Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2008

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.*
I. Vláda: 10 456,3 11 164,4 10 611,4 10 092,9
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 10 456,3 11 164,4 10 611,4 10 092,9
  Dlhopisy a zmenky 8 922,1 9 607,6 9 232,6 8 741,8
  Pôžičky 1 534,2 1 556,8 1 378,8 1 351,1
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 221,5 221,1 220,5 220,4
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 221,5 221,1 220,5 220,4
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 2,7 2,3 1,7 1,6
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 218,8 218,8 218,8 218,8
III. Banky: 15 102,9 18 453,4 17 360,9 18 656,2
Krátkodobý dlh 12 605,2 15 632,9 14 225,4 15 321,6
  Nástroje peňažného trhu 364,7 364,0 143,8 0,5
  Pôžičky 350,5 951,7 1 311,7 2 158,9
  Hotovosť a vklady 11 717,0 14 132,5 12 351,0 13 076,7
  Ostatné pasíva 173,0 184,7 418,9 85,5
Dlhodobý dlh 2 497,7 2 820,5 3 135,5 3 334,6
  Dlhopisy a zmenky 707,8 1 005,8 1 328,5 1 527,8
  Pôžičky 815,0 873,2 925,1 1 004,1
  Hotovosť a vklady 966,6 941,5 881,9 802,7
  Ostatné pasíva 8,3 0,0 0,0 0,0
IV. Ostatné sektory: 11 308,6 12 247,6 11 339,3 10 131,2
Krátkodobý dlh 6 036,2 6 505,3 6 029,4 4 780,8
  Nástroje peňažného trhu 1,7 2,3 2,3 1,6
  Pôžičky 676,8 882,6 905,4 715,3
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 5 357,7 5 620,4 5 121,7 4 063,9
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 5 272,4 5 742,3 5 309,9 5 350,4
  Dlhopisy a zmenky 67,4 72,2 65,9 65,6
  Pôžičky 5 154,9 5 617,4 5 205,5 5 240,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 50,1 52,7 38,5 44,8
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 12 291,4 14 023,8 13 513,2 13 426,0
z toho: krátkodobý dlh 6 963,4 7 474,8 6 942,1 7 009,5
            dlhodobý dlh 5 328,0 6 549,1 6 571,0 6 416,5
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 375,3 412,3 401,9 370,0
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 11 916,1 13 611,5 13 111,3 13 056,0
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 49 380,7 56 110,3 53 045,3 52 526,7

* Predbežný údaj.