Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až november 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 346 046,00 9 843,72 420 200,00 11 953,12 -74 154,00 -2 109,40
SLUŽBY 77 848,00 2 214,48 72 961,00 2 075,47 4 887,00 139,02
  Doprava 28 620,00 814,13 14 215,00 404,36 14 405,00 409,77
  Cestovný ruch 15 585,00 443,34 15 734,00 447,57 -149,00 -4,24
  Iné služby celkom 33 643,00 957,02 43 012,00 1 223,53 -9 369,00 -266,51
VÝNOSY 14 358,00 408,43 18 918,00 538,15 -4 560,00 -129,71
  Kompenzácie pracovníkov 752,00 21,39 259,00 7,37 493,00 14,02
  Výnosy z investícii 13 606,00 387,04 18 659,00 530,78 -5 053,00 -143,74
BEŽNÉ TRANSFÉRY 19 458,00 553,51 8 976,00 255,33 10 482,00 298,17
BEŽNÝ ÚČET 457 710,00 13 020,14 521 055,00 14 822,07 -63 345,00 -1 801,93
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 505,00 71,26 -378,00 -10,75 2 127,00 60,51
FINANČNÝ ÚČET 925 147,30 26 395,53 -866 564,80 -24 659,14 58 582,50 1 736,39
PRIAME INVESTÍCIE 277 392,90 7 890,79 -264 882,00 -7 534,90 12 510,90 355,89
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 620,00 74,53 -6 970,00 -198,27 -4 350,00 -123,74
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 044,00 29,70 -5 036,00 -143,26 -3 992,00 -113,56
  Ostatný kapitál 1 576,00 44,83 -1 934,00 -55,02 -358,00 -10,18
V SR (podnik priamej investície = rezident) 274 772,90 7 816,26 -257 912,00 -7 336,63 16 860,90 479,63
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 15 120,90 430,13 -691,00 -19,66 14 429,90 410,48
  Ostatný kapitál 259 652,00 7 386,13 -257 221,00 -7 316,98 2 431,00 69,15
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 37 332,10 1 084,39 -10 629,30 -302,36 26 702,80 782,03
  Aktíva 2 936,20 83,52 -4 428,00 -125,96 -1 491,80 -42,44
  Pasíva 34 395,90 1 000,87 -6 201,30 -176,40 28 194,60 824,47
OSTATNÉ INVESTÍCIE 610 422,30 17 420,35 -591 053,50 -16 821,87 19 368,80 598,48
Dlhodobé 55 482,40 1 581,22 -30 703,40 -871,90 24 779,00 709,32
  Aktíva 4 769,10 142,32 -518,60 -13,06 4 250,50 129,26
  Pasíva 50 713,30 1 438,90 -30 184,80 -858,83 20 528,50 580,06
Krátkodobé 554 939,90 15 839,13 -560 350,10 -15 949,97 -5 410,20 -110,84
  Aktíva 224 107,00 6 375,05 -244 508,60 -6 954,67 -20 401,60 -579,62
  Pasíva 330 832,90 9 464,08 -315 841,50 -8 995,30 14 991,40 468,78
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 927 652,30 26 466,79 -866 942,80 -24 669,89 60 709,50 1 796,90
CHYBY A OMYLY         -14 969,50 -497,27
CELKOVÁ BILANCIA -17 605,00 -502,30 0,00 0,00 -17 605,00 -502,30
MONETÁRNE ZLATO 44,20 1,20 0,00 0,00 44,20 1,20
SDR 862,10 24,80 0,00 0,00 862,10 24,80
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 16 698,70 476,30 0,00 0,00 16 698,70 476,30
Vklady 483,40 13,60 0,00 0,00 483,40 13,60
Cenné papiere 16 215,30 462,70 0,00 0,00 16 215,30 462,70
  Obligácie a zmenky 9 833,30 280,70 0,00 0,00 9 833,30 280,70
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 6 382,00 182,00 0,00 0,00 6 382,00 182,00
REZERVNÉ AKTÍVA 17 605,00 502,30 0,00 0,00 17 605,00 502,30

Použitý kurz: USD = 35,154 Sk