Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až júl 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 231975,00 5622,95 260809,00 6321,88 -28834,00 -698,92
SLUŽBY 48823,00 1183,44 44812,00 1086,22 4011,00 97,22
Doprava 19601,00 475,12 8596,00 208,36 11005,00 266,76
Cestovný ruch 11431,00 277,08 8327,00 201,84 3104,00 75,24
Iné služby celkom 17791,00 431,24 27889,00 676,02 -10098,00 -244,77
VÝNOSY 6796,00 164,73 15765,00 382,14 -8969,00 -217,40
Kompenzácie pracovníkov 484,00 11,73 181,00 4,39 303,00 7,34
Výnosy z investícii 6312,00 153,00 15584,00 377,75 -9272,00 -224,75
BEŽNÉ TRANSFÉRY 11645,00 282,27 5966,00 144,61 5679,00 137,66
BEŽNÝ ÚČET 299239,00 7253,40 327352,00 7934,84 -28113,00 -681,44
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4637,00 112,40 -223,00 -5,41 4414,00 106,99
FINANČNÝ ÚČET 666983,60 16134,80 -640120,10 -15514,53 26863,50 620,27
PRIAME INVESTÍCIE 189212,70 4586,42 -183861,60 -4456,71 5351,10 129,71
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2281,00 55,29 -3346,60 -81,12 -1065,60 -25,83
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 836,00 20,26 -1625,60 -39,40 -789,60 -19,14
Ostatný kapitál 1445,00 35,03 -1721,00 -41,72 -276,00 -6,69
V SR (podnik priamej investície = rezident) 186931,70 4531,13 -180515,00 -4375,59 6416,70 155,54
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 6510,70 157,82 -1179,00 -28,58 5331,70 129,24
Ostatný kapitál 180421,00 4373,31 -179336,00 -4347,01 1085,00 26,30
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 39066,40 918,51 -13992,70 -339,18 25073,70 579,33
Aktíva 13249,20 321,15 -4337,00 -105,13 8912,20 216,03
Pasíva 25817,20 597,35 -9655,70 -234,05 16161,50 363,31
OSTATNÉ INVESTÍCIE 438704,50 10629,87 -442265,80 -10718,64 -3561,30 -88,77
Dlhodobé 26407,60 636,01 -32042,80 -775,08 -5635,20 -139,07
Aktíva 350,60 8,28 -1835,50 -44,49 -1484,90 -36,21
Pasíva 26057,00 627,73 -30207,30 -730,59 -4150,30 -102,86
Krátkodobé 412296,90 9993,86 -410223,00 -9943,56 2073,90 50,30
Aktíva 230155,90 5578,86 -164358,00 -3983,95 65797,90 1594,91
Pasíva 182141,00 4415,00 -245865,00 -5959,61 -63724,00 -1544,61
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 671620,60 16247,20 -640343,10 -15519,93 31277,50 727,27
CHYBY A OMYLY         477,40 43,28
CELKOVÁ BILANCIA -11402,70 -308,40 15044,60 397,50 3641,90 89,10
MONETÁRNE ZLATO 1145,50 25,90 0,00 0,00 1145,50 25,90
SDR 51,50 0,80 0,00 0,00 51,50 0,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 10205,70 281,70 -15044,60 -397,50 -4838,90 -115,80
Vklady 0,00 0,00 -6168,10 -165,80 -6168,10 -165,80
Cenné papiere 10205,70 281,70 -8876,50 -231,70 1329,20 50,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -8876,50 -231,70 -8876,50 -231,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 10205,70 281,70 0,00 0,00 10205,70 281,70
REZERVNÉ AKTÍVA 11402,70 308,40 -15044,60 -397,50 -3641,90 -89,10

Použitý kurz: USD = 41,255 Sk