Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

202020192018201720162015201420132012
DecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJanDecNovOktSepAugJúlJúnMájAprMarFebJan
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2. Verejná správa------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1.1. do 1 roka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1.3. nad 2 roky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2. Verejná správa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. Zahraničné aktíva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7. Ostatné aktíva------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8. Celkom------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Ústredná štátna správa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.1. Splatné na požiadanie------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.2.1. do 1 roka ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.2.3. nad 2 roky------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.3. S výpovednou lehotou------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2.3.4. REPO operácie------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Vydané dlhové cenné papiere ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.1. do 1 roka 5)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.3. nad 2 roky------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5. Kapitál a opravné položky ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. Zahraničné pasíva------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7. Ostatné pasíva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8. Celkom------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt