Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až december 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 423 648,00 10 228,84 468 892,00 11 321,24 -45 244,00 -1 092,40
SLUŽBY 85 449,00 2 063,14 76 408,00 1 844,85 9 041,00 218,29
Doprava 35 615,00 859,91 15 676,00 378,49 19 939,00 481,42
Cestovný ruch 19 077,00 460,61 14 057,00 339,40 5 020,00 121,21
Iné služby celkom 30 757,00 742,62 46 675,00 1 126,95 -15 918,00 -384,33
VÝNOSY 11 043,00 266,63 23 524,00 567,98 -12 481,00 -301,35
Kompenzácie pracovníkov 789,00 19,05 291,00 7,03 498,00 12,02
Výnosy z investícii 10 254,00 247,58 23 233,00 560,95 -12 979,00 -313,37
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 271,00 465,29 11 161,00 269,48 8 110,00 195,81
BEŽNÝ ÚČET 539 411,00 13 023,90 579 985,00 14 003,55 -40 574,00 -979,65
KAPITÁLOVÝ ÚČET 7 190,00 173,60 -556,00 -13,42 6 634,00 160,18
FINANČNÝ ÚČET 1 182 239,60 28 519,07 -1 107 079,60 -26 717,62 75 160,00 1 801,46
PRIAME INVESTÍCIE 361 136,50 8 713,60 -327 805,50 -7 914,76 33 331,00 798,85
V zahraniči (priamy investor = rezident) 22 367,50 534,23 -6 760,50 -163,23 15 607,00 371,00
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 19 537,50 465,90 -3 132,50 -75,63 16 405,00 390,27
Ostatný kapitál 2 830,00 68,33 -3 628,00 -87,60 -798,00 -19,27
V SR (podnik priamej investície = rezident) 338 769,00 8 179,37 -321 045,00 -7 751,53 17 724,00 427,85
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 17 896,00 432,00 -1 209,00 -29,19 16 687,00 402,81
Ostatný kapitál 320 873,00 7 747,37 -319 836,00 -7 722,34 1 037,00 25,04
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 50 843,20 1 201,25 -23 948,70 -578,23 26 894,50 623,02
Aktíva 13 058,00 315,28 -3 528,00 -85,18 9 530,00 230,10
Pasíva 37 785,20 885,97 -20 420,70 -493,05 17 364,50 392,92
OSTATNÉ INVESTÍCIE 770 259,90 18 604,22 -755 325,40 -18 224,62 14 934,50 379,59
Dlhodobé 54 442,80 1 311,04 -44 116,80 -1 062,97 10 326,00 248,07
Aktíva 1 300,20 31,16 -490,10 -11,81 810,10 19,35
Pasíva 53 142,60 1 279,89 -43 626,70 -1 051,16 9 515,90 228,73
Krátkodobé 715 817,10 17 293,17 -711 208,60 -17 161,65 4 608,50 131,52
Aktíva 377 659,80 9 128,47 -310 744,00 -7 502,83 66 915,80 1 625,65
Pasíva 338 157,30 8 164,70 -400 464,60 -9 658,83 -62 307,30 -1 494,13
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 189 429,60 28 692,67 -1 107 635,60 -26 731,04 81 794,00 1 961,63
CHYBY A OMYLY         -11 082,70 -261,49
CELKOVÁ BILANCIA -336,20 -5,40 30 473,50 725,90 30 137,30 720,50
MONETÁRNE ZLATO 289,00 4,70 0,00 0,00 289,00 4,70
SDR 47,20 0,70 0,00 0,00 47,20 0,70
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -30 473,50 -725,90 -30 473,50 -725,90
Vklady 0,00 0,00 -6 131,50 -159,10 -6 131,50 -159,10
Cenné papiere 0,00 0,00 -24 342,00 -566,80 -24 342,00 -566,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -5 274,70 -98,70 -5 274,70 -98,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -19 067,30 -468,10 -19 067,30 -468,10
REZERVNÉ AKTÍVA 336,20 5,40 -30 473,50 -725,90 -30 137,30 -720,50

Použitý kurz: USD = 41,417 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 545 300,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 509 097,00
BILANCIA VÝNOSOV -12 481,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 8 110,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 6 634,00
FINANČNÝ ÚČET 75 160,00
REZERVNÉ AKTÍVA -30 137,30
PRIAME INVESTÍCIE 33 331,00
Priame investície v zahraničí 15 607,00
Priame investície v SR 17 724,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 26 894,50
Aktíva 9 530,00
Pasíva 17 364,50
OSTATNÝ KAPITÁL 14 934,50
Aktíva 67 725,90
Pasíva -52 791,40