Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až máj 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 160436,00 3986,28 187116,00 4649,19 -26680,00 -662,91
SLUŽBY 33852,00 841,11 29848,00 741,62 4004,00 99,49
Doprava 13946,00 346,51 5698,00 141,58 8248,00 204,93
Cestovný ruch 7402,00 183,91 5352,00 132,98 2050,00 50,94
Iné služby celkom 12504,00 310,68 18798,00 467,07 -6294,00 -156,38
VÝNOSY 4968,00 123,44 11914,00 296,02 -6946,00 -172,58
Kompenzácie pracovníkov 376,00 9,34 114,00 2,83 262,00 6,51
Výnosy z investícii 4592,00 114,10 11800,00 293,19 -7208,00 -179,09
BEŽNÉ TRANSFÉRY 8270,00 205,48 3822,00 94,96 4448,00 110,52
BEŽNÝ ÚČET 207526,00 5156,31 232700,00 5781,80 -25174,00 -625,49
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1501,00 37,29 -136,00 -3,38 1365,00 33,92
FINANČNÝ ÚČET 453693,14 11272,19 -442158,10 -10983,58 11535,04 288,60
PRIAME INVESTÍCIE 129718,00 3223,05 -126748,60 -3149,27 2969,40 73,78
V zahraniči (priamy investor = rezident) 1060,00 26,34 -2261,40 -56,19 -1201,40 -29,85
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 128,00 3,18 -1236,40 -30,72 -1108,40 -27,54
Ostatný kapitál 932,00 23,16 -1025,00 -25,47 -93,00 -2,31
V SR (podnik priamej investície = rezident) 128658,00 3196,71 -124487,20 -3093,08 4170,80 103,63
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 4510,00 112,06 -810,20 -20,13 3699,80 91,93
Ostatný kapitál 124148,00 3084,65 -123677,00 -3072,95 471,00 11,70
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 11290,54 280,53 -947,80 -23,55 10342,74 256,98
Aktíva 9869,54 245,22 -394,80 -9,81 9474,74 235,41
Pasíva 1421,00 35,31 -553,00 -13,74 868,00 21,57
OSTATNÉ INVESTÍCIE 312684,60 7768,61 -314461,70 -7810,76 -1777,10 -42,16
Dlhodobé 17610,90 437,04 -19757,40 -488,33 -2146,50 -51,29
Aktíva 129,50 3,15 -604,80 -15,05 -475,30 -11,90
Pasíva 17481,40 433,89 -19152,60 -473,28 -1671,20 -39,39
Krátkodobé 295073,70 7331,57 -294704,30 -7322,44 369,40 9,13
Aktíva 174228,70 4328,99 -114071,00 -2834,30 60157,70 1494,69
Pasíva 120845,00 3002,58 -180633,30 -4488,14 -59788,30 -1485,55
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 455194,14 11309,48 -442294,10 -10986,96 12900,04 322,52
CHYBY A OMYLY         2636,36 87,98
CELKOVÁ BILANCIA -13716,40 -354,79 4078,80 139,80 -9637,60 -214,99
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 51,50 0,89 0,00 0,00 51,50 0,89
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 13664,90 353,90 -4078,80 -139,80 9586,10 214,10
Vklady 0,00 0,00 -792,50 -23,50 -792,50 -23,50
Cenné papiere 13664,90 353,90 -3286,30 -116,30 10378,60 237,60
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3286,30 -116,30 -3286,30 -116,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 13664,90 353,90 0,00 0,00 13664,90 353,90
REZERVNÉ AKTÍVA 13716,40 354,79 -4078,80 -139,80 9637,60 214,99

Použitý kurz: USD = 40,247 Sk