Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až jún 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 197417,00 4830,48 224422,00 5491,25 -27005,00 -660,77
SLUŽBY 41134,00 1006,48 37556,00 918,94 3578,00 87,55
Doprava 16865,00 412,66 6979,00 170,77 9886,00 241,89
Cestovný ruch 9453,00 231,30 6809,00 166,61 2644,00 64,69
Iné služby celkom 14816,00 362,52 23768,00 581,57 -8952,00 -219,04
VÝNOSY 5558,00 136,00 13870,00 339,38 -8312,00 -203,38
Kompenzácie pracovníkov 431,00 10,55 142,00 3,47 289,00 7,07
Výnosy z investícii 5127,00 125,45 13728,00 335,90 -8601,00 -210,45
BEŽNÉ TRANSFÉRY 9525,00 233,06 4817,00 117,86 4708,00 115,20
BEŽNÝ ÚČET 253634,00 6206,02 280665,00 6867,43 -27031,00 -661,41
KAPITÁLOVÝ ÚČET 4405,00 107,78 -156,00 -3,82 4249,00 103,97
FINANČNÝ ÚČET 576946,00 14082,29 -545851,20 -13353,63 31094,80 728,66
PRIAME INVESTÍCIE 163310,00 3995,94 -159775,80 -3909,46 3534,20 86,48
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1152,00 28,19 -2911,80 -71,25 -1759,80 -43,06
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 152,00 3,72 -1516,80 -37,11 -1364,80 -33,39
Ostatný kapitál 1000,00 24,47 -1395,00 -34,13 -395,00 -9,67
V SR (podnik priamej investície = rezident) 162158,00 3967,75 -156864,00 -3838,21 5294,00 129,54
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 5630,00 137,76 -1052,00 -25,74 4578,00 112,02
Ostatný kapitál 156528,00 3829,99 -155812,00 -3812,47 716,00 17,52
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 31830,60 744,52 -2257,50 -55,24 29573,10 689,28
Aktíva 10031,60 245,46 -1455,50 -35,61 8576,10 209,84
Pasíva 21799,00 499,06 -802,00 -19,62 20997,00 479,44
OSTATNÉ INVESTÍCIE 381805,40 9341,83 -383817,90 -9388,93 -2012,50 -47,09
Dlhodobé 21219,40 518,86 -25445,80 -620,12 -4226,40 -101,26
Aktíva 221,80 5,43 -779,30 -19,03 -557,50 -13,60
Pasíva 20997,60 513,44 -24666,50 -601,10 -3668,90 -87,66
Krátkodobé 360586,00 8822,97 -358372,10 -8768,81 2213,90 54,16
Aktíva 205610,00 5030,95 -140898,00 -3447,55 64712,00 1583,40
Pasíva 154976,00 3792,02 -217474,10 -5321,26 -62498,10 -1529,24
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 581351,00 14190,08 -546007,20 -13357,45 35343,80 832,63
CHYBY A OMYLY         1512,40 57,28
CELKOVÁ BILANCIA -9296,30 -264,10 19121,50 492,60 9825,20 228,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 51,50 0,80 0,00 0,00 51,50 0,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 9244,80 263,30 -19121,50 -492,60 -9876,70 -229,30
Vklady 0,00 0,00 -15621,50 -417,10 -15621,50 -417,10
Cenné papiere 9244,80 263,30 -3500,00 -75,50 5744,80 187,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3500,00 -75,50 -3500,00 -75,50
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 9244,80 263,30 0,00 0,00 9244,80 263,30
REZERVNÉ AKTÍVA 9296,30 264,10 -19121,50 -492,60 -9825,20 -228,50

Použitý kurz: USD = 40,869 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 261978,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 238551,00
BILANCIA VÝNOSOV -8312,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 4708,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 4249,00
FINANČNÝ ÚČET 31094,80
REZERVNÉ AKTÍVA -9825,20
PRIAME INVESTÍCIE 3534,20
Priame investície v zahraničí -1759,80
Priame investície v SR 5294,00
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 29573,10
Aktíva 8576,10
Pasíva 20997,00
OSTATNÝ KAPITÁL -2012,50
Aktíva 64154,50
Pasíva -66167,00