Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2004

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
I. Vláda: 4 664,2 5 852,0 5 921,1 6 767,1
Krátkodobý dlh 106,7 109,2 113,4 209,3
  Nástroje peňažného trhu 106,7 109,2 113,4 209,3
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 4 557,5 5 742,8 5 807,7 6 557,8
  Dlhopisy a zmenky 3 402,3 4 504,9 4 584,7 5 199,8
  Pôžičky 1 155,2 1 237,9 1 223,0 1 358,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 1 009,0 438,6 131,8 133,6
Krátkodobý dlh 851,0 281,2 0,0 0,0
  Nástroje peňažného trhu 851,0 281,2 0,0 0,0
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 158,0 157,4 131,8 133,6
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 43,5 42,9 17,3 19,1
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 114,5 114,5 114,5 114,5
III. Banky: 2 736,4 2 944,8 3 865,7 5 876,5
Krátkodobý dlh 2 374,8 2 604,3 3 476,1 5 380,2
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 133,3 480,5 538,9 660,0
  Hotovosť a vklady 1 460,1 1 731,4 2 398,7 3 827,7
  Ostatné pasíva 781,4 392,4 538,5 892,5
Dlhodobý dlh 361,6 340,5 389,6 496,3
  Dlhopisy a zmenky 0,3 0,3 0,6 1,1
  Pôžičky 147,7 161,2 195,3 230,3
  Hotovosť a vklady 164,2 158,6 157,8 214,9
  Ostatné pasíva 49,4 20,4 35,9 50,0
IV. Ostatné sektory: 6 458,9 6 375,9 6 456,0 7 224,0
Krátkodobý dlh 2 675,4 2 882,4 2 814,0 3 114,3
  Nástroje peňažného trhu 1,5 4,2 3,8 4,3
  Pôžičky 374,4 433,3 300,1 335,8
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 2 299,5 2 444,9 2 510,1 2 774,2
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 783,5 3 493,5 3 642,0 4 109,7
  Dlhopisy a zmenky 508,0 508,1 507,7 588,5
  Pôžičky 3 206,8 2 919,3 3 068,5 3 453,1
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 68,7 66,1 65,8 68,1
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 2 590,0 3 099,6 3 165,3 3 762,4
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 1,7 246,6 250,3 287,0
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 2 588,3 2 853,0 2 915,0 3 475,4
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 17 458,5 18 710,9 19 539,9 23 763,6