Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až september 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 304061,00 7346,78 336632,00 8133,76 -32571,00 -786,99
SLUŽBY 62696,00 1514,87 56639,00 1368,52 6057,00 146,35
Doprava 25172,00 608,21 11634,00 281,10 13538,00 327,11
Cestovný ruch 14771,00 356,90 11068,00 267,43 3703,00 89,47
Iné služby celkom 22753,00 549,76 33937,00 819,99 -11184,00 -270,23
VÝNOSY 8363,00 202,07 18949,00 457,85 -10586,00 -255,78
Kompenzácie pracovníkov 624,00 15,08 235,00 5,68 389,00 9,40
Výnosy z investícii 7739,00 186,99 18714,00 452,17 -10975,00 -265,18
BEŽNÉ TRANSFÉRY 15543,00 375,55 8368,00 202,19 7175,00 173,36
BEŽNÝ ÚČET 390663,00 9439,27 420588,00 10162,32 -29925,00 -723,05
KAPITÁLOVÝ ÚČET 5285,00 127,70 -396,00 -9,57 4889,00 118,13
FINANČNÝ ÚČET 845774,90 20405,80 -815446,70 -19700,96 30328,20 704,85
PRIAME INVESTÍCIE 240697,00 5815,76 -232413,70 -5615,62 8283,30 200,14
V zahraniči (priamy investor = rezident) 3438,00 83,07 -4470,00 -108,00 -1032,00 -24,94
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1267,00 30,61 -2141,00 -51,73 -874,00 -21,12
Ostatný kapitál 2171,00 52,46 -2329,00 -56,27 -158,00 -3,82
V SR (podnik priamej investície = rezident) 237259,00 5732,69 -227943,70 -5507,62 9315,30 225,08
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 9932,00 239,98 -958,70 -23,16 8973,30 216,81
Ostatný kapitál 227327,00 5492,72 -226985,00 -5484,45 342,00 8,26
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 52783,30 1248,67 -23767,10 -574,26 29016,20 674,40
Aktíva 15621,10 377,44 -6278,40 -151,70 9342,70 225,74
Pasíva 37162,20 871,23 -17488,70 -422,57 19673,50 448,66
OSTATNÉ INVESTÍCIE 552294,60 13341,37 -559265,90 -13511,07 -6971,30 -169,70
Dlhodobé 40582,30 977,29 -36234,80 -873,92 4347,50 103,37
Aktíva 421,30 10,21 -1573,70 -38,14 -1152,40 -27,93
Pasíva 40161,00 967,08 -34661,10 -835,78 5499,90 131,30
Krátkodobé 511712,30 12364,08 -523031,10 -12637,15 -11318,80 -273,07
Aktíva 278193,10 6721,75 -221639,00 -5355,18 56554,10 1366,57
Pasíva 233519,20 5642,33 -301392,10 -7281,97 -67872,90 -1639,64
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 851059,90 20533,50 -815842,70 -19710,52 35217,20 822,98
CHYBY A OMYLY         1752,00 71,88
CELKOVÁ BILANCIA -8476,60 -232,80 15520,80 404,60 7044,20 171,80
MONETÁRNE ZLATO 1145,50 26,00 0,00 0,00 1145,50 26,00
SDR 58,10 1,00 0,00 0,00 58,10 1,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 7273,00 205,80 -15520,80 -404,60 -8247,80 -198,80
Vklady 0,00 0,00 -8982,80 -240,70 -8982,80 -240,70
Cenné papiere 7273,00 205,80 -6538,00 -163,90 735,00 41,90
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -6538,00 -163,90 -6538,00 -163,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 7273,00 205,80 0,00 0,00 7273,00 205,80
REZERVNÉ AKTÍVA 8476,60 232,80 -15520,80 -404,60 -7044,20 -171,80

Použitý kurz: USD = 41,387 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 393271,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 366757,00
BILANCIA VÝNOSOV -10586,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 7175,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4889,00
FINANČNÝ ÚČET 30328,20
REZERVNÉ AKTÍVA -7044,20
PRIAME INVESTÍCIE 8283,30
Priame investície v zahraničí -1032,00
Priame investície v SR 9315,30
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 29016,20
Aktíva 9342,70
Pasíva 19673,50
OSTATNÝ KAPITÁL -6971,30
Aktíva 55401,70
Pasíva -62373,00