Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až október 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 310 128,00 8 845,38 377 807,00 10 775,71 -67 679,00 -1 930,32
SLUŽBY 69 671,00 1 987,14 66 577,00 1 898,89 3 094,00 88,25
  Doprava 26 864,00 766,21 12 948,00 369,30 13 916,00 396,91
  Cestovný ruch 14 040,00 400,44 14 679,00 418,67 -639,00 -18,23
  Iné služby celkom 28 767,00 820,48 38 950,00 1 110,92 -10 183,00 -290,44
VÝNOSY 12 928,00 368,73 17 588,00 501,64 -4 660,00 -132,91
  Kompenzácie pracovníkov 686,00 19,57 234,00 6,67 452,00 12,89
  Výnosy z investícii 12 242,00 349,16 17 354,00 494,97 -5 112,00 -145,80
BEŽNÉ TRANSFÉRY 16 605,00 473,60 8 416,00 240,04 8 189,00 233,56
BEŽNÝ ÚČET 409 332,00 11 674,85 470 388,00 13 416,27 -61 056,00 -1 741,42
KAPITÁLOVÝ ÚČET 2 264,00 64,57 -390,00 -11,12 1 874,00 53,45
FINANČNÝ ÚČET 839 518,30 23 991,37 -790 037,80 -22 542,03 49 480,50 1 449,34
PRIAME INVESTÍCIE 247 721,80 7 065,45 -238 580,50 -6 804,73 9 141,30 260,73
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 259,00 64,43 -5 153,50 -146,99 -2 894,50 -82,56
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 037,00 29,58 -3 710,50 -105,83 -2 673,50 -76,25
  Ostatný kapitál 1 222,00 34,85 -1 443,00 -41,16 -221,00 -6,30
V SR (podnik priamej investície = rezident) 245 462,80 7 001,02 -233 427,00 -6 657,74 12 035,80 343,28
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 11 729,80 334,55 -647,00 -18,45 11 082,80 316,10
  Ostatný kapitál 233 733,00 6 666,47 -232 780,00 -6 639,29 953,00 27,18
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 697,00 1 066,57 -14 641,20 -417,59 22 055,80 648,98
  Aktíva 2 301,10 65,63 -8 440,90 -240,75 -6 139,80 -175,12
  Pasíva 34 395,90 1 000,94 -6 200,30 -176,84 28 195,60 824,10
OSTATNÉ INVESTÍCIE 555 099,50 15 859,35 -536 816,10 -15 319,71 18 283,40 539,64
Dlhodobé 50 766,10 1 448,87 -27 438,00 -783,56 23 328,10 665,30
  Aktíva 4 877,90 140,11 -253,00 -6,66 4 624,90 133,45
  Pasíva 45 888,20 1 308,76 -27 185,00 -776,90 18 703,20 531,86
Krátkodobé 504 333,40 14 410,48 -509 378,10 -14 536,15 -5 044,70 -125,67
  Aktíva 203 209,00 5 795,89 -222 152,50 -6 333,12 -18 943,50 -537,23
  Pasíva 301 124,40 8 614,59 -287 225,60 -8 203,02 13 898,80 411,56
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 841 782,30 24 055,95 -790 427,80 -22 553,15 51 354,50 1 502,79
CHYBY A OMYLY         -8 148,10 -266,67
CELKOVÁ BILANCIA -20 650,80 -591,90 2 801,20 86,60 -17 849,60 -505,30
MONETÁRNE ZLATO 44,20 1,20 0,00 0,00 44,20 1,20
SDR 550,60 16,20 0,00 0,00 550,60 16,20
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 20 056,00 574,50 -2 801,20 -86,60 17 254,80 487,90
Vklady 0,00 0,00 -2 217,40 -64,60 -2 217,40 -64,60
Cenné papiere 20 056,00 574,50 -583,80 -22,00 19 472,20 552,50
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -583,80 -22,00 -583,80 -22,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 20 056,00 574,50 0,00 0,00 20 056,00 574,50
REZERVNÉ AKTÍVA 20 650,80 591,90 -2 801,20 -86,60 17 849,60 505,30

Použitý kurz: USD = 35,061 Sk