Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2003

(mil. USD)

  31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
I. Vláda: 3 299,9 3 572,9 3 707,4 4 182,4
Krátkodobý dlh 0,0 0,0 1,0 14,3
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 1,0 14,3
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 299,9 3 572,9 3 706,4 4 168,1
  Dlhopisy a zmenky 2 377,2 2 612,0 2 885,9 3 216,3
  Pôžičky 922,7 960,9 820,5 951,8
  Obchodné úvery 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Centrálna banka (NBS): 416,5 595,5 337,1 1 080,8
Krátkodobý dlh 0,0 349,8 102,4 901,2
  Nástroje peňažného trhu 0,0 349,8 102,4 901,2
  Pôžičky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 416,5 245,7 234,7 179,6
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 242,9 72,1 61,1 65,0
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Ostatné pasíva 173,6 173,6 173,6 114,6
III. Banky: 1 965,6 2 351,0 2 449,3 3 061,8
Krátkodobý dlh 1 754,2 2 137,2 2 298,8 2 738,7
  Nástroje peňažného trhu 0,0 0,0 0,0 0,3
  Pôžičky 25,2 60,3 45,0 103,6
  Hotovosť a vklady 695,7 880,9 804,6 1 307,2
  Ostatné pasíva 1 033,3 1 196,0 1 449,2 1 327,6
Dlhodobý dlh 211,4 213,8 150,5 323,1
  Dlhopisy a zmenky 0,0 0,0 0,0 0,0
  Pôžičky 88,4 103,9 16,2 112,7
  Hotovosť a vklady 85,6 109,9 119,6 164,3
  Ostatné pasíva 37,4 0,0 14,7 46,1
IV. Ostatné sektory: 6 141,1 6 527,9 6 548,7 7 210,3
Krátkodobý dlh 2 180,0 2 425,5 2 454,8 2 865,3
  Nástroje peňažného trhu 8,6 9,1 9,4 1,3
  Pôžičky 217,7 256,5 239,7 389,9
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 1 953,7 2 159,9 2 205,7 2 474,1
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
Dlhodobý dlh 3 961,1 4 102,4 4 093,9 4 345,0
  Dlhopisy a zmenky 441,2 468,8 465,2 515,8
  Pôžičky 3 437,0 3 554,4 3 558,5 3 758,2
  Hotovosť a vklady 0,0 0,0 0,0 0,0
  Obchodné úvery 82,9 79,2 70,2 71,0
  Ostatné pasíva 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky 1 987,2 2 284,7 2 344,0 2 555,0
  Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí 0,9 0,6 1,7 2,5
  Pasíva voči priamym zahraničným investorom 1 986,3 2 284,1 2 342,3 2 552,5
HRUBÝ ZAHRANIČNÝ DLH 13 810,3 15 332,0 15 386,5 18 090,3