Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až september 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 276 497,00 7 909,86 333 342,00 9 536,05 -56 845,00 -1 626,19
SLUŽBY 60 236,00 1 723,19 59 203,00 1 693,64 1 033,00 29,55
  Doprava 23 256,00 665,29 11 700,00 334,71 11 556,00 330,59
  Cestovný ruch 11 946,00 341,74 12 670,00 362,46 -724,00 -20,71
  Iné služby celkom 25 034,00 716,16 34 833,00 996,48 -9 799,00 -280,32
VÝNOSY 11 947,00 341,77 15 711,00 449,45 -3 764,00 -107,68
  Kompenzácie pracovníkov 603,00 17,25 168,00 4,81 435,00 12,44
  Výnosy z investícii 11 344,00 324,52 15 543,00 444,64 -4 199,00 -120,12
BEŽNÉ TRANSFÉRY 15 077,00 431,31 7 465,00 213,55 7 612,00 217,76
BEŽNÝ ÚČET 363 757,00 10 406,14 415 721,00 11 892,69 -51 964,00 -1 486,55
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 961,00 56,10 -311,00 -8,90 1 650,00 47,20
FINANČNÝ ÚČET 738 903,20 21 176,25 -688 579,50 -19 707,90 50 323,70 1 468,36
PRIAME INVESTÍCIE 211 317,00 6 045,23 -203 550,90 -5 823,06 7 766,10 222,17
V zahraniči (priamy investor = rezident) 2 109,00 60,33 -4 851,90 -138,80 -2 742,90 -78,47
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 1 021,00 29,21 -3 574,90 -102,27 -2 553,90 -73,06
  Ostatný kapitál 1 088,00 31,12 -1 277,00 -36,53 -189,00 -5,41
V SR (podnik priamej investície = rezident) 209 208,00 5 984,90 -198 699,00 -5 684,26 10 509,00 300,64
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 10 515,00 300,81 -574,00 -16,42 9 941,00 284,39
  Ostatný kapitál 198 693,00 5 684,09 -198 125,00 -5 667,84 568,00 16,25
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 36 659,70 1 065,78 -10 909,70 -312,10 25 750,00 753,68
  Aktíva 2 362,80 67,59 -4 826,40 -138,07 -2 463,60 -70,48
  Pasíva 34 296,90 998,19 -6 083,30 -174,03 28 213,60 824,16
OSTATNÉ INVESTÍCIE 490 926,50 14 065,25 -474 118,90 -13 572,74 16 807,60 492,51
Dlhodobé 48 822,60 1 396,27 -26 145,30 -748,17 22 677,30 648,10
  Aktíva 4 722,30 134,69 -307,30 -8,83 4 415,00 125,86
  Pasíva 44 100,30 1 261,58 -25 838,00 -739,34 18 262,30 522,25
Krátkodobé 442 103,90 12 668,98 -447 973,60 -12 824,57 -5 869,70 -155,59
  Aktíva 177 846,00 5 087,63 -191 257,10 -5 471,89 -13 411,10 -384,27
  Pasíva 264 257,90 7 581,35 -256 716,50 -7 352,68 7 541,40 228,67
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 740 864,20 21 232,35 -688 890,50 -19 716,79 51 973,70 1 515,56
CHYBY A OMYLY         -11 029,00 -336,61
CELKOVÁ BILANCIA -16 990,90 -484,30 5 971,60 176,70 -11 019,30 -307,60
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -4 573,70 -129,20 -4 573,70 -129,20
SDR 877,50 25,30 0,00 0,00 877,50 25,30
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 16 113,40 459,00 -1 397,90 -47,50 14 715,50 411,50
Vklady 256,20 6,50 0,00 0,00 256,20 6,50
Cenné papiere 15 857,20 452,50 -1 397,90 -47,50 14 459,30 405,00
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -1 397,90 -47,50 -1 397,90 -47,50
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 15 857,20 452,50 0,00 0,00 15 857,20 452,50
REZERVNÉ AKTÍVA 16 990,90 484,30 -5 971,60 -176,70 11 019,30 307,60

Použitý kurz: USD = 34,956 Sk