Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až apríl 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 124445,00 3148,51 142072,00 3594,48 -17627,00 -445,97
SLUŽBY 27147,00 686,83 23776,00 601,54 3371,00 85,29
Doprava 11087,00 280,51 4544,00 114,97 6543,00 165,54
Cestovný ruch 5974,00 151,14 4289,00 108,51 1685,00 42,63
Iné služby celkom 10086,00 255,18 14943,00 378,06 -4857,00 -122,88
VÝNOSY 3521,00 89,08 6872,00 173,86 -3351,00 -84,78
Kompenzácie pracovníkov 314,00 7,94 91,00 2,30 223,00 5,64
Výnosy z investícii 3207,00 81,14 6781,00 171,56 -3574,00 -90,42
BEŽNÉ TRANSFÉRY 6542,00 165,52 2410,00 60,97 4132,00 104,54
BEŽNÝ ÚČET 161655,00 4089,94 175130,00 4430,87 -13475,00 -340,92
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1257,00 31,80 -124,00 -3,14 1133,00 28,67
FINANČNÝ ÚČET 367238,20 9291,18 -359692,70 -9098,11 7545,50 193,07
PRIAME INVESTÍCIE 100638,00 2546,19 -99673,50 -2521,78 964,50 24,40
V zahraniči (priamy investor = rezident) 713,00 18,04 -1968,00 -49,79 -1255,00 -31,75
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 108,00 2,73 -1122,00 -28,39 -1014,00 -25,65
Ostatný kapitál 605,00 15,31 -846,00 -21,40 -241,00 -6,10
V SR (podnik priamej investície = rezident) 99925,00 2528,15 -97705,50 -2471,99 2219,50 56,15
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 3167,00 80,13 -771,50 -19,52 2395,50 60,61
Ostatný kapitál 96758,00 2448,02 -96934,00 -2452,47 -176,00 -4,45
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 14815,00 374,83 -2250,90 -56,95 12564,10 317,88
Aktíva 10150,00 256,80 -1695,90 -42,91 8454,10 213,89
Pasíva 4665,00 118,03 -555,00 -14,04 4110,00 103,98
OSTATNÉ INVESTÍCIE 251785,20 6370,17 -257768,30 -6519,38 -5983,10 -149,21
Dlhodobé 11596,60 293,29 -11803,20 -296,32 -206,60 -3,03
Aktíva 201,10 5,09 -536,10 -13,60 -335,00 -8,52
Pasíva 11395,50 288,20 -11267,10 -282,72 128,40 5,48
Krátkodobé 240188,60 6076,88 -245965,10 -6223,05 -5776,50 -146,17
Aktíva 147405,60 3729,43 -90936,00 -2300,72 56469,60 1428,71
Pasíva 92783,00 2347,45 -155029,10 -3922,33 -62246,10 -1574,88
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 368495,20 9322,98 -359816,70 -9101,25 8678,50 221,74
CHYBY A OMYLY         3620,40 97,19
CELKOVÁ BILANCIA -13455,40 -361,20 12279,30 339,20 -1176,10 -22,00
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -134,10 -3,40 -134,10 -3,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 13455,40 361,20 -12145,20 -335,80 1310,20 25,40
Vklady 0,00 0,00 -8852,40 -241,00 -8852,40 -241,00
Cenné papiere 13455,40 361,20 -3292,80 -94,80 10162,60 266,40
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3292,80 -94,80 -3292,80 -94,80
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 13455,40 361,20 0,00 0,00 13455,40 361,20
REZERVNÉ AKTÍVA 13455,40 361,20 -12279,30 -339,20 1176,10 22,00

Použitý kurz: USD = 39,525 Sk