Štvrťročné finančné účty za jednotlivé sektory národného hospodárstva

Tabuľka zobrazuje finančné väzby medzi jednotlivými sektormi v ekonomike pomocou ôsmich základných finančných nástrojov (metodika).
(v tisícoch EUR)

Celkom (S1S2)Rezidenti celkom (S1)Nefinančné korporácie (S11)Finančné korporácie celkom (S12)Centrálna banka (S121)Korporácie prijímajúce vklady a Fondy PT (S122, S123)Investičné fondy iné ako fondy PT (S124)Ostatní finanční sprostredkovatelia okrem PK a PF (S125)Finančné pomocné inštitúcie a Kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S126, S127)Poisťovacie korporácie (S128)Penzijné fondy (S129)Verejná správa celkom (S13)Ústredná štátna správa (S1311)Miestna samospráva (S1313)Fondy sociálneho zabezpečenia (S1314)Domácnosti (S14)Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S15)Zahraničie celkom (S2)Eurozóna celkom (S21)EÚ mimo eurozóny (S22)Zvyšok sveta (S23)
FINANČNÉ AKTÍVA / PASÍVA---------------------
AF1 - Menové zlato a zvláštne práva čerpania---------------------
  AF11 - Menové zlato---------------------
  AF12 - Zvláštne práva čerpania---------------------
AF2 - Obeživo a vklady---------------------
  AF21 - Obeživo---------------------
  AF22 - Prevoditeľné vklady---------------------
  AF29 - Ostatné vklady---------------------
AF3 - Cenné papiere okrem akcií---------------------
  AF31 - Krátkodobé---------------------
  AF32 - Dlhodobé---------------------
AF4 - Úvery/pôžičky---------------------
  AF41 - Krátkodobé s pôvodnou splatnosťou do 1 roka (vrátane)---------------------
  AF42 - Dlhodobé---------------------
AF5 - Majetové účasti a Akcie/Podielové listy investičných fondov---------------------
  AF51 - Majetkové účasti---------------------
    AF511 - Kótované akcie---------------------
    AF512 - Nekótované akcie---------------------
    AF519 - Ostatné majetkové účasti/ podiely---------------------
  AF52 - Akcie/Podielové listy investičných fondov---------------------
    AF521 - Akcie/Podielové listy fondov peňažného trhu---------------------
    AF522 - Iné Akcie/Podielové listy investičných fondov---------------------
AF6 - Poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk ---------------------
  AF61AF66 - Technické rezervy neživotného poistenia, rezervy na uplatnenie štandardizovaných záruk---------------------
  AF62 - Nároky na životné poistenie a anuitu---------------------
  AF63AF64AF65 - Nároky na dôchodok, nároky PF voči manažérom PF, nároky na nepenzijné dávky---------------------
AF7AF71AF72 - Finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie ---------------------
AF8 - Ostatné pohľadávky /záväzky---------------------
  AF81 - Obchodný úver a preddavky---------------------
  AF89 - Ostatné záväzky okrem obchodných úverov a preddavkov---------------------
AFCFA - ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA---------------------

Legenda:
Znak „ - “: uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii.

Poznámka:
Na úrovni EÚ sú štvrťročné finančné účty publikované na stránke Európskej centrálnej banky: http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

Užívateľská podpora:
nbs.statistics@nbs.sk

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt