Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2006

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
I. Vláda: 6 656,9 7 238,4 7 122,5 7 495,5
Krátkodobý dlh 7,7 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 7,7 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 6 649,2 7 238,4 7 122,5 7 495,5
  Dlhopisy a zmenky 5 610,5 6 212,3 6 273,2 6 586,2
  Pôžičky 1 038,7 1 026,1 849,3 909,3
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 207,0 207,1 206,5 206,6
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 207,0 207,1 206,5 206,6
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 3,7 3,8 3,2 3,3
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 203,3 203,3 203,3 203,3
III. Banky: 9 606,5 10 060,3 7 255,9 7 708,0
Krátkodobý dlh 8 448,9 8 822,0 6 018,9 6 148,8
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 172,1
  Pôžičky 510,9 1 071,8 1 132,1 1 129,9
  Hotovosť a vklady 7 862,0 7 612,9 4 794,8 4 747,5
  Ostatné pasíva 76,0 137,3 92,0 99,3
Dlhodobý dlh 1 157,6 1 238,3 1 237,0 1 559,2
  Dlhopisy a zmenky 53,8 131,3 145,1 318,4
  Pôžičky 211,5 223,5 228,4 245,7
  Hotovosť a vklady 838,8 833,3 811,0 940,6
  Ostatné pasíva 53,5 50,2 52,5 54,5
IV. Ostatné sektory: 7 221,7 7 882,7 8 039,1 8 929,4
Krátkodobý dlh 3 378,2 3 896,6 4 204,8 4 968,7
  Nástroje peňažného trhu 1,4 4,3 6,0 7,1
  Pôžičky 423,0 386,3 371,9 448,7
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 2 953,8 3 506,0 3 826,9 4 512,9
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 843,5 3 986,1 3 834,3 3 960,7
  Dlhopisy a zmenky 676,2 541,4 561,2 615,1
  Pôžičky 3 133,9 3 410,0 3 236,2 3 301,8
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 33,4 34,7 36,9 43,8
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 4 833,8 6 112,6 6 711,7 7 866,6
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 292,1 311,4 311,8 358,7
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 4 541,7 5 801,2 6 399,9 7 507,9
z toho: krátkodobý dlh 2 613,1 3 553,3 3 987,8 4 438,7
            dlhodobý dlh 2 220,7 2 559,3 2 723,9 3 427,8
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 28 525,9 31 501,1 29 335,7 32 206,1