Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január 1999

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 26710,00 725,22 29613,00 804,05 -2903,00 -78,82
SLUŽBY 6406,00 173,93 4764,00 129,35 1642,00 44,58
Doprava 2835,00 76,98 748,00 20,31 2087,00 56,67
Cestovný ruch 1423,00 38,64 915,00 24,84 508,00 13,79
Iné služby celkom 2148,00 58,32 3101,00 84,20 -953,00 -25,88
VÝNOSY 1336,00 36,27 1623,00 44,07 -287,00 -7,79
Kompenzácie pracovníkov 51,00 1,38 16,00 0,43 35,00 0,95
Výnosy z investícii 1285,00 34,89 1607,00 43,63 -322,00 -8,74
BEŽNÉ TRANSFÉRY 1364,00 37,04 606,00 16,45 758,00 20,58
BEŽNÝ ÚČET 35816,00 972,47 36606,00 993,92 -790,00 -21,45
KAPITÁLOVÝ ÚČET 203,00 5,51 -40,00 -1,09 163,00 4,43
FINANČNÝ ÚČET 89537,30 2457,73 -90106,20 -2480,44 -568,90 -22,71
PRIAME INVESTÍCIE 28201,20 765,71 -29014,00 -787,78 -812,80 -22,07
V zahraniči (priamy investor = rezident) 153,20 4,16 -268,00 -7,28 -114,80 -3,12
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 75,20 2,04 -174,00 -4,72 -98,80 -2,68
Ostatný kapitál 78,00 2,12 -94,00 -2,55 -16,00 -0,43
V SR (podnik priamej investície = rezident) 28048,00 761,55 -28746,00 -780,51 -698,00 -18,95
Majetková účasť a reinvestovaný zisk 467,00 12,68 -144,00 -3,91 323,00 8,77
Ostatný kapitál 27581,00 748,87 -28602,00 -776,60 -1021,00 -27,72
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 575,00 15,61 -55,00 -1,49 520,00 14,12
Aktíva 282,00 7,66 0,00 0,00 282,00 7,66
Pasíva 293,00 7,96 -55,00 -1,49 238,00 6,46
OSTATNÉ INVESTÍCIE 60761,10 1676,40 -61037,20 -1691,16 -276,10 -14,76
Dlhodobé 3014,80 78,83 -3724,10 -101,82 -709,30 -22,99
Aktíva 21,00 0,57 -456,00 -11,69 -435,00 -11,12
Pasíva 2993,80 78,26 -3268,10 -90,13 -274,30 -11,87
Krátkodobé 57746,30 1597,57 -57313,10 -1589,34 433,20 8,22
Aktíva 19048,80 525,43 -34626,90 -961,15 -15578,10 -435,72
Pasíva 38697,50 1072,14 -22686,20 -628,20 16011,30 443,94
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 89740,30 2463,24 -90146,20 -2481,53 -405,90 -18,29
CHYBY A OMYLY         302,30 16,14
CELKOVÁ BILANCIA -6952,30 -188,30 6058,70 164,70 -893,60 -23,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SDR 0,00 0,00 -115,90 -3,30 -115,90 -3,30
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6952,30 188,30 -5942,80 -161,40 1009,50 26,90
Vklady 0,00 0,00 -2941,10 -79,70 -2941,10 -79,70
Cenné papiere 6952,30 188,30 -3001,70 -81,70 3950,60 106,60
Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3001,70 -81,70 -3001,70 -81,70
Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 6952,30 188,30 0,00 0,00 6952,30 188,30
REZERVNÉ AKTÍVA 6952,30 188,30 -6058,70 -164,70 893,60 23,60

Použitý kurz: USD = 36,830 Sk