Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2007

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
I. Vláda: 7 057,8 8 868,6 9 202,6 9 281,4
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 7 057,8 8 868,6 9 202,6 9 281,4
  Dlhopisy a zmenky 6 169,5 7 986,2 8 316,4 7 846,5
  Pôžičky 888,3 882,4 886,2 1 434,9
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 206,0 206,0 220,9 221,0
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 206,0 206,0 220,9 221,0
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 2,7 2,7 2,1 2,2
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 203,3 203,3 218,8 218,8
III. Banky: 10 677,9 10 610,9 11 738,5 14 246,5
Krátkodobý dlh 8 967,1 8 826,6 9 605,9 12 095,7
  Nástroje peňažného trhu 174,5 176,5 228,7 339,3
  Pôžičky 351,4 432,1 554,4 245,4
  Hotovosť a vklady 8 348,0 8 103,4 8 678,1 11 361,0
  Ostatné pasíva 93,2 114,6 144,7 150,0
Dlhodobý dlh 1 710,8 1 784,3 2 132,6 2 150,8
  Dlhopisy a zmenky 327,3 389,2 423,2 519,9
  Pôžičky 509,7 554,5 669,2 694,4
  Hotovosť a vklady 866,4 835,2 1 034,7 931,2
  Ostatné pasíva 7,4 5,4 5,5 5,3
IV. Ostatné sektory: 9 061,3 8 301,8 8 753,3 9 845,1
Krátkodobý dlh 5 043,0 4 700,0 4 843,1 5 279,1
  Nástroje peňažného trhu 3,4 3,7 3,7 1,6
  Pôžičky 496,1 557,0 491,9 503,8
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 4 543,5 4 139,3 4 347,5 4 773,7
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 4 018,3 3 601,8 3 910,2 4 566,0
  Dlhopisy a zmenky 615,5 55,2 58,1 61,2
  Pôžičky 3 357,5 3 518,0 3 822,3 4 474,3
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 45,3 28,6 29,8 30,5
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 8 226,9 8 668,5 9 883,8 10 714,8
z toho: krátkodobý dlh 4 522,3 4 742,5 5 533,6 6 224,3
            dlhodobý dlh 3 704,7 3 926,1 4 350,2 4 490,5
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 299,9 407,4 368,2 332,6
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 7 927,0 8 261,1 9 515,6 10 382,2
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 35 229,9 36 655,8 39 799,1 44 308,8