Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až november 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 385034,00 9310,23 423143,00 10231,72 -38109,00 -921,49
SLUŽBY 76768,00 1856,27 68146,00 1647,79 8622,00 208,48
Doprava 31934,00 772,17 14256,00 344,71 17678,00 427,46
Cestovný ruch 17448,00 421,90 13084,00 316,37 4364,00 105,52
Iné služby celkom 27386,00 662,20 40806,00 986,70 -13420,00 -324,50
VÝNOSY 10157,00 245,60 20540,00 496,66 -10383,00 -251,06
Kompenzácie pracovníkov 718,00 17,36 273,00 6,60 445,00 10,76
Výnosy z investícii 9439,00 228,24 20267,00 490,06 -10828,00 -261,82
BEŽNÉ TRANSFÉRY 17929,00 433,53 10192,00 246,45 7737,00 187,08
BEŽNÝ ÚČET 489888,00 11845,63 522021,00 12622,62 -32133,00 -776,99
KAPITÁLOVÝ ÚČET 6831,00 165,18 -476,00 -11,51 6355,00 153,67
FINANČNÝ ÚČET 1000621,80 24164,40 -967281,40 -23386,63 33340,40 777,76
PRIAME INVESTÍCIE 287553,40 6953,12 -276759,10 -6692,11 10794,30 261,01
V zahraniči (priamy investor = rezident) 4528,40 109,50 -5715,00 -138,19 -1186,60 -28,69
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1472,40 35,60 -2715,00 -65,65 -1242,60 -30,05
Ostatný kapitál 3056,00 73,89 -3000,00 -72,54 56,00 1,35
V SR (podnik priamej investície = rezident) 283025,00 6843,63 -271044,10 -6553,92 11980,90 289,70
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 11978,00 289,63 -932,10 -22,54 11045,90 267,09
Ostatný kapitál 271047,00 6553,99 -270112,00 -6531,39 935,00 22,61
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 53391,70 1263,92 -24318,70 -588,03 29073,00 675,89
Aktíva 16010,50 387,14 -6576,00 -159,01 9434,50 228,13
Pasíva 37381,20 876,78 -17742,70 -429,02 19638,50 447,76
OSTATNÉ INVESTÍCIE 659676,70 15947,35 -666203,60 -16106,49 -6526,90 -159,14
Dlhodobé 50127,10 1208,27 -41294,90 -996,06 8832,20 212,22
Aktíva 467,50 11,01 -1653,10 -39,92 -1185,60 -28,92
Pasíva 49659,60 1197,27 -39641,80 -956,13 10017,80 241,14
Krátkodobé 609549,60 14739,08 -624908,70 -15110,43 -15359,10 -371,35
Aktíva 322604,60 7800,67 -271337,00 -6560,97 51267,60 1239,70
Pasíva 286945,00 6938,40 -353571,70 -8549,46 -66626,70 -1611,06
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1007452,80 24329,57 -967757,40 -23398,14 39695,40 931,43
CHYBY A OMYLY         -1102,90 2,46
CELKOVÁ BILANCIA -348,00 -6,00 6807,50 162,90 6459,50 156,90
MONETÁRNE ZLATO 289,00 5,00 0,00 0,00 289,00 5,00
SDR 59,00 1,00 0,00 0,00 59,00 1,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 0,00 0,00 -6807,50 -162,90 -6807,50 -162,90
Vklady 0,00 0,00 -2412,60 -64,20 -2412,60 -64,20
Cenné papiere 0,00 0,00 -4394,90 -98,70 -4394,90 -98,70
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -2851,00 -66,20 -2851,00 -66,20
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 0,00 0,00 -1543,90 -32,50 -1543,90 -32,50
REZERVNÉ AKTÍVA 348,00 6,00 -6807,50 -162,90 -6459,50 -156,90

Použitý kurz: USD = 41,356 Sk