Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 19 877 32665 044599 576650 62942 9175 301 06826 0061 639 901410 9715 857 648171 055386 6642 431 243527 44219 9601 427 577244 78529 63717 757-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 207 3502 983182 694195 44114 7491 948 3176 153346 195159 5142 800 33213 218201 372622 027349 6326 534302 21938 4516 0395 041-
1.1.2. Verejná správa987 38297425 32934 657326288 18044869 55816 371212 8371 3222 095265 1742 49413357 2517 9611 65491-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 682 59461 088391 553420 53127 8423 064 57119 4051 224 148235 0862 844 479156 515183 1971 544 042175 31613 2931 068 107198 37321 94412 625-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 500 70520 602191 783149 25013 2051 110 4237 440460 47094 0811 123 84369 03061 110654 07275 6364 833370 23069 8409 7716 100-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 923 42239 236172 312199 96312 8441 754 5349 283706 821134 4311 364 58680 67892 638632 68350 8936 444519 684120 03511 0045 053-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 718 8056 64018 33711 2551 750200 12986096 76816 416182 24416 31314 097110 9373 96040915 85018 6182 952536-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 506 05630 746118 162174 5398 6051 298 0798 103511 417100 3491 102 79352 74076 447383 11835 1705 451486 77994 4086 5894 195-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 698 5611 85035 81314 1692 489256 32632098 63617 66679 54911 6252 094138 62811 76358417 0557 0091 463322-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 109 4501 23927 43865 8121 787190 2482 68241 5555 571265 1726 75828 616253 22645 9642 014159 0488 4891 1701 472-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)149 01512205 50759 366015 3051 00290 880478344 0612 820219 1451000-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 759 18010 17573 191144 3367 322782 920441408 85622 085851 94855 696226 647687 124178 5473 950207 50388 6247 1531 353-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 053 3021 02324 51312 808848371 5527313 8018 572307 971667123 67777 13890 30645217 0301 6801 003152-
1.2.1.1. do 1 roka 303 379092233542 5690936137140 188097 24815060 031288210100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 35 6250152280103 815549317724 92001 3224613 481124861010-
1.2.1.3. nad 2 roky 714 2981 02323 43912 193834365 1686812 3728 258142 86366725 10776 52726 79441215 7231 679993142-
1.2.2. Verejná správa 1 499 2638 72938 12850 7966 133256 922363227 8549 132194 87423 01257 340452 06348 6223 07760 69153 7645 603962-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 206 61442310 55080 732341154 4465167 2014 381349 10332 01745 630157 92339 619421129 78233 180547239-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)35 04300008303029 274113 708731 8263728000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 186 15648641 66023 450235304 7351 588112 00311 471446 2185 6627 318152 9207 01271052 14816 911800478-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 369 095279 7027 0881741 5771 30021 6712 047194 4794205 04764 0371 31222718 8641 26800-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny805 27146031 90516 321218262 89328890 2439 424240 5895 2422 27188 8835 70048333 28415 643608478-
1.5. Zahraničné aktíva 5 228 3346 432118 505173 22310 4681 074 805667229 902161 8271 713 16424 248548 272163 914440 37314 631526 96114 6063 4881 779-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 1508877 2675 2052 56529 28613742 8921 29639 8025 5265 22976 1594 5856493 9232 706487321-
1.7. Ostatné aktíva3 242 3953 60848 84464 8722 6191 000 615286287 17072 858987 32056 65181 524302 99022 9502 660278 74126 522855581-
1.8. Celkom33 557 58086 634889 0391 061 71666 1258 493 51229 1272 720 725680 5069 925 374318 8481 259 3643 814 4251 182 73842 5962 496 880394 15542 42022 267-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny19 355 93964 085566 918712 35842 3235 122 79420 3931 883 579243 2745 254 982209 214341 7012 754 115505 98724 0671 244 869290 72233 27415 871-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 019 4093 317153 573120 2467151 326 356842407 48267 3682 527 09820 359108 346834 989177 2212 005207 54056 8692 9251 089-
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 0881 3976 8701 74449211 6511 41515 1614 24037 4189 2883 57944 9506 8274605 4542 880723512-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 13 180 44259 370406 475590 36841 1163 784 78718 1361 460 936171 6662 690 466179 567229 7761 874 176321 93921 6021 031 875230 97329 62614 270-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie7 493 41242 315265 816222 89520 5962 291 66814 3441 077 738145 3581 114 39395 103179 9591 203 573266 38715 791375 519109 98921 46611 638-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 016 51714 371136 37140 18817 786913 1432 447360 20112 005766 77882 48135 582225 84242 4335 361228 813119 2217 4941 662-
2.2.3.2.1. do 1 roka 837 0577 74076 29011 24714 951228 1901 636114 8525 470137 78741 80223 66033 49026 0672 87627 81976 1213 203784-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov234 9621 86016 4666751 55458 83840556 32480043 8446 4784 66420 2283 0297154 40710 9302 472476-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 944 4984 77143 61528 2661 281626 115406189 0255 735585 14734 2017 258172 12413 3371 770196 58732 1701 819402-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 386 5392 6844 200327 2792 704578 3081 3459399 330701 4851 81310 315305 80111 805285424 7311 763665970-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 334 1402 5523 929325 6861 995542 2811 3456049 250701 4851 81310 247301 2499 45498418 6441 763665963-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace52 4001322711 59370936 02703358000684 5522 3511876 087017-
2.2.3.4. REPO operácie283 9740886301 668022 0584 973107 8101703 920138 9601 3141652 812000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)578 853001 69001 98103 625244340 731395107 7991 705111 959698 377224540-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 648 9677 059134 45071 7373881 076 745688245 442157 8081 092 8496 39850 318303 20952 678361432 96115 119598137-
2.4.1. do 1 roka 5)311 25603 92418 559323 995118 12731 525175 74505 6795 87815 906011 914000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 55565581 49409 711156 0321 50925 03901 7872 2623 071404 031000-
2.4.3. nad 2 roky3 282 1567 053129 96851 6843851 043 039672221 283124 774892 0656 39842 852295 06933 701321417 01615 119598137-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 556 00910 62880 92075 86011 691617 4204 566267 74052 458641 29156 05691 126370 39862 4054 385146 30651 1565 0393 356-
2.6. Zahraničné pasíva4 361 9932 45048 961137 94910 260740 7962 981101 158144 8911 621 16723 356578 66584 698420 92911 994403 74823 1981 2791 891-
2.7. Ostatné pasíva 3 055 8192 41257 79062 1221 463933 776499219 18181 831974 35423 42989 755300 30028 7801 720260 61913 7352 1781 012-
2.8. Celkom33 557 58086 634889 0391 061 71666 1258 493 51229 1272 720 725680 5069 925 374318 8481 259 3643 814 4251 182 73842 5962 496 880394 15542 42022 267-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt