Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až marec 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 91268,00 2354,94 104214,00 2688,98 -12946,00 -334,04
SLUŽBY 20453,00 527,74 16458,00 424,66 3995,00 103,08
Doprava 8541,00 220,38 3446,00 88,92 5095,00 131,46
Cestovný ruch 4462,00 115,13 2991,00 77,18 1471,00 37,96
Iné služby celkom 7450,00 192,23 10021,00 258,57 -2571,00 -66,34
VÝNOSY 3112,00 80,30 5599,00 144,47 -2487,00 -64,17
Kompenzácie pracovníkov 262,00 6,76 62,00 1,60 200,00 5,16
Výnosy z investícii 2850,00 73,54 5537,00 142,87 -2687,00 -69,33
BEŽNÉ TRANSFÉRY 4786,00 123,49 1848,00 47,68 2938,00 75,81
BEŽNÝ ÚČET 119619,00 3086,46 128119,00 3305,78 -8500,00 -219,32
KAPITÁLOVÝ ÚČET 648,00 16,72 -93,00 -2,40 555,00 14,32
FINANČNÝ ÚČET 279253,20 7205,41 -269586,70 -6955,94 9666,50 249,47
PRIAME INVESTÍCIE 75983,00 1960,55 -74986,70 -1934,84 996,30 25,71
V zahraniči (priamy investor = rezident) 472,00 12,18 -1096,00 -28,28 -624,00 -16,10
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 70,00 1,81 -624,00 -16,10 -554,00 -14,29
Ostatný kapitál 402,00 10,37 -472,00 -12,18 -70,00 -1,81
V SR (podnik priamej investície = rezident) 75511,00 1948,37 -73890,70 -1906,56 1620,30 41,81
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2576,00 66,47 -676,70 -17,46 1899,30 49,01
Ostatný kapitál 72935,00 1881,90 -73214,00 -1889,10 -279,00 -7,20
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 10936,90 282,20 -520,00 -13,42 10416,90 268,78
Aktíva 9855,90 254,31 -192,00 -4,95 9663,90 249,35
Pasíva 1081,00 27,89 -328,00 -8,46 753,00 19,43
OSTATNÉ INVESTÍCIE 192333,30 4962,66 -194080,00 -5007,68 -1746,70 -45,02
Dlhodobé 14393,20 371,40 -7893,30 -203,67 6499,90 167,73
Aktíva 2427,20 62,66 -1625,70 -41,95 801,50 20,71
Pasíva 11966,00 308,74 -6267,60 -161,72 5698,40 147,02
Krátkodobé 177940,10 4591,26 -186186,70 -4804,01 -8246,60 -212,75
Aktíva 111675,50 2881,47 -63083,00 -1627,66 48592,50 1253,81
Pasíva 66264,60 1709,79 -123103,70 -3176,35 -56839,10 -1466,56
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 279901,20 7222,13 -269679,70 -6958,34 10221,50 263,79
CHYBY A OMYLY         1,50 2,83
CELKOVÁ BILANCIA -2932,20 -78,90 4655,20 126,20 1723,00 47,30
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 68,10 1,40 0,00 0,00 68,10 1,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 2864,10 77,50 -4655,20 -126,20 -1791,10 -48,70
Vklady 0,00 0,00 -144,00 -3,90 -144,00 -3,90
Cenné papiere 2864,10 77,50 -4511,20 -122,30 -1647,10 -44,80
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -4511,20 -122,30 -4511,20 -122,30
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 2864,10 77,50 0,00 0,00 2864,10 77,50
REZERVNÉ AKTÍVA 2932,20 78,90 -4655,20 -126,20 -1723,00 -47,30

Použitý kurz: USD = 38,756 Sk

Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS

DOVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 120672,00
VÝVOZ TOVAROV A SLUŽIEB 111721,00
BILANCIA VÝNOSOV -2487,00
BILANCIA BEŽNÝCH TRANSFEROV 2938,00
KAPITÁLOVÉ TRANSFERY 555,00
FINANČNÝ ÚČET 9666,50
REZERVNÉ AKTÍVA -1723,00
PRIAME INVESTÍCIE 996,30
Priame investície v zahraničí -624,00
Priame investície v SR 1620,30
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 10416,90
Aktíva 9663,90
Pasíva 753,00
OSTATNÝ KAPITÁL -1746,70
Aktíva 49394,00
Pasíva -51140,70