Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až február 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 55411,00 1473,66 62495,00 1662,06 -7084,00 -188,40
SLUŽBY 12690,00 337,49 9929,00 264,06 2761,00 73,43
Doprava 5478,00 145,69 1970,00 52,39 3508,00 93,30
Cestovný ruch 2845,00 75,66 1766,00 46,97 1079,00 28,70
Iné služby celkom 4367,00 116,14 6193,00 164,70 -1826,00 -48,56
VÝNOSY 2289,00 60,88 4213,00 112,04 -1924,00 -51,17
Kompenzácie pracovníkov 92,00 2,45 35,00 0,93 57,00 1,52
Výnosy z investícii 2197,00 58,43 4178,00 111,11 -1981,00 -52,68
BEŽNÉ TRANSFÉRY 2995,00 79,65 1161,00 30,88 1834,00 48,78
BEŽNÝ ÚČET 73385,00 1951,68 77798,00 2069,04 -4413,00 -117,36
KAPITÁLOVÝ ÚČET 408,00 10,85 -55,00 -1,46 353,00 9,39
FINANČNÝ ÚČET 192676,70 5114,95 -185080,80 -4912,45 7595,90 202,49
PRIAME INVESTÍCIE 50898,80 1353,66 -48482,10 -1289,38 2416,70 64,27
V zahraniči (priamy investor = rezident) 281,80 7,49 -469,00 -12,47 -187,20 -4,98
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 67,80 1,80 -227,00 -6,04 -159,20 -4,23
Ostatný kapitál 214,00 5,69 -242,00 -6,44 -28,00 -0,74
V SR (podnik priamej investície = rezident) 50617,00 1346,16 -48013,10 -1276,91 2603,90 69,25
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 2669,00 70,98 -144,10 -3,83 2524,90 67,15
Ostatný kapitál 47948,00 1275,18 -47869,00 -1273,08 79,00 2,10
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 11379,60 302,64 -138,00 -3,67 11241,60 298,97
Aktíva 9538,60 253,68 26,00 0,69 9564,60 254,37
Pasíva 1841,00 48,96 -164,00 -4,36 1677,00 44,60
OSTATNÉ INVESTÍCIE 130398,30 3458,65 -136460,70 -3619,40 -6062,40 -160,75
Dlhodobé 9469,50 252,21 -4178,80 -110,53 5290,70 141,68
Aktíva 138,40 4,05 -262,90 -6,99 -124,50 -2,94
Pasíva 9331,10 248,16 -3915,90 -103,54 5415,20 144,62
Krátkodobé 120928,80 3206,44 -132281,90 -3508,87 -11353,10 -302,43
Aktíva 84097,70 2226,92 -37240,00 -990,39 46857,70 1236,53
Pasíva 36831,10 979,52 -95041,90 -2518,48 -58210,80 -1538,95
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 193084,70 5125,80 -185135,80 -4913,92 7948,90 211,88
CHYBY A OMYLY         111,30 1,08
CELKOVÁ BILANCIA -10926,40 -296,80 14573,60 392,40 3647,20 95,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 68,10 1,40 0,00 0,00 68,10 1,40
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 10858,30 295,40 -14573,60 -392,40 -3715,30 -97,00
Vklady 0,00 0,00 -10757,60 -291,00 -10757,60 -291,00
Cenné papiere 10858,30 295,40 -3816,00 -101,40 7042,30 194,00
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3816,00 -101,40 -3816,00 -101,40
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 10858,30 295,40 0,00 0,00 10858,30 295,40
REZERVNÉ AKTÍVA 10926,40 296,80 -14573,60 -392,40 -3647,20 -95,60

Použitý kurz: USD = 37,601 Sk