Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až december 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 377 807,00 10 720,36 460 736,00 13 073,49 -82 929,00 -2 353,13
SLUŽBY 85 861,00 2 436,33 80 175,00 2 274,98 5 686,00 161,34
  Doprava 32 017,00 908,49 15 624,00 443,33 16 393,00 465,16
  Cestovný ruch 17 231,00 488,93 16 727,00 474,63 504,00 14,30
  Iné služby celkom 36 613,00 1 038,90 47 824,00 1 357,02 -11 211,00 -318,11
VÝNOSY 15 404,00 437,09 20 953,00 594,55 -5 549,00 -157,45
  Kompenzácie pracovníkov 817,00 23,18 275,00 7,80 542,00 15,38
  Výnosy z investícii 14 587,00 413,91 20 678,00 586,74 -6 091,00 -172,83
BEŽNÉ TRANSFÉRY 22 775,00 646,25 9 832,00 278,99 12 943,00 367,26
BEŽNÝ ÚČET 501 847,00 14 240,03 571 696,00 16 222,01 -69 849,00 -1 981,98
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 919,00 82,83 -436,00 -12,37 2 483,00 70,46
FINANČNÝ ÚČET 1 070 028,90 30 413,98 -1 000 539,20 -28 408,73 69 489,70 2 005,24
PRIAME INVESTÍCIE 329 608,50 9 352,76 -309 869,50 -8 792,62 19 739,00 560,14
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 578,50 73,17 -7 743,50 -219,72 -5 165,00 -146,56
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 101,50 31,26 -5 976,50 -169,58 -4 875,00 -138,33
  Ostatný kapitál 1 477,00 41,91 -1 767,00 -50,14 -290,00 -8,23
V SR (podnik priamej investície = rezident) 327 030,00 9 279,59 -302 126,00 -8 572,90 24 904,00 706,70
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 19 290,00 547,40 -708,00 -20,09 18 582,00 527,31
  Ostatný kapitál 307 740,00 8 732,19 -301 418,00 -8 552,81 6 322,00 179,39
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 42 054,10 1 218,16 -14 967,70 -424,71 27 086,40 793,44
  Aktíva 6 458,20 183,25 -8 595,40 -243,90 -2 137,20 -60,64
  Pasíva 35 595,90 1 034,90 -6 372,30 -180,82 29 223,60 854,09
OSTATNÉ INVESTÍCIE 698 366,30 19 843,06 -675 702,00 -19 191,40 22 664,30 651,66
Dlhodobé 63 613,00 1 802,94 -39 819,50 -1 130,67 23 793,50 672,27
  Aktíva 6 143,60 174,82 -437,70 -12,58 5 705,90 162,24
  Pasíva 57 469,40 1 628,12 -39 381,80 -1 118,09 18 087,60 510,03
Krátkodobé 634 753,30 18 040,12 -635 882,50 -18 060,73 -1 129,20 -20,61
  Aktíva 267 512,00 7 590,25 -266 243,50 -7 558,26 1 268,50 31,99
  Pasíva 367 241,30 10 449,86 -369 639,00 -10 502,47 -2 397,70 -52,60
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 1 072 947,90 30 496,80 -1 000 975,20 -28 421,11 71 972,70 2 075,70
CHYBY A OMYLY         -21 666,90 -643,62
CELKOVÁ BILANCIA -19 543,20 -549,90 0,00 0,00 -19 543,20 -549,90
MONETÁRNE ZLATO 44,20 1,20 0,00 0,00 44,20 1,20
SDR 862,10 24,80 0,00 0,00 862,10 24,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 18 636,90 523,90 0,00 0,00 18 636,90 523,90
Vklady 4 910,80 140,80 0,00 0,00 4 910,80 140,80
Cenné papiere 13 726,10 383,10 0,00 0,00 13 726,10 383,10
  Obligácie a zmenky 12 113,50 342,10 0,00 0,00 12 113,50 342,10
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 1 612,60 41,00 0,00 0,00 1 612,60 41,00
REZERVNÉ AKTÍVA 19 543,20 549,90 0,00 0,00 19 543,20 549,90

Použitý kurz: USD = 35,242 Sk