 65920 296608 8892 945136 879124 672850 83859 117355 965143 254284 15621 828409 31746 6972 16910 461-
2.7. Ostatné pasíva 3 921 8421 83347 226161 1832 9541 004 150511267 478109 0441 586 32726 04351 039376 66031 2181 193225 81622 7476 4201 935-
2.8. Celkom31 299 24860 782925 7781 077 09791 6687 670 27919 1533 236 084528 9648 287 251418 6721 029 0874 125 177937 29252 8922 273 165516 90249 00628 467-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt