Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až august 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 266998,00 6456,24 296960,00 7180,75 -29962,00 -724,51
SLUŽBY 55953,00 1352,99 51298,00 1240,43 4655,00 112,56
Doprava 22338,00 540,15 10309,00 249,28 12029,00 290,87
Cestovný ruch 13251,00 320,42 9948,00 240,55 3303,00 79,87
Iné služby celkom 20364,00 492,42 31041,00 750,60 -10677,00 -258,18
VÝNOSY 7706,00 186,34 17084,00 413,11 -9378,00 -226,77
Kompenzácie pracovníkov 553,00 13,37 209,00 5,05 344,00 8,32
Výnosy z investícii 7153,00 172,97 16875,00 408,05 -9722,00 -235,09
BEŽNÉ TRANSFÉRY 13579,00 328,35 7277,00 175,96 6302,00 152,39
BEŽNÝ ÚČET 344236,00 8323,93 372619,00 9010,25 -28383,00 -686,33
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4795,00 115,95 -291,00 -7,04 4504,00 108,91
FINANČNÝ ÚČET 746625,90 18023,02 -720216,30 -17413,69 26409,60 609,33
PRIAME INVESTÍCIE 210354,40 5086,55 -203432,00 -4919,16 6922,40 167,39
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2689,00 65,02 -4146,00 -100,25 -1457,00 -35,23
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 909,00 21,98 -2145,00 -51,87 -1236,00 -29,89
Ostatný kapitál 1780,00 43,04 -2001,00 -48,39 -221,00 -5,34
V SR (podnik priamej investície = rezident) 207665,40 5021,53 -199286,00 -4818,91 8379,40 202,62
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 7601,40 183,81 -716,00 -17,31 6885,40 166,49
Ostatný kapitál 200064,00 4837,72 -198570,00 -4801,60 1494,00 36,13
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 37760,70 885,97 -12704,70 -307,21 25056,00 578,76
Aktíva 12707,50 307,28 -3050,00 -73,75 9657,50 233,53
Pasíva 25053,20 578,69 -9654,70 -233,46 15398,50 345,23
OSTATNÉ INVESTÍCIE 498510,80 12050,49 -504079,60 -12187,31 -5568,80 -136,82
Dlhodobé 33853,70 814,68 -34020,60 -820,90 -166,90 -6,22
Aktíva 380,90 8,99 -1982,20 -47,93 -1601,30 -38,94
Pasíva 33472,80 805,69 -32038,40 -772,97 1434,40 32,72
Krátkodobé 464657,10 11235,81 -470059,00 -11366,41 -5401,90 -130,60
Aktíva 253029,10 6118,46 -194924,00 -4713,43 58105,10 1405,03
Pasíva 211628,00 5117,35 -275135,00 -6652,98 -63507,00 -1535,63
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 751420,90 18138,97 -720507,30 -17420,72 30913,60 718,24
CHYBY A OMYLY         1092,20 55,88
CELKOVÁ BILANCIA -8727,40 -236,60 12350,20 324,40 3622,80 87,80
MONETÁRNE ZLATO 1145,50 25,90 0,00 0,00 1145,50 25,90
SDR 58,10 1,00 0,00 0,00 58,10 1,00
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 7523,80 209,70 -12350,20 -324,40 -4826,40 -114,70
Vklady 0,00 0,00 -3821,70 -102,50 -3821,70 -102,50
Cenné papiere 7523,80 209,70 -8528,50 -221,90 -1004,70 -12,20
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -8528,50 -221,90 -8528,50 -221,90
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 7523,80 209,70 0,00 0,00 7523,80 209,70
REZERVNÉ AKTÍVA 8727,40 236,60 -12350,20 -324,40 -3622,80 -87,80

Použitý kurz: USD = 41,355 Sk