Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až október 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 343769,00 8320,48 377786,00 9143,82 -34017,00 -823,34
SLUŽBY 69819,00 1689,88 62428,00 1510,99 7391,00 178,89
Doprava 27957,00 676,66 12929,00 312,93 15028,00 363,73
Cestovný ruch 16188,00 391,81 12097,00 292,79 4091,00 99,02
Iné služby celkom 25674,00 621,41 37402,00 905,27 -11728,00 -283,86
VÝNOSY 9058,00 219,24 19828,00 479,91 -10770,00 -260,67
Kompenzácie pracovníkov 675,00 16,34 253,00 6,12 422,00 10,21
Výnosy z investícii 8383,00 202,90 19575,00 473,79 -11192,00 -270,89
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16738,00 405,12 9030,00 218,56 7708,00 186,56
BEŽNÝ ÚČET 439384,00 10634,72 469072,00 11353,28 -29688,00 -718,56
KAPITÁLOVÝ ÚČET 6020,00 145,71 -415,00 -10,04 5605,00 135,66
FINANČNÝ ÚČET 926535,30 22394,04 -895292,70 -21667,36 31242,60 726,68
PRIAME INVESTÍCIE 264063,60 6391,32 -255212,30 -6177,08 8851,30 214,23
V zahraniči (priamy investor = rezident) 3776,60 91,41 -4979,00 -120,51 -1202,40 -29,10
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1267,60 30,68 -2339,00 -56,61 -1071,40 -25,93
Ostatný kapitál 2509,00 60,73 -2640,00 -63,90 -131,00 -3,17
V SR (podnik priamej investície = rezident) 260287,00 6299,91 -250233,30 -6056,57 10053,70 243,34
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 10654,00 257,87 -871,30 -21,09 9782,70 236,78
Ostatný kapitál 249633,00 6042,04 -249362,00 -6035,48 271,00 6,56
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 50545,70 1195,76 -23011,70 -556,97 27534,00 638,79
Aktíva 14559,50 352,39 -5233,00 -126,66 9326,50 225,74
Pasíva 35986,20 843,36 -17778,70 -430,31 18207,50 413,05
OSTATNÉ INVESTÍCIE 611926,00 14806,97 -617068,70 -14933,31 -5142,70 -126,34
Dlhodobé 48702,30 1174,92 -38231,80 -923,31 10470,50 251,61
Aktíva 437,40 10,36 -1288,60 -31,22 -851,20 -20,86
Pasíva 48264,90 1164,56 -36943,20 -892,09 11321,70 272,47
Krátkodobé 563223,70 13632,05 -578836,90 -14010,01 -15613,20 -377,95
Aktíva 298746,80 7230,78 -247267,00 -5984,76 51479,80 1246,02
Pasíva 264476,90 6401,28 -331569,90 -8025,25 -67093,00 -1623,97
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 932555,30 22539,75 -895707,70 -21677,41 36847,60 862,34
CHYBY A OMYLY         225,20 35,32
CELKOVÁ BILANCIA -3362,40 -97,40 10747,20 276,50 7384,80 179,10
MONETÁRNE ZLATO 288,70 4,70 0,00 0,00 288,70 4,70
SDR 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 3073,20 92,70 -10747,20 -276,50 -7674,00 -183,80
Vklady 0,00 0,00 -2224,70 -59,00 -2224,70 -59,00
Cenné papiere 3073,20 92,70 -8522,50 -217,50 -5449,30 -124,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -8522,50 -217,50 -8522,50 -217,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 3073,20 92,70 0,00 0,00 3073,20 92,70
REZERVNÉ AKTÍVA 3362,40 97,40 -10747,20 -276,50 -7384,80 -179,10

Použitý kurz: USD = 41,316 Sk