Dáta za zvolené obdobie

Platobná bilancia SR - január až august 1998

  Inkasá (+) Platby (-) Saldo
mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD mil. SKK mil. USD
TOVAR 242 521,00 6 935,51 295 031,00 8 437,17 -52 510,00 -1 501,66
SLUŽBY 53 021,00 1 516,27 52 091,00 1 489,68 930,00 26,60
  Doprava 20 237,00 578,73 10 545,00 301,56 9 692,00 277,17
  Cestovný ruch 10 107,00 289,04 10 070,00 287,98 37,00 1,06
  Iné služby celkom 22 677,00 648,51 31 476,00 900,14 -8 799,00 -251,63
VÝNOSY 10 599,00 303,11 13 727,00 392,56 -3 128,00 -89,45
  Kompenzácie pracovníkov 518,00 14,81 146,00 4,18 372,00 10,64
  Výnosy z investícii 10 081,00 288,29 13 581,00 388,38 -3 500,00 -100,09
BEŽNÉ TRANSFÉRY 13 860,00 396,36 6 200,00 177,30 7 660,00 219,06
BEŽNÝ ÚČET 320 001,00 9 151,25 367 049,00 10 496,71 -47 048,00 -1 345,46
KAPITÁLOVÝ ÚČET 1 748,00 49,99 -242,00 -6,92 1 506,00 43,07
FINANČNÝ ÚČET 649 968,40 18 643,83 -583 857,80 -16 722,94 66 110,60 1 920,89
PRIAME INVESTÍCIE 158 333,10 4 527,94 -152 915,00 -4 373,00 5 418,10 154,94
V zahraniči (priamy investor = rezident) 981,00 28,05 -4 575,00 -130,83 -3 594,00 -102,78
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 168,00 4,80 -3 459,00 -98,92 -3 291,00 -94,11
  Ostatný kapitál 813,00 23,25 -1 116,00 -31,91 -303,00 -8,67
V SR (podnik priamej investície = rezident) 157 352,10 4 499,89 -148 340,00 -4 242,16 9 012,10 257,72
  Majetková účasť a reinvestovaný zisk 9 328,10 266,76 -575,00 -16,44 8 753,10 250,32
  Ostatný kapitál 148 024,00 4 233,13 -147 765,00 -4 225,72 259,00 7,41
PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE 35 806,90 1 041,36 -4 352,70 -124,48 31 454,20 916,88
  Aktíva 2 176,00 62,23 -2 131,70 -60,96 44,30 1,27
  Pasíva 33 630,90 979,13 -2 221,00 -63,52 31 409,90 915,62
OSTATNÉ INVESTÍCIE 455 828,40 13 074,53 -426 590,10 -12 225,47 29 238,30 849,06
Dlhodobé 39 018,10 1 118,06 -16 302,00 -471,57 22 716,10 646,49
  Aktíva 4 454,10 129,58 -304,90 -6,99 4 149,20 122,59
  Pasíva 34 564,00 988,48 -15 997,10 -464,58 18 566,90 523,90
Krátkodobé 416 810,30 11 956,46 -410 288,10 -11 753,90 6 522,20 202,56
  Aktíva 154 266,00 4 411,60 -191 486,00 -5 484,88 -37 220,00 -1 073,28
  Pasíva 262 544,30 7 544,87 -218 802,10 -6 269,02 43 742,20 1 275,85
KAPITÁLOVÝ A FINANČNÝ ÚČET 651 716,40 18 693,82 -584 099,80 -16 729,86 67 616,60 1 963,95
CHYBY A OMYLY         -10 308,80 -311,99
CELKOVÁ BILANCIA -6 955,70 -195,60 17 215,50 502,10 10 259,80 306,50
MONETÁRNE ZLATO 0,00 0,00 -5 964,40 -169,30 -5 964,40 -169,30
SDR 877,50 25,30 0,00 0,00 877,50 25,30
DEVÍZOVÉ AKTÍVA 6 078,20 170,30 -11 251,10 -332,80 -5 172,90 -162,50
Vklady 0,00 0,00 -7 790,60 -225,80 -7 790,60 -225,80
Cenné papiere 6 078,20 170,30 -3 460,50 -107,00 2 617,70 63,30
  Obligácie a zmenky 0,00 0,00 -3 460,50 -107,00 -3 460,50 -107,00
  Nástroje peňažného trhu a fin. deriváty 6 078,20 170,30 0,00 0,00 6 078,20 170,30
REZERVNÉ AKTÍVA 6 955,70 195,60 -17 215,50 -502,10 -10 259,80 -306,50

Použitý kurz: USD = 34,968 Sk